Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aGAnAPA*kAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
2]PAInAzAd RHsYAMore »
 
3MAnAnAi aARPAARQAKR SAeLAESA DAè.More »
 
4CAAEPAATPA*DYAA YAAEGAESAMore »
 
5IP~AYAdSAirnAAE HAsYAIVAHARPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
6MAUIKtA-BA*wAnA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
7MAUIKtA-BA*wAnA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
8MAANAsA nAAMAE GAUnAEGAARMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
9MAANAsAA[nAA diVAAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
10bAARRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
11kAA*bAiJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
12bAEd bARMAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
13sA*sAARi sAAwAUMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
14GABAnAP~AEMACA*dMore »
 
15Z~AEzQ ]IDYAA VAAtAAraAEsAAEnAi RENAUKA Z~AiRAMA DAè.More »
 
16RJnAiKUMAAR PA*DYAAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
17CA*BALA tAARAE aJ*PAAE bAAGA 1-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
18anAitAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
19Z~Ai VAALMAiIK RAMAAYANA dSArnAMore »
 
20ËsAduIRYAA WAAPAAbAARd^AJMore »
 
21JAtARAMAAwAD RAgABA‹More »
 
22MAHARWAi KNArPATELA KLPAESAMore »
 
23sA*bAVA-asA*bAVAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
24KBAnAH“i RAJEnd^More »
 
25Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-2SAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
26aIGnA anAE VARsAAdDAè. MAHESA CA*PAKLAALAMore »
 
27aIGnA anAE VARsAAdKARnAAD IGARiSAMore »
 
28MAAYA KLAAsAiFA[D DiXAnARiPAURAInAK RAJEnAd^More »
 
29P~AKPAUzKNAAr HzArLA sA*PAA.More »
 
30P~AKIVAJYA nAGAEnd^More »
 
31sAAXARnAAE sAAXAAtKAR-6SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
32bAGAtAËsAHB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
33BAKAE cE. KLPAAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
34YAA dEVAi sAVArbAutAEzAUPAUVAAR [ndUMore »
 
35KALAG~AstAPARMAAR MAAEHnAMore »
 
36DuMAAEVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
37BAXAinAAMAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
38sAMAYAREtA PANA PAGALAA*PARikA wAiRUMore »
 
39Z~Ai MAd# bAGAVAd#GAitAAJAESAi KnAeYAALAALA sA*KLAnA.More »
 
40BAXAinAAMAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
41bAARtAiYA sA*sKnAAKRANAi HiR‹bAA[More »
 
42InAMAAErHiKIVA IVAnAYAMore »
 
43SAAEwA-P~AItASAAEwA bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
44SAAEwA-P~AItASAAEwA bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
45kAAEJ bAAGA-2PATELA JGAdiSAMore »
 
46bAARtA dSArnAPATELA CA*d^KAntAMore »
 
47CAAER PAR MAAERPA*DYAA KnAUMore »
 
48CA*BALAnAA PAAPAEtAiRKR IVARESAMore »
 
49LAAEHinAAE R*GAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
50DBALA >AEsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
51aAsWAAFlAPARMAAR MAAEHnAMore »
 
52SAitALAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
53VAiRA*GAnAAnAi VAAtAAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
54aEISAYAAnAA* RAzT^AEPATELA CA*d^KAntAMore »
 
55RJnAiKUMAAR:aAPANAA sAAenAAKAEQARi ]VAirSAMore »
 
56VAACAARAVALA ]PAEnd^More »
 
57aAkARi KsABAnAAE ]gAADdVAE JnAKMore »
 
58aAkARi KsABAnAAE ]gAADMAuR sAAEInAYAAMore »
 
59aAediCYA P~AKASA (MAUlA sA*sKdVAE MAUlASA*KR dYAARAMAMore »
 
60CAA*dnAinAA ICAtARAMANAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
61JYAKA*tAnAnAi VAAtAAraAEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
62MAEgAgAnAUzAi MAnAkAAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
63IVA>MA anAE VAetAAlARAVALA KnAUbAA{More »
 
64j*jAVAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
65MASAMAAr GAAetAMAMore »
 
66GAUNAA‹nAAYAK PAU*DILAKMore »
 
67kAAEVAAYAELAi aAElAkAMAHEtAA bAAVAnAAMore »
 
68adMYA ILAPsAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
69VAAsA*tAi VAAYARAaInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
70P~AItAIBA*BASAMAAr GAAetAMAMore »
 
71HeYAA* HEtA bAYAAr DAELAEGANAAyAA IGARiSAMore »
 
72sAVAALA PAucAE a*G~AE‹MAA*, JVAABA aAPAAE a*G~AE‹MAA*dEsAA[ sAtAiSACA*d^More »
 
73nAVAbAARtA JAEDNAiKAESAbAAVAsAAR MAFtALAALAMore »
 
74PAAIKstAAnA kABARnAAMAAaAEjA IdGA*tAMore »
 
75sAUkAdEVAQAKR BACAUbAA[More »
 
76sAUkAdEVARstAAEGAi DAè.sAUbAAzAMore »
 
77bAGAtAËsAHRstAAEGAi DAè.sAUbAAzAMore »
 
78SALLAGAAEHELA nATVARMore »
 
79CAEPAiLAALASAAH RMAESAMore »
 
8031 IDsAEMBARGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
81SAAItARbAGAdEVA KnAUMore »
 
82sAA‹SAbAGAdEVA KnAUMore »
 
83MAIDYAAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
84MAHAbAARtAKWAA:1MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
85Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-3SAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
86Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-5SAAsyAi SA*KRdttA PAAVArtAiSA*KR anAU.More »
 
87VAnAsPAItAsABAA*bADA{ GAAEKMore »
 
88{ItAHAsAnAi aARsAiSAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
89aEKPAAyAi aIbAnAYAdVAE JnAKMore »
 
90KARAGAsAAEnAi RJnAiKAntAMore »
 
91KARVAA* KARVAA*bAAITYAA sA*diPAMore »
 
92sARGANAAPARikA JYAESAMore »
 
93IVAZ~VAnAi LAAEKKWAAaAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
94IVAZ~VA IVAkYAAtA kAJAnAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
95IVAxAAnA IVASAEzAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
96†GVAEdPAA*DE DAè.RAJBAHAdURMore »
 
97PA*CAA*GA 10 VAzArnAU*PAAEPAT KEtAnAMore »
 
98PA*CAA*GA 10 VAzArnAU*SAAH sAAEnALAMore »
 
99YASAsVAi sAAIHtYAsAJrKAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
100]PAInAzAd-IVAwAAbAANAdEVAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »