Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAAIHtYA sAEtAUKDiKR YASAVA*tAMore »
 
2P~AVACAnAAEaAEjA RMAESA aA.More »
 
3HAsYAYAAEGAnAAYAK JnAKMore »
 
4RAEGA aAPANAA aItAIWAJenA GAitAAMore »
 
5aAtA*KVAAdIVAZ~VAKMAAr ISAVACARNAMore »
 
6aAtA*KVAAdBAAWAMA MAnAAEHR LAALAMore »
 
7VAwAARE GAUNA MAElAVAAEbARAD GAiJUbAA{More »
 
8aAPANAi YAAEGAsAAwAnAAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
9KHAnA RtnA sAIRtAA bAAGA-2More »
 
10aA*tAR MAnA aEJ KLPAVAbARAD GAiJUbAA{More »
 
11IVAZ~VAnAA Z~AEzQ HAsYA P~AsA*GAAEVAEGAD P~AKASAMore »
 
12PAAnAU* PA*CAAVAnAMAU*dVAE aSAAEKMore »
 
13jLAK-PAunAMAdLAALA sAURESAMore »
 
14IJnAMAAGArnAU* JtAnAdEsAA[ PA*.RItALAALA diPACA*dMore »
 
15I>KETJGAtAnAi aJBAGAJBAbAT< bARtAMore »
 
16IPARAIMAD FE*GASAU[ anAE VAAstAUbAT< wAARA DAè.More »
 
17aAnAE ]tsAVA nAU* nAAMA aAPAU*?YAAIxAK aIsMAtAA DAè.More »
 
18Z~AEzQ ]MAASA*KRPATELA bAAElAAbAA[More »
 
19Z~AEzQ ]MAASA*KRIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
20Z~AEzQ ]MAASA*KRbAGAtA InAR*JnAMore »
 
21CAAEVAisA tAiWA@KRJenA B~A. HIRLAALAMore »
 
22LAAEK‹bAE RMAtAA* JAEDKNAA*aJMAERi sAUMAnAMore »
 
23a*dAjEBAYAA*sA*. HedRABAAdi aAISAtAMore »
 
24sAAe*dYArIVAVAECAnABAETA{ RMAESA sAU*dR‹More »
 
25sAAe*dYArIVAVAECAnAMACcR aEMA.‹. anAU.More »
 
26KAVYA sA*KEtAdLAALA sAURESAMore »
 
27P~AEMAAnA*dnAA* KAVYAAEPAAREkA nAGAinAdAsA sA*.More »
 
28gATnAA anAE gATsFAETKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
29sA*G~AAMASAAH aE.Di.More »
 
30PAUzPA PAIRCAYA anAE }wAAnAKLAAMAAv bAAVAnAABAEnAMore »
 
31VAAstAU VAebAVAGAAEsVAAMAi JYAESA aEMA.More »
 
32sAVArVAEdA*tA-IsAwwAA*tA-sAARsA*G~AHSAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
33IVAZ~VAnAA wAMAAEr anAE awYAAtMA-ËCAtAnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
34aAtMAA-anAAtMAAIVAVAEKSAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
35jlAHlAE cE SABdMAHEsAAnAVAi CA*dU sA*PAA.More »
 
36ËJdGAi GAitA cEPALAANA JYA*tAMore »
 
37YAUGAVA*dnAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
38sAuu¬rnAU* P~AWAMA IKRNAaAnA*dPARA IHtAEnAMore »
 
39aACAAYArnAi aIbALAAzAAJAnAi sAnAtAMore »
 
40MAAERARiBAAPAU : aEK MAULAAKAtAdLAALA sAURESAMore »
 
41P~AAYAAEIGAK JYAAEItAzA IVACAARSAEIQYAA aEnA. aEMA.More »
 
42aAtMAA-anAAtMAAIVAVAEKSAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
43Z~Ai SA*KRACAAYArnAA* azTAdSARtnAAEZ~Ai MAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
44[nTR#VYAuKlAAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
45KMArVAAdnAA* RHsYAAEIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
46‹VAnA sAAFLYALAAdiVAALAA JMAnAAdAsAMore »
 
47HlAVAi KLAMAnAA* FuLASAEQ CA*d^KAntAMore »
 
48jLAK-CAA*ddLAALA sAURESAMore »
 
49BAAèDi LAE*GVAEJKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
50GAA*wAiIVACAAR sAtYA anAE aËHsAAPATMore »
 
51GAA*wAiVAwA SAA MAATE?GAAEDsAE GAAEPAALA sA*.More »
 
52aA*sAU LAucVAA JA]* cU*...PYAARELAALAMore »
 
53KCci bAAzAAMAHEtAA bAAVAnAAMore »
 
54BA*GAALA TA[GAR GAA*GAULAi[jiKYALA GAULAUMore »
 
55aRUNAACALAnAA sA*tA Z~Ai RMANA MAHIzArdEsAA[ tARLAAMore »
 
56MAAsTR BLAAsTR sAICAnA tAE*DULAKR[jiKYALA GAULAUMore »
 
57bAJVAVAALAAYAK aEKA*KiaAESAEQ RJnAiMore »
 
58GAINAtA KAEYADA -2bARAD GAiJUbAA{More »
 
59GAINAtA KAEYADA-1bARAD GAiJUbAA{More »
 
60GAINAtA RMAtAAE -1bARAD GAiJUbAA{More »
 
61sAAERQi BAHARVAITYAA bAAGA-1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
62JVAARA (LAAEKVAAtAAraAE)RAQAED P~AtAAPAËsAH H. sA*PAA.More »
 
63aPAnAAE PAARsA aAPAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
64MAILAK GAAEPAiJAEzAi RMAESAMore »
 
65sA*VAEdnAAPAAREkA JYAESAMore »
 
66JEaAE K*[K MAuKi GAYAA*dEsAA[ IJtAEnd^More »
 
67JEVAi KRE JE KRNAidVAE JYAAnAnd LA.More »
 
68GANAESA PAURANAQAKUR SAeLAEnd^ sA*PAA.More »
 
69Z~AiMAd# bAAGAVAtARAVALA BAKULAMore »
 
70wAMArXAEyAE KURUXAEyAEIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
71sAAYAnsA KVAijbAAYAANAi RMAESA J.More »
 
72MAARi aAtMAKWAAJAESAi wAiRU, sAHYAAEGAMore »
 
73MAARi aAtMAKWAAQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
74MAARi aAtMAKWAACAEIPLAnA CAALAirMore »
 
75LAiLAi wARtAinAA }bARAtAA R*GAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
76sAUKKi PAA*dDiaAE bAinAA Z~VAAsA[sAMAA[LAi nAsAiRMore »
 
77wAMArXAEyAE KMArXAEyAEdVAE JYAAnAnd LA.More »
 
78ItAstAAKA*QAnAU* VARAYA dEVAESAMore »
 
79[*IdRAIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
80KIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
81RISAYAnA BAAlA-KWAAVAebAVAdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
82Z~VAEtA KAGAlA,LAiLAi LAAGANAiQAKR SARd DAè.More »
 
83aVAKASAi sA*dESAVAAHKnAARlAiKR JYA*tAMore »
 
84RAJËsAHIyAVAEdi Z~AiKAntA, sA*XAEPAMore »
 
85bAARtAnAi sAnnAARiaAE bAAGA-2GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
86wAARAE KE aEK sAA*J aAPANAE MAlYAAJAEzAi JGAdiSAMore »
 
87GAitAA dAEHnA VAA tAtVAAWArdiIPAKAMAHARAJ KMore »
 
88Z~Ai d^ARKAwAiSAnAAE MAIHMAAMAHEtAA SAA*ItALAALA MAINALAALAMore »
 
89sA*sKdVAE JYAAnAnd LA.More »
 
90MAHEsAANAA IJLLAAnAA ISALPA sWAAPAtYAAEMAHEtAA JVAAHR VAA.More »
 
91IVAxAAnA IVAKAsAGAAWAAPARikA BAi. aE.More »
 
92bAinAA* PAGALAA*JAEzAi YAAEGAESAMore »
 
93HU* MAJAnAi IkAsAKAELAi!bAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
94IVA>MA anAE VAetAAlAPATNAi RAJnAMore »
 
95bAAGYA-sAAebAAGYAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
96aMAE yANAMAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
97aMAE yANAJERAMA KE. JERAMAMore »
 
98aEK J dE ICAnAGAARidVAE BAKULAMore »
 
99BAAEnsAA[bAAITYAA sA*diPAMore »
 
100TAnjAInAYAAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »