Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAEJABAbAGAdEVA KnAUMore »
 
2bAutAIPASAACAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
3Z~Ai MAd# bAGAVAd#GAitAASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
4IVARAEwAibAGAdEVA KnAUMore »
 
5dAeLAtA KE IdVAAnAEbAGAdEVA KnAUMore »
 
6PAGALAA* PAAclA PAGALAA*GAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
7GAUJRAtAnAAE sAA*sKaACAAYAr nAVAinACA*d^ aE.More »
 
8dSArK, JEVAA MAE* JAEYAA-JANYAAdA*DiKR MAAEHnAMore »
 
9wAMArIVACAARSAUKLA RMAESA MA.More »
 
10PAATNAnAi PATRANAiPATNAi RAJnAMore »
 
11IVARHnAi VAEdnAARAKESAMore »
 
12qALAnAi yANA BAAJUsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
13P~AERK JenA KWAAaAEwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
14RJnAiKUMAAR:aAPANAA sAAenAAKAEQARi IBAREnAMore »
 
15aMAEIRKAnAU* aNAMAAELA nAARiRtnA MAAnAVAtAAVAAdi HELAnA KELARKDIKYAA bAGAESA CA*.More »
 
16kAunAbAGAdEVA KnAUMore »
 
17aEnW~AEKsAMAEKVAAnA RMANAMore »
 
18dAEJkASAMAAr GAAetAMAMore »
 
19VAMAlASAMAAr GAAetAMAMore »
 
20tAiWArbAuIMA GAUJRAtAQAKR MAinAAXAiMore »
 
21MAYAuR sAU*dRi MAURAPATNAi RAJnAMore »
 
22GAADAVAATMAEKVAAnA RMANAMore »
 
23aIwAPAItAJAESAi I>znAAMore »
 
24kAtARnAAKbAGAdEVA KnAUMore »
 
25sA*tAAPAbAGAdEVA KnAUMore »
 
26MAAEXAdLAALA IPAnKiMore »
 
27VAERnAi VAsAuLAAtAPAAQK P~A.J.More »
 
28KABAULAiVAALAAPATNAi RAJnAMore »
 
29dIRYAA sAAR*GAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
30InAdAEzAr kAunAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
31InASAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
32axAAtA BAAEsAbAGAdEVA KnAUMore »
 
33nAMArdnAi KIVAtAAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
34aHEsAAsAPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
35P~AERNAASAiLAAbAT< KAIntAMore »
 
36MAlAVAA JEVAAE MAANAsAMAKVAANAA IKSAAERMore »
 
37dAEstAi tAAE PARMAnAiPAKVAAsAA PAuINArMAAMore »
 
38nAMArdnAA ËnABA*wAAESAUKLA RMAESA MA.More »
 
39nAMArdnAA ËnABA*wAAEKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
40aZ~AU CAALYAA JAYA cESAYAdAMore »
 
41MAARA* sAPAnAA*nAU* bAARtAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
42JnARLA nAAELAEJSAUKLA BA*sAiwARMore »
 
43RAJEnd^ SAAHnAA* 111 KAVYAAESAAH RAJEnd^More »
 
44aAPANAi BAi‹ PA*CAVAzAirYA YAAEJnAAMore »
 
45Z~Ai VAnAPAVAr MAHAbAARtAMAA*nAAE G~A*WA yAiJAEbA’ BAlAdEVARAMA KMore »
 
46PADwAMAaEDMA*D#j VAAELTR Di.More »
 
47PADwAMAMAALAVAi nATVARLAALAMore »
 
48IVAIwAnAA LAEkARAVALA aIZ~VAnAMore »
 
49MAAYAAP~AVAESAdLAALA sAURESAMore »
 
50GAjLAnAE VAlAA*KE]SAnAsA#More »
 
51aARAEGYA nAU* aMAbAT< KAIntAMore »
 
52LAAGANAiaAEnAU* MAènAEJMAEnTSAAH sAAeRbAMore »
 
53HdYAnAE sA*bAAlAAE anAE HdYARAEGAWAi MAUKtA BAnAAEGAA*wAi RAJSAEkARMore »
 
54HdYAnAE sA*bAAlAAE anAE HdYARAEGAWAi MAUKtA BAnAAEGAA*wAi HRIKSAnAMore »
 
55MAIDYAAnAA MAULAKMAA*MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
56KUTU*BA,IMAyAAE tAWAA sAAMAAIJK VYAVAHARAEnAU* MAènAEJMAEnTSAAH sAAeRbAMore »
 
57CA*d^KAntA bAAGA 2dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
58CA*d^KAntA bAAGA 1dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
59CA*d^KAntA P~AWAMA bAAGAdEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
60CA*d^KAntA bAAGA 1dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
61LAiLAA aPAR*PAARSAAstA^i IVAJYAMore »
 
62sAA]WA [InDYAnA VAAnAGAiaAEcAJER IBAMALA DAè.More »
 
63aAHAR anAE PAAEzANABAELAsARE CAAvBAHEnAMore »
 
64nARIsA*HnAA* PAdAEMAA* IsAwwARsAdVAE MAKRndMore »
 
65aIbAnAitAKDIKYAA KMore »
 
66MAARi JAtA sAAWAEnAi VAAtAsAAVALAA MAAVA‹ KE. anAU.More »
 
67LAAEKAIbAMAUkA VAHiVATnAi IdSAAMAA*sAAEnAi aEsA.BAiMore »
 
68P~AEMA-MAeyAi-P~AAWArnAAbAT< sAUbAAzAMore »
 
69sAEKsA MAARi ¡IzTaEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
70sAEKsA MAARi ¡IzTaESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
71sAEKsA MAARi ¡IzTaEwAMAArIwAKARi dAdAMore »
 
72}Q JAGA MAUsAAIFR!bAAER bA[;aBA RenA KHA*? JAE sAAEVAtA He!?dEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
73HAsYA aETLAE P~AbAU sAAWAE MAeyAiIyAPAAQi BAKULAMore »
 
74SAAHBAUdinA RAQAED sAdABAHAR HAsYARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
75RAEËJdA ‹VAnAMAA* aAwYAAItMAKtAALAkAAEITYAA aAR.aEnA.More »
 
76sVAPnAAEKUMAAR RVAind^More »
 
77SAADr*^wAR sA*IHtAAawVAYAUr RAJESA PAi.More »
 
78GAPAUJARA JYAZ~AiBAEnAMore »
 
79GAQKKR MAwAUBAEnA VAiMore »
 
80LAILAtA KLAA sA*PAdAnAAYAK KnAUbAA[More »
 
81GAAEwARA HtYAAKA*D KLAMAnAAE wAMAr anAE awAMArMAKVAANAA IKSAAER sA*.More »
 
82BAAlAKnAi SAikAVAAnAi XAMAtAA aAElAkAAE anAE IVAKsAAVAAEIHLA BAABArRA aALBAsArMore »
 
83BAAlAKnAi SAikAVAAnAi XAMAtAA aAElAkAAE anAE IVAKsAAVAAEB~AEDVAE DAè.LAAEREnAMore »
 
84MAnAAEYAAyAAVAAERA sAVAErSAMore »
 
85nAAstAAcAJER IBAMALA DAè.More »
 
86CAARwAAMA YAAyAAMAANAEK GAitAAMore »
 
87aAPANAAE aXAR VAARsAAEPAAREkA IKSAAERMore »
 
88KAGAVAANAi bAAGA-3KAGA dULAAMore »
 
89KËLAGAGAAEsVAAMAi aSAAEKPAURiMore »
 
90KUTU*BAdiIPtAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
91RtnA anAE RUd^AXAPATELA MAEHULAMore »
 
92gAERE wAER LAiLAALAHERdiIXAtA MAinAAXAiMore »
 
93sAVArVAEdA*tA-IsAwwAA*tA-sAARsA*G~AHSAAsyAi MAYAASA*KR IGAIRJASA*KR anAU.More »
 
94JANAVAA JEVAU*BAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
95jiRAE aAE[LA VAAnAGAiaAEcAJER IBAMALA DAè.More »
 
96HeYAA*nAE cA*YAE ceYAA*MAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
97CAA*dAE }GYAAE CAAEKMAA*BAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
98P~AEMA aETLAE KE...sAAVALAA MAAVA‹ KE. anAU.More »
 
99jALAAVAADi LAAEKGAitA-dUHA c*dPATELA KMALAESA BAi.More »
 
100SARiR BAAELAE cEbAMAGARA DAè. aEMA.aEMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »