Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAkAET bAAGA-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
2PAAYALAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
3a*GAAR bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
4Z~AiMAd# bGVAd#GAitAA anAE aAwAUInAK MAEnAEJMAEnTdstAUR BAi. aEnA.More »
 
5PAEnDAERAnAA PATARAMAA*WAi KETLAiK G~AiK d*tAKWAAaAEMAHEtAA diPAKMore »
 
6tAPArNAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
7P~AEMAsA*GAMAKAELAKMore »
 
8PAARsAMAINAPATELA CA*d^KAntAABAEnAMore »
 
9aAbAA anAE aLAKAKAELAKMore »
 
10MAANAEK stA*bAMAHEtAA RIsAKMore »
 
11KWAAbAARtAi IHndi nAVAILAKAaAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
12bAA[BAiJKAELAKMore »
 
13tAU* CA*PAAEnAE aMAE KElAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
14sAHYAAyAiVAsAA JYA*tAMore »
 
15SAAEwA SAAEwA tAU* bAitAR SAAEwAaAESAAEMore »
 
16IVACAAR ËBAdUBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
17Z~VAAsAnAi aEKLAtAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
18tAAtPAYArMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
19aMAARA Z~AiMAtAi‹nAAWA RAKESA sA*.More »
 
20PARAEIqYAE KLARVASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
21P~AEMA - IVAzAYAK KAVYAAEjVAERi sAURESA sA*.More »
 
22P~AEMA - IVAzAYAK KAVYAAEIyAVAEdi YASAVA*tA DAè.sA*.More »
 
23PARMAnAAE PA*WAJAEzAi IdnAKRMore »
 
24IVAIXAPtAICAtA BAAlAKAE: MAu*jVANA anAE ]KELARAVALA [LAAMore »
 
25aEKLAA jjUMAVAAnAi ËHMAtAKAKIDYAA MAnAsAUkA anAU.More »
 
26aEKLAA jjUMAVAAnAi ËHMAtAI>sTLA aELAnA JE. sA*PAAMore »
 
27BAAlA ]cERnAi BAARAkADiMAnAiaAR R[SAMore »
 
28tAnA tA*dURstAi anAE RAEGA InAVAARNAKAERiYAA sAEsAiMore »
 
29MAnAnAYAAyAAVAAERA sAVAErSAMore »
 
30ISAXANAsAAeRbAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
31aMAEIRKA IVASAECAAewARi RgAUVAiRMore »
 
32P~AVACAnAAEbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
33sA*GAitASAAsyAYAAIxAK HsAUMore »
 
34DAlAkAi PAR BAE PAA*dDA*SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
35KAGAVAANAi bAAGA-6KAGA dULAAMore »
 
36ËCAtAA nAHi*, PANA ËCAtAnAKAEQARi HIRbAA[More »
 
37IdSAAaAEnAi PAELAE PAARJAEzAi IdnAKRMore »
 
38sA*G~AAMAbALAANAi aIsMAtAA anAU.More »
 
39ISAXANA : ]MAdA VYAVAsAAYAVYAAsA JYAZ~AiMore »
 
40SAERBAJARMAA* sAMAQKKR HEMA*tA sA*PAAdnA.More »
 
41SAERBAJARMAA* sAMAPAAQK CA*d^KAntAMore »
 
42SAERBAJARMAA* sAMAPARikA JYA*ItALAALAMore »
 
43KAVYASAAsyAIVAnAAEdEnASAAH KIVAnA DAè.More »
 
44HELWA HA[VAEMAHEtAA MAUKUndMore »
 
45JenA RAMAAYANAMAUInARAJ Z~Ai wAMArgAAEzAMore »
 
46JenA RAMAAYANAaACAAYAr Z~Ai ICAdAnA*dsAuIRMore »
 
47PAAEWAiMAA*nAA* Ri*GANAA*VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
48RAwAEYAGAAeD IKSAAER anAU.More »
 
49RAwAEYAdEsAA[ RNAIJtAMore »
 
50a*tAGArtAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
51bAAVA-P~AbAAVASAAH IVAnAAEdMore »
 
52GAYAA* VAzAAEr.. RHYAA* VAzAAEr..JADEJA MAnAAEHRËsAH‹ -RIVA-IPAYAUMore »
 
53aAQMAAE R*GA IVAxAAnAnAAEJGAtAAPA diPAKMore »
 
54VA*dnAiYA IVACAARMAnAizAiaAEdVAE P~AAE. PAuINArMAA, anAU.More »
 
55JAEGA-sA*JAEGAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
56SAMANAAnAi PAA*kAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
57P~AVAAH PALATAYAAEMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
58DAè.RAESAnALAALAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
59MAAcLAigARMAA* MAAnAVAiIyAVAEdi PA*KJMore »
 
60dEVAdEsAA[ MAALAtAiMore »
 
61sAPAnAA*nAi HVAELAiQAKR SARd DAè.More »
 
62PAAnAkARnAi BAiK nAA BAtAAVAAEIyAVAEdi dSArnAAMore »
 
63kAA*bAiaE nAMAE ISARGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
64kAA*bAiJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
65JUGAARiQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
66Z~Ai GAjLAKAnAANAi IdnAESAMore »
 
67Z~Ai GAjLADAEBAIRYAA LAXMAiMore »
 
68Z~Ai GAjLAawYAAv InAnAAdMore »
 
69IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA[ RMAAKAntAMore »
 
70YASAsVAi MAAnAVARtnAAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
71CAAEPAATPA*DYAA YAAEGAESAMore »
 
72MAAEXAdVAE HRind^More »
 
73aAPAA dAnAAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
74kAA*bAiaE nAMAE ISARGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
75VAtAnAnAi sAEVAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
76sAPAnAAnAU* VAAVAEtARJAESAi IsMAtAAMore »
 
77sA*sKAR KWAAaAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
78PA*CAtA*yAPATNAi RAJnAMore »
 
79JD CAEtAnA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
80SAEzA-IVASAEzA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
81SAEzA-IVASAEzA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
82REzAAaE REzAAaE bARi xAAnAj*kAAa*JAIRYAA sAUwAAMore »
 
83sAtsA*GAaACAAYAr bAATiYAAMore »
 
84MAwAUMAALAtAi BAALAVAAtAArVAILA-5sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
85aKLAU*CAKLAU* BAAlAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
86aKLAU*CAKLAU* BAAlAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
87aKLAU*CAKLAU* BAAlAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
88aKLAU*CAKLAU* BAAlAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
89aKLAU*CAKLAU* BAALAVAAtAArVAILA-1sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
90dEVAi CAAewARANAiIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
91JAEGAAJAEGAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
92JAEGAAJAEGAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
93awAuRU* yAAGAU*KESARISAVAMA# BAi.More »
 
94duR VAHE MAdVAE BAKULAMore »
 
95wARAWAi GAGAnA sAUwAiMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
96VAARsAdARMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
97PAAnAkARnAA* FuLA[sAMAA[LAi nAsAiRMore »
 
98VA*SAVAARsA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
99nYAAYAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
100IVAzAVAIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »