Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aEK stAAEyAGAAnAnAi JEMA...Z~AiwARnA PAERUMPADMA#More »
 
2nAATKPA*CAMAJAESAi RAJEnd^More »
 
3]PAInAzAd-IVAwAAbAANAdEVAMore »
 
4bAGAVAd# GAitAA aETLAE....dLAALA sAURESAMore »
 
5P~AEMA! tAARA* cE HJAR wAAMAGAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
6VA*dnAiYA IVACAARMAnAizAiaAEWAAEMAsA dAnAA LAi.More »
 
7VA*dnAiYA IVACAARMAnAizAiaAEWAAEMAsA HEn~AiMore »
 
8ItAstAAKA*QAnAU* VAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
9bALA gAAEDA VALA VA*KDAdVAE RAJULAMore »
 
10bALA gAAEDA VALA VA*KDAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
11PAHADi IKLLAAEVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
12[*IdRACATTAEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
13KCATTAEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
14KAE[ VAAR WAAYA KE...aDALAJA VAzAArMore »
 
15IKSAAER VAAtAArsA*G~AHPATELA wAiRUBAHEnA sA*PAA.More »
 
16wARtAinAA* MAAEtAiPARMAAR JYAMALLAMore »
 
17aVAKASAi sA*dESAVAAHKPAAQK bARtA anAU.More »
 
18RAJËsAHCA’AEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
19bAEdi sARdARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
20aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAAMAEgAANAi MAHEnd^, sA*PAA.More »
 
21P~AACAinA nAARiRtnAAEJAESAi ]zAAMore »
 
22P~AKASA IVAxAAnASAAH aEsA. aAR.More »
 
23IVAxAAnAwAARAsAUVAAItArK BAEnJAIMAnAMore »
 
24aMAE bAAnAVAGARnAA*RAVAlA IKSAAERMore »
 
25KA*CAlAiRVAeYAA MAnAHRMore »
 
26DAè.CA*d^KAntA MAHEtAAnAi 51 Z~AEzQ VAAtAAraAE...MAHEtAA MA*JU sAi. sA*PAA.More »
 
27sAA*JnAAE cAYAAECAAewARi RgAUVAiRMore »
 
28aPARAwAVAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
29SAMANAA* sAlAGYAA* sAAEHAGARAtAEMAHEtAA RIsAKMore »
 
30Z~VAEtA sAAIRKAMAHEtAA RIsAKMore »
 
31RNAnAE tARsA GAULAABAnAi...PATELA PARAIJtAMore »
 
32MAE* tAnAE j*kAi tAiMAHEtAA RIsAKMore »
 
33sAUVANAr ËPAJRMAHEtAA RIsAKMore »
 
34sAJnA gAR JAVAA dE...!MAHEtAA RIsAKMore »
 
35sAPtAIsA*wAU* nAE tAiRE bAA.2MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
36sAPtAËsAwAUnAE tAiRE bAAGA-1MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
37tANAkAA MA*DlA-2wAuMAKEtAUMore »
 
38tANAkAA MA*DlA-1wAuMAKEtAUMore »
 
39VAEdnAAKIVAKU*JMore »
 
40a*G~A‹ sA*VAAd-KLAAPATELA VAsA*tAMore »
 
41IVAxAAnAnAA RHsYAAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
42wARtAinAAE PAcEDAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
43aPsARA MAEnAKAMAHEtAA RIsAKMore »
 
44KYAA* cE aJUrnA?CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
45KMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
46Z~Ai YAAEGAVAAIsAzQ MAHARAMAAYANA bAAGA-2Z~Ai VAALMAiIKMore »
 
47Z~Ai YAAEGAVAAIsAzQ MAHARAMAAYANA bAAGA-1Z~Ai VAALMAiIKMore »
 
48Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-2MAHIzAr KMore »
 
49Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-3MAHIzAr KMore »
 
50Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-5MAHIzAr KMore »
 
51aEKPAAyAi aIbAnAYASAAH sAUbAAzA sA*.More »
 
52ISAXANAKWAAaAESAAH J*YAtA BAi.More »
 
53KWAAsAA*P~AtAdAVALAPAURA BAABAUMore »
 
54sAMAYAd^iPASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
55bAARtAsAM~AAT sAMAUd^GAUPtA-2wAuMAKEtAUMore »
 
56BAEGAMAPATELA JYA*tAibAA{More »
 
57CAu*dDi aAEqADi BAE VAARSAEQ ]zAAMore »
 
58MAu*jARAECAAeHANA dLAPAtAMore »
 
59G~AAMACAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAEdVAE RMAESA R.More »
 
60G~AAMACAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAECAAewARi RgAUVAiRMore »
 
61nAAMA IsAVAAYAnAAE MAANAsABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
62dIRYAAPAARnAi ad#bAUtA KWAAaAESAAH J*YAtA BAi.More »
 
63vPARANAiKAETK VAJAUMore »
 
64PAAsKLAMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
65GAULAABAdAsA B~AAEKR aEK anAAEkAA sAJrKMAA*KD asMAA DAE.More »
 
66KIVAtAAnAAE sAuYAr: RVAind^CAIRtAdVAE MAHESAMore »
 
67‹VAnAnAi sA*wYAAaEsA*gAVAi HRsAUkAbAA{More »
 
68aAVAi adbAUtA cE Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAPATELA MAHEnd^ BA. sA*PAA.More »
 
69aAVAi adbAUtA cE Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
70P~AItAnAAYAKJAEzAi IdnAKRMore »
 
71H‹YAE tAU* sAA*bARE cE?PA*DYAA IVAQMore »
 
72nAAIYAKAdEVAiwAuMAKEtAUMore »
 
73FuLAAEnAA GAAMAMAA*PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
74aMAE BAwAA*SAAsyAi IVAJYAMore »
 
75VAsAMAi VAElAAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
76VAtAUrlAnAA kAuNAARANAA nAiLAESA DAè.More »
 
77CAAKDAEVAAgAELAA RMAESA sA*PAA.More »
 
78CAAKDAEVAAgAELAA aAGnAEsA sA*PAAdnAMore »
 
79CAAKDAEVAAgAELAA RMAESA sA*PAA.More »
 
80CAAKDAEVAAgAELAA aAGnAEsA sA*PAAdnAMore »
 
81CAALAAE GAINAtA GANAiaEPATELA KAIntALAALA JAE.More »
 
82Z~Ai MAHAbAARtA Z~Ai SAA*ItAPAVArJAEzAi nAREnd^KUMAARMore »
 
83GAUJRAtAi LAAEKsAAIHtYAMAA* KWAA GAitAAEYAAIxAK HsAUMore »
 
84101 nAAnAi PANA MAAETi VAAtAAEnAAYAK HRiSAMore »
 
85MAHAZ~VAEtAAdVAE RAEIHtAbAA{More »
 
86MAHAZ~VAEtAAsAUwAA MAuItArMore »
 
87a*G~A‹ VAAtACAitA - IVALAAsAPATELA VAsA*tAMore »
 
88IVAZ~VAnAi aMAR IVAbAuItAaAEIyAVAEdi YASAVA*tA DAè.sA*.More »
 
89aEK stAAEyAGAAnAnAi JEMA...PAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
90P~AHsAnA sA*CAYABAAERisAAGAR RItALAALA sA*.More »
 
91P~AHsAnA sA*CAYACAAewARi RgAUVAiR sA*.More »
 
92LAAEHCAU*BAKPA*DYAA IVA”LAMore »
 
93sAUkAE sAuVAE sA*sAARMAA*CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
94aEVAA* HtAA* MAnAEkAMAAwAD RAgABA‹More »
 
95P~AEMACA*d‹nAi Z~AEzQ BAALAKWAAaAERAVAlA HsAMAUkAMore »
 
96IbAXAU akA*DAnA*ddVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
97Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-1SAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
98Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-7SAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
99Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-4SAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
100Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-6SAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »