Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAbAuItAMA*IdR bAAGA-4HzAr aSAAEKMore »
 
2IVAbAuItAMA*IdR bAAGA-3HzAr aSAAEKMore »
 
3IVAzNAU PAURANADAp.IVAnAYAMore »
 
4sAURESAnAi sAAWAE sAAWAEaASAR aPAurVAMore »
 
5sAURESAnAi sAAWAE sAAWAEaAnA*dPARA IHtAEnAMore »
 
6CAARNAi sAAIHtYAnAA stA*bAOGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
7dAdiMAAnAA nAUsAkAADAè.PARBAiaA IdnAAj MAinAUMore »
 
8dAdiMAAnAA nAUsAkAADAè. PARBAiaA MAinAU HiRA‹More »
 
9SAEzA VAAtAAraOJOSAi sVAAItA -sA*PAA.More »
 
10SAEzA nAATKOJOSAi sVAAItA -sA*PAA.More »
 
11CA>VAtAir sA*nYAAsAi sARdAR PATELAMAHEtAA IH*MAtAbAA[More »
 
12LAA[T HA]sAIyAVAEdi wAeVAtAMore »
 
13MAAnAVASARiR xAAnAKOzAPAAKrR sTiVAMore »
 
14[CcAVARCAowARi RgAUVAiRMore »
 
15REtAPA*kAiaDALAJA VAzAArMore »
 
16a*tAE P~AEMAnAO P~AEMAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
17a*tAE P~AEMAnAO P~AEMAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
18nAiILAMAA MAutYAU PAAMAi cEaDALAJA VAzAArMore »
 
19awAuRi KIVAtAAdOSAi DAr.HsAMAUkAMore »
 
20aEK awYAAYAdOSAi DAr.HsAMAUkAMore »
 
21MArnsA sACAr FArR IMAInA*GAfEnKLA IVAKTR [.More »
 
22abYA*tARIyAVAEdi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
23KitArnAnAi KU*JGALAisVAAMAi MAAwAVAIP~AYAdAsA‹More »
 
24¸AiMAd# bAGAVAd# GAitAACAAtAUVAerdi MAHEn˜More »
 
25SAoYArKWAAaOaDALAJA tAARACA*˜More »
 
26sAMAUd#GAAR¸Ai JAnAi GAULAABAbAA[More »
 
27aAPANAU* ‹VAnA DOKTRnAA HAWAMAA*DO.KARiaA sAUSAiLAMore »
 
28GAUJRAtAi BAAlAIVAZVAKOSA(kA*D-4)DO.SAEQ CA*˜KAntAMore »
 
29P~AbAU P~AAWArnAAPATELA JEQAbAA[ IyA.More »
 
30¸AAVANAPALAANA nARAEtAMAMore »
 
31DAYAnAAsAOR bAAGA-2tAiRKR IVARESAMore »
 
32DAYAnAAsAOR bAAGA-1tAiRKR IVARESAMore »
 
33sAUbAAzA CA*˜A‹KR IP~AYAA*SA -bAAVAAnAUVAAdMore »
 
34sAUbAAzA CA*˜ACAOKKnA aEnA.More »
 
35aERTELA IMA—ALA‹KR IP~AYAA*SA -bAAVAAnAUVAAdMore »
 
36IVAxAAnAPAuRK VAAtAOPATELA nATVARMore »
 
37sAPtA-sAuR sA*GAMAGAA*wAi MAnAAERMAAMore »
 
38nAiROGAi SAtAAYAU ‹VAODO.PATELA IVAnAUbAA[ MA.More »
 
39aXAR MAARO aARAwYAdEVAJOSAi tAEJsAMore »
 
40VAAtAAraO BAOLAE cEIsAnHA sAuYAArMore »
 
41aMADO.PATELA IVAnAUbAA[ MA.More »
 
42xAAnA-IVAxAAnAnAi GAOQDi VAEIdK GAINAtAWAi a*tARiXA sAUwAibA’ JGAdiSACA*˜ JE.More »
 
43GAUJRAtAnAA sA*GAitAKAROVYAAsA aIbAIJtAMore »
 
44GAUJRAtAnAA ICAyAKAROIMAsyAi nATUbAA[More »
 
45aEK }*dR anAE JdUnAAWAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
46aERTELA IMA—ALACAOKKnA aEnA.More »
 
47wAiRUbAA[ a*BAANAiCAOKKnA aEnA.More »
 
48sAKLA tAiRWA JEnAA tAnAMAA* RE bAAGA-5VYAAsA RJnAiMore »
 
49sAKLA tAiRWA JEnAA tAnAMAA* RE bAAGA-4VYAAsA RJnAiMore »
 
50sAKLA tAiRWA JEnAA tAnAMAA* RE bAAGA-3VYAAsA RJnAiMore »
 
51a*JlAPAANAi bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
52a*JlAPAANAi bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
53VA*SAIVACcEd (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
54VA*SAIVACcEd (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
55kAELA*dO (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
56kAELA*dO (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
57VAER ISAkAR (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
58VAER-ISAkAR (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
59a*JlAPAANAi (bAAGA-2)YAAIxAK MAHESAMore »
 
60a*JlAPAANAi (bAAGA-1)YAAIxAK MAHESAMore »
 
61CAHERA PAAclAnAO CAHEROaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
62KITBA*wA (bAAGA-3)bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
63ROBAinsAnA >UjODiFO DEInAYALAMore »
 
64LAOkA*Di PAURUzA sARdAR VALLAbAbAA[ PATELASAAH HEMARAJMore »
 
65SAA*ItAdutA JVAAHRLAALASAAH HEMARAJMore »
 
66KAlAnAi KEDiaEWAiVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
67RrVAArLYAUSAnA 2020 bAGAtA CAEtAnAMore »
 
68]wAADLAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
69RAJwAMAr KE RAzT^wAMArSAAH KMore »
 
70GAUD MAOInAr@GAPATELA sAOMAAbAA[More »
 
71PAtA*IGAYAAnAi VAAtAOGAOsVAAMAi IKRiTMore »
 
72sAORQi BAHARVAITYAA bAAGA-3MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
73DrIVAD KArPARIFLDSAAH LAILAtAKUMAAR anAUVAAdMore »
 
74DrIVAD KArPARIFLDIDKnsA CAALsArMore »
 
75ILATLA IVAMAEnAaELKOT LAu[jA MAEMore »
 
76IVAxAAnA IVAHARPATELA nAREn˜More »
 
77InAMArLAAMAU*SAi P~AEMACA*dMore »
 
78a TELA aOF TU IsATijIDKnsA CAALsArMore »
 
79wA [InVAIjBALA MAEnAVAELsA aECA.‹More »
 
80GAINAtAnAA* RMAKDA*-1PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
81GAINAtAnAi GAMMAtA cOKRA*nAi RMMAtAPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
82sAuRJdAdAnAi cUKcUK GAADisAuRJdAdAMore »
 
83tAORNA-1JEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
84KEBARE DAnsARsAURtAi aAIBAdMore »
 
85KALAi IKtAABAsAURtAi aAIBAdMore »
 
86IVALAAYAtAi VAAtAArsA*CAYAKLYAANAi IVAPAULAMore »
 
87IVALAAYAtAi VAAtAArsA*CAYAnAA*qA VALLAbAMore »
 
88P~AEMA PYAAsA bAAGA-2SAEQ BAKULAMore »
 
89P~AEMA PYAAsA bAAGA-1SAEQ BAKULAMore »
 
90tAuTELAA FIRStAAsAURtAi aAIBAdMore »
 
91dPArbA*GAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
92BALARAMAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
93PATRANAisAEVAK nAVAnAitAMore »
 
94aIVAsMARNAiYA-2[SAA KUndInAKA-sA*KLAnAMore »
 
95aWArKARNADO.IyAVAEdi GAoRA*GA sAi.More »
 
96MAHAbAARtA (G~A*WA-13)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
97MAHAbAARtA (G~A*WA-8)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
98MAHAbAARtA (G~A*WA-7)VAEdVYAAsA MAHIzArMore »
 
99bAARtAnAO aAIWArK anAE sAAMAAIJK IVAKAsADO.bA’ ‹xAAsAA VAi.More »
 
100IsAtAER aJUrnA anAE aEK KLAUHAR KRsAnAdAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »