Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1BAAVAAnAAE BAGAiCAAEMAHEtAA tAARKMore »
 
2KEsARCA*dnAJAnAi KMore »
 
3MA*yAIdVAAKRSAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
4KGAAE*DILAYAA VAi.KE.More »
 
5KDAEBARiYAA Di.KE.More »
 
6KPATELA KE.PAi.More »
 
7MAAnAVAinAi bAVAA[ : aEK abYAAsAPATELA MAINALAALA H.More »
 
8RAGAatAitABAXAi BAKULAMore »
 
9aMARUSAtAKMA#MAAwAVA HzArdEVAMore »
 
10PARsPARPATELA RAJEnd^ sA*PAA.More »
 
11PARsPARPATELA MAINALAALA H.More »
 
12Z~Ai sWALA P~AKASA:QAKR aMAMore »
 
13SARd G~A*WAAVAILA G~A*WA BAiJAEGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
14SARd G~A*WAAVAILA G~A*WA PAA*CAMAAEGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
15SARd G~A*WAAVAILA G~A*WA PAA*CAMAAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
16JANAVAA JEVAU*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
17sVAYA*IsIwwAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
18MAUUIsLAMA MAAnAsAdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
19xAAtAWAi axAAtA tARFMAHEtAA dEVAESAMore »
 
20KAlACA> dSAAMAHEtAA MAHAsAUkALAALA VAi.More »
 
21GAUIJrF aEK gATnAAdVAE bAALACA*d^More »
 
22MAEnAEJMAEnTnAi BAARAkADidstAUR BAi. aEnA.More »
 
23aAwAUInAK MAEnAEJMAEnT MAAnYAtAA anAE HKiKtAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
24P~AKA*D PAyAKARAEdLAALA YAAsAinAMore »
 
25yAEPAnAMAAE JANYAE PAARSAAsyAi IVAJYAMore »
 
26PARAEQAdLAALA tARLAAMore »
 
27MAARA* sAPAnAA*nAU* bAARtAaAEjA IdGA*tA anAU.More »
 
28MAARA* sAPAnAA*nAU* bAARtAIPALLAe DAè.aE.ISAVAtAANAUMore »
 
29RAJEnd^ SAAHnAA* 111 KAVYAAEB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
30‹VAnAPAAWAEYAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
31KAYArSAIKtA IVAKAsAPATELA RAEIHtAMore »
 
32MAsAReYAA aIJtAMore »
 
33SABd anAE sAAIHtYABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
34sAFlAtAAnAA* sAMAiKRNAAEdstAUR BAi. aEnA.More »
 
35aXARtAirWAJAnAi KMore »
 
36ËJdGAinAAE MAAEtAiCAARAEMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
37sAFlAtAAnAA* sAAEPAAnAAEdstAUR BAi. aEnA.More »
 
38SAA*KRVAEdAntAMAA* aIVAwAAIVACAARSAAH nAGAinA ‹.More »
 
39w~AUVAPAdEsAUndRMA#More »
 
40VAEdnAAKIVAKU*JMore »
 
41MAANAsAnAE MAANAsA tARiKE JUaAEPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
42MAA[>AEVAEVA dESAi kAAnAAdLAALA tARLAAMore »
 
43nAREnd^ MAAEdi JEVAU* KAE[ nAHi*MAHEtAA KAeISAKMore »
 
44MAEnAEJMAEnTnAi BAAEwAKWAAaAEdstAUR BAi. aEnA.More »
 
45InAtYA InARAEGAiQAKR LAAbASA*KR sA*.More »
 
46MAIDYAAnAA MAULAKMAA*MAIDYAA aIMAtAAbAMore »
 
47VAAstAU JYAAEItAzA SAAsyADAE*GARE sAUHAsAMore »
 
48aECA.Ti.aEMA.aELAMAAEdi IHREnAMore »
 
49MAnAnA anAE MA*WAnAQKKUR CAnd^SAEkAR GAAEPAALA‹More »
 
50a*GAtA-sA*GAtAVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
51MAJA PADi RE bAA[ MAJA PADiRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
52tAuFA* sAE TKRAtAE RHiaEdstAUR BAi. aEnA.More »
 
53awAir RAtAE aAjAdiKAEILAnsA LAERiMore »
 
54aAIdVAAsAi sA*sKtADVAi SA*KRbAA{ sAAEMAAbAA{More »
 
55nAMArdnAi KIVAtAASAUKLA RMAESA MA.More »
 
56aEK GAUnAEGAARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
57VAARsAdAR KAENA?SAMAAr GAAetAMAMore »
 
58SAMANAA* ddr bAYAArSAMAAr GAAetAMAMore »
 
59aJVAAlAi RAtAnAA* a*wAARASAMAAr GAAetAMAMore »
 
60PAANAiPAtAPAATiLA IVAZVAAsAMore »
 
61sA*sKnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
62CA*d^SAEkAR aAjAdPA*DYAA nAILAnA cAE.More »
 
63CA*d^SAEkAR aAjAdsAtYASAKUnAMore »
 
64aSAFAK ]LLAAkAAnARAVAlA HsAMAUkAMore »
 
65aAtAPAPARikA aIVAnAASAMore »
 
66cLA cLAAEcLAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
67gAAERagAAERiGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
68PAGALAA* PAAclA PAGALAA*GAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
69snAEHSAunYAGAAEHELA nATVARMore »
 
70VAwAAMANAinAA*qA VALLAbAMore »
 
71JEMANAE MAAEtAnAE MAiQU* KYAUrdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
72nATRAJ aACAAYAr MAEkALAiPAUyAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
73tARsYAAE PAWWARMAEKVAAnA RMANAMore »
 
74aIGnAPA*kAVYAAsA aSAAEK aEsA. , anAU.More »
 
75aIGnAPA*kAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
76ËHdi RAzT^iYA MAHAsAbAA anAE RAzT^iYA CAAIRyAYA gADtARKAdRi IRjVAAnA DAè.More »
 
77Z~VAEtAPAyAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
78aEK TUKDAE aAsAMAAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
79aInALA JAESAinAi KETLAiK VAAtAAraAEJAESAi aInALAMore »
 
80>AIntABAiJPATELA CA*d^KAntAABAEnAMore »
 
81sAttAR PA*CAA PA*CAANAU*VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
82VAnAsPAItAsABA*AbADA{ GAAEKUlAdAsA kAiMA‹More »
 
83Z~AiMAAnA# GAAeRiSA*KR ]dYASA*KR aAEjAMAHEtAA KAeISAKRAMA IVAw~AHRRAMAMore »
 
84BA*wA HAEQnAi FIRYAAdJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
85LAAGANAinAU* VA<*dAVAnAYAAKUBAMore »
 
86sAHYAAyAiVAsAA JYA*tAMore »
 
87MAElAAEVAAwAELAA aInALAMore »
 
88RAEnAKVAAwAELAA aInALAMore »
 
89LAiiLAA* PAilAA* PANAAErPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
90KCcnAA a*tAR*GAAEwAAElAKiaA KUndnALAALA J.More »
 
91tAAIMALA ‹VAnAGAitACAAeHANA RItALAALA anAU.More »
 
92tAAIMALA ‹VAnAGAitAItARUVALLAUVARMore »
 
93aAjAdinAA PAGARVAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
94HDsAnA KA*QE bAd^AnAA* nAiRPATELA P~AIVANA sAi.More »
 
95aMAEIRKAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAUndRMA ISAVAMAMore »
 
96GAUNAA‹dVAE P~AItAbAA MA.More »
 
97CAU*BAKiYA ]tAR w~AUVAnAi MAARi YAAyAAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
98BAUwwAnAA aA*sAUdLAALA JYA*ItA aEMA.More »
 
99YAAEGA anAE aRAEGYAsVAAMAi awYAAtMAAnA*dMore »
 
100YAAEGA anAE sVAAsWYAsVAAMAi awYAAtMAAnA*dMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »