Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aEK aeItAHAIsAK MAHAsA*G~AAMAGAAetAMA wAnA*JYA anAU.More »
 
2aEK aeItAHAIsAK MAHAsA*G~AAMACA*d^ IBAPAnAMore »
 
3bAJ GAAEIVAndMA#dLAALA sAURESAMore »
 
4bAJ GAAEIVAndMA#SA*KRACAAYArMore »
 
5aAgAAtA-P~AtYAAwAAtAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
6abAi MAtA JAaAEIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
7KMArnAi GAItA nYAARiMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
8KMArnAi GAItA nYAARisAEnAAPAItA FKiRMAAEHnAMore »
 
9P~AANA JAGAAE RE...nAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
10MAARi IP~AYA VAAtAArT*KARVAi ajij sA*.More »
 
11VAsAMAi VAElAAMAJUMAdAR sAMARESAMore »
 
12cELLAU* sA*wAAnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
13HAEMARnAA* MAHAKAVYAAEnAi VAAtAdEsAA[ Ti.BAiMore »
 
14anAU-sA*GAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
15bAARtAnAA MAHAnA sA*GAitAKARAEsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
16GAULAARA BAEGAMAQKKR nAVAnAitAMore »
 
17GAULAARA BAEGAMAPAGAARE SARdMore »
 
18aEKLAPA*kAiPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
19RAJEZ~VARiSAYAdAMore »
 
20Z~AAVANAi wATAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
21KiItArKAeMAaACAAYAr VALLAbA‹ HIRdtAMore »
 
22PAYAArYAPAAREkA RVAind^More »
 
23IsAwwAAWArQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
24aA*BAAnAi DAlAERAVA CA*d^KAntAMore »
 
25XANAE XANAE KURUXAEyAQKKR CA*d^KAntAMore »
 
26aAcERAE sPASAraACAAYAr nAEHAMore »
 
27P~ANAYAR*GAi aAKASAaAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
28MAJAESAi JE.aAR.More »
 
29GAINAtAMAA* aVAnAVAU*PAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
30sAARsVAtA P~AVAAsAAESAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
31MAHAtMAA GAA*wAinAA IVACAARAERAVA YAu. aAR.More »
 
32MAHAtMAA GAA*wAinAA IVACAARAEP~AbAU aAR.KE.More »
 
33KLAAPAigATnAASAUKLA RMAESA MA.More »
 
34aIbAJAtA RAJPAURUzA RIsAKLAALA PARikARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
35aAVAtAiKALAnAAE ]JAsA- aAJEQAKR sAUREnAMore »
 
36YAJUVAErdPAA*DE DAè.RAJBAHAdURMore »
 
37sAAMAVAEdPAA*DE DAè.RAJBAHAdURMore »
 
38aWAVArVAEdPAA*DE DAè.RAJBAHAdURMore »
 
39IVAZ~VAsAU*dRiMAHEtAA RIsAKMore »
 
40aIGnAnAi PAA*kAEnAEnAE SAKU*tALAA anAU.More »
 
41IbAXAU akA*DAnA*dsAAEPAAnAMore »
 
42Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-1MAHIzAr KMore »
 
43Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-7MAHIzAr KMore »
 
44Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-4MAHIzAr KMore »
 
45Z~Ai MAHAbAARtA bAAGA-6MAHIzAr KMore »
 
46GAAERi GAUMAAnAbARiCAAeHANA RAMACA*d^More »
 
47KETLAiK VAAtAAraAE :MAAEHMMAd MAA*KDMAA*KD asMAA DAE.More »
 
48sAtA# nAAMAnAAE aAwAARPARMAAR JYAMALLAMore »
 
49IsAwwAAWArHEsA HRMAAnAMore »
 
50gARB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
51gARCAAewARi RMAAPAdMore »
 
52VAEdnAA sA*VAEdnAAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
53MAwYAËBAdU kAAEYAU* GAAElAAKAREKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
54GAINAtAMAA* aVAnAVAU*PAAQK bAAVAnAAMore »
 
55IsAGnALA VAGARnAA PAATA anAE BAiJA* aEKA*KiaAERAVAlA JtAinAMore »
 
56aIbAJAtA RAJPAURUzA RIsAKLAALA PARikAaACAAYAr aRËVAd sA*.More »
 
57aIbAJAtA RAJPAURUzA RIsAKLAALA PARikASAUKLA CA*d^SA*KR sA*.More »
 
58GAINAtAnAA JAdUP~AYAAEGAAEDAEKTR {nd^IJtA aECA.More »
 
59GAUJRAtAMAA* P~AVAAsAnAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
60tAE IH nAAE IdVAsAA:...bAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
61P~AbAUnAi cyAcAYAAMAA*KAEQARi HIRbAA[More »
 
62HAR‹tAPA*DYAA IVAQMore »
 
63REtAiMAA* PAGALAA*nAi ILAIPAPATELA HsAMAUkAMore »
 
64FLAEIMAnGAAEnAAYAK PAnnAAMore »
 
65nAVAi KEDiI>sTi SAeLAEzAMore »
 
66aAIstAKsAAnAE GAUv‹More »
 
67sA*bAARNAA*nAi sAFRMAAEdi sAAEnALA anAU.More »
 
68sA*bAARNAA*nAi sAFRsAUwAA MAuItArMore »
 
69aEK MABAUVAA IsAMAAEnA diMore »
 
70aMARKAEzAIyAVAEdi YASAVA*tA DAè.sA*.More »
 
71HEtAnAi KTARi HeYAE VAAGAiPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
72‹VAnAPAWABAAPAAEdRA MA*JULAAMore »
 
73IVAZ~VAnAA aMAR sAJrKAEIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
74MAlAi MAAtAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
75P~AAYAAEIGAK JYAAEItAzA IVACAARSAEIQYAA aEnA. aEMA.More »
 
76CA*d^KAntA tAdEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
77SARd VA*dnAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
78HAsYASAtAKIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
79aAHAR anAE PAAEzANAIyAVAEdi annAPAuNAArMore »
 
80GAUNAVA*tARAYA aACAAYAr SAtAABdiVA*dnAAPALAANA nARAEtAMA sA*.More »
 
81ICAtA*nA YAAyAAKAETECAA P~AItAbAAMore »
 
82aEK MAUQCAAEKsAi avNAAMore »
 
83aEK MAUQP~AitAMA aMAMore »
 
84aH*GARAEVAAERA PA*KJMore »
 
85P~AERNAA-IBAndUMAHEtAA RISMA PAi. DAè.More »
 
86KAGAVAANAi bAAGA-7KAGA dULAAMore »
 
87LAAEK‹bAE RMAtAA* JAEDKNAA*aJMAERi KIVAtAAMore »
 
88tAALAVAAwAYAAIxAK HsAUMore »
 
89GAUJRAtAi HAsYA: GA[KALA anAE aAJJAESAi RAJEnd^ J.sA*PAA.More »
 
90YAAEGA-REKi aEKYAUP~AESARPATELA MAEHULAMore »
 
91aAPANAE P~AVAAsAi PARAVAARAnAA*SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
92GAjLAAEnAAE KRiaE GAULAALASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
93InA‹ aAKASAR*JnAA HRiSAMore »
 
94FuLAAEnAA* aAwYAAItMAK RHsYAAEdEsAA[ HinAA DAè.More »
 
95FuLAAEnAA* aAwYAAItMAK RHsYAAEZ~Ai MAAtAA‹More »
 
96FuLAAEnAA* aAwYAAItMAK RHsYAAEdEsAA[ HinAA DAè.More »
 
97FuLAAEnAA* aAwYAAItMAK RHsYAAEZ~Ai MAAtAA‹More »
 
98Z~Ai PAAtA*JLAYAAEGAdSArnASAAH HR‹VAnA KESAVA‹More »
 
99MAHAbAARtAKWAA bAAGA-2MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
100MAHAbAARtA KWAA bAAGA-3MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »