Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAiRMAnAAE PAAdSAAHaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
2VAAstAUJAEzAi YAAEGAESAMore »
 
3P~AEMACA*d‹nAi Z~AEzQ BAALAKWAAaAERAVAlA HsAMAUkAMore »
 
4anAUsA*wAAnAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
5IVAwAAWAir gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
6IVAwAAWAir gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
7IVAwAAWAir gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
8IVAwAAWAir gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
9xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
10xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
11xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
12sAAHsA KWAAMAAlAAPARikA aIVAnAASAMore »
 
13sAAHsA KWAAMAAlAAPARikA aIVAnAASAMore »
 
14sA*GAitASAAsyAYAAIxAK HsAUMore »
 
15akABAARnAU* aVALAAEKnAdLAALA YAAsAinAMore »
 
16MAAenAnAAE CAHERAEdLAALA sAURESAMore »
 
17wAMArPAALA : sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-7wAMArPAALAMore »
 
18wAMArPAALA : sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-6wAMArPAALAMore »
 
19wAMArPAALA : sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-5wAMArPAALAMore »
 
20wAMArPAALA : sAMAG~A LAEkAnA bAAGA-4wAMArPAALAMore »
 
21RAJHdYA bAAGA-1More »
 
22azTA*GARHsYAMAUnASAi IVAJYASA*KR wAnASA*KR anAU.More »
 
23JAnAE KHA* GAYAE VAAE IdnAdLAALA sAURESAMore »
 
24[nTRVYAu aAPAVAAnAi KlAAdstAUR BAHERAMAGAAERMore »
 
25VAENAibAA[ PAURAEIHtAnAU* KAVYAIVAZ~VADAè.RAVALA aMAiMore »
 
26GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi IVAKAsAREkAA-1QAKR SARd DAè.More »
 
27tA*yAiLAEkAAEnAi bAAzAA :aEK awYAYAnAJAESAi PARiIXAtAMore »
 
28aEKLAA jjUMAVAAnAi ËHMAtAbAT< MAHESAMore »
 
29PYAARBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
30KAENA?QAKR LAAbASA*KRMore »
 
31sAAYAnsA sKAèPAIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
32sA*tAAnAAE sA*GAE sAEtAUKA‹ JYAVAtAiMore »
 
33JnAtAA JnAAdrnAGAAEIVAndbAA[More »
 
34cUKcUK GAADiMAAyAAVAAIDYAA MAMore »
 
35HJAR sAARsAAEJAEzAi ]zAA anAU.More »
 
36HJAR sAARsAAEKAVAABAAtAA YAAsAUnAARiMore »
 
37wARtAi aAbAnAA* IMALAnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
38jAlAVAAgAELAA HsAMAUkAMore »
 
39PAANAiPAtAdVAE P~AItAbAA MA.More »
 
40a*wAAR kAUSABAAE bAYAAErPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
41KWAAbAARtAi ]dur VAAtAAraAEJAnAi JYAAEItAzAMore »
 
42sAAXARnAAE sAAXAAtKAR-7SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
43sA*sKIMAZ~A DAè.LAiLAAKAntAMore »
 
44SYAAMA‹ KPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
45tAAtYAA TAEPAEbAT< HEMAA*GAinAiBAEnA anAU.More »
 
46tAAtYAA TAEPAEsAEVADE [ndUMAtAiMore »
 
47F*TAtAA RstAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
48BAAvdPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
49PAIZ~MAi RAzT^AEPATELA CA*d^KAntAMore »
 
50MARinA D^A[VAnAi PAAlA PARWAiVAMAAr MAuLACA*dMore »
 
51CAAeLAAdEVAidVAE IdnAUbAA[ nAATYA vPAA*tARMore »
 
52CAAeLAAdEVAiwAuMAKEtAUMore »
 
53TinAAnAi TBAuDiJAESAi aInALAMore »
 
54a*wAAR kAUSABAAE bAYAAErPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
55aLAAdinA anAE JAdU[ ICARAGAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
56duR IKnAARA duR MA*IjLAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
57JlAMAA* LAAGAi aAGASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
58cLA cLAAEcLAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
59VAnAsPAItAsABAA*bADA{ GAAEKMore »
 
60MAARi KHANAi ]stAAd aLLAA]dinAkAA*PA*DYAA aARtAiMore »
 
61PAAnAkAER VAsA*tAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
62VYAAJnAAE VAARsAMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
63aAERtAAnAA jURAPAAMAEKVAAnA sAUSAiLAA PAi.More »
 
64I>IMAnALAPATNAi RAJnAMore »
 
65IVALAAPAbAGAdEVA KnAUMore »
 
66BA*wAnA tAuTYAA* kA*D-3wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
67BA*wAnA tAuTYAA* kA*D-2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
68MALAEISAYAA,aAEsT^EILAYAA,nYAujiLAènD nAi sAFREGADA wAnALAXMAiMore »
 
69sVAdESAbAIKtAnAi BAALAVAAtAAraAE (bAAGA : 1-2)PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
70VAiR KUMAARAE bAAGA-8nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
71VAiR KUMAARAE bAAGA-7nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
72VAiR BAAlAKAE bAAGA-6nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
73VAiR KUMAARAE bAAGA-5nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
74nAzT nAGARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
75gAAERagAAERiGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
76LAXMANAREkAARAVALA gAnASYAAMAMore »
 
77KAlAAE TARjnAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
78VAnAsPAItAsABAA*bADA{ GAAEKMore »
 
79axAAtAVAAsAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
80nAzT nAGARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
81MAUkAsAUkARAYA MAwAUMore »
 
82WAAEDA* aAEQA*MAAYA IDYAR JYAUMore »
 
83MAwAUVAAtAAraAEPA*IDtA IVAzNAUdEVAMore »
 
84MAgAAnAA* MAAE*gAA* PAANAiMAEKVAAnA RMANAMore »
 
85bAAR IVAnAAnAU* bANAtARdEVAIlAYAA GAnAAbAA[More »
 
86aEK MARINAYAAE HAEYA JAESAMAAr GAAetAMAMore »
 
87sAAGARVAATsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
88sAdACAAR GA*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
89P~AARBwAnAU* MAEwAwAnAUzYA MAARA HAWAMAA*bAT< KAIntAMore »
 
90nAutAnA IVAZ~VAnAA P~AbAAtAnAAE KLARVASAAH sA*‹VAMore »
 
91dESAVYAVAHARVYAVAsWAAnAA* MAulA tAttVAAESAUKLA RMAESA MA. , sA*PAA.More »
 
92dESAVYAVAHARVYAVAsWAAnAA* MAulA tAttVAAEPAQARE HIR KESAVAMore »
 
93awAir RAtAE aAjAdibAT< aIZ~VAnAi anAU.More »
 
94awAir RAtAE aAjAdiLAEIPAYAR dAEIMAInAKMore »
 
95sAAIHtYAnAAE aAsVAAdPATELA MAINALAALA H.More »
 
96diPAE aRUNAU* PARbAAtAMAHEtAA diPAKMore »
 
97SABd sAHVAAsAJAESAi aInALAMore »
 
98sAuYArnAi aAMA*yANA PAIyAKAdVAE MAKRndMore »
 
99tAtVAxAAnAnAA aAwAsWAAPAKAEVYAAsA CA*d^KAntA anAU.More »
 
100vIqP~AYAAEGA KAESAnAAYAK RItALAALA sAA* sA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »