Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1RsAAE[ gARMAA* aAYAUVAErdRA]tA DAè.aAnA*d MAAEREZ~VARMore »
 
2[nd^wAnAUzYAMAHEtAA KAeISAKMore »
 
3IVACAAR ËBAdUP~AJAPAItA IVAQMore »
 
4IVACAAR ËBAdUBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
5J.PAU.JAESAiPAURA : sAAIHItYAK aAsVAAdJAESAiPAURA JYAsAUkALAALA PAURUzAAEtAMAMore »
 
6GAUJRAtAi HAsYA - KTAXAP~AwAAnA nAVALAKWAAPAAREkA sA*KEtAMore »
 
7DA]ËjGASAMAAr sAUMAitAMore »
 
8aèTiKETKUMAAR IVAJYAMore »
 
9sAUGA*wA IsAIKtsAASAMAAr LAILAWAAMore »
 
10diKRAE MAARAE LAADKVAAYAAEnAAYAK KeLAAsAMore »
 
11IVAnAAEIdKAPAAREkA a*JnAiMore »
 
12Z~Ai IsAwwAnAAGAArJUnA sAUVANArIsAIwwAIsAwwAnAAWAMore »
 
13‹VAnAnAU* aMAbAT< KAIntAMore »
 
14P~AEMA : aEK ‹VAnA-RsAAYANAbAT< KAIntAMore »
 
15]LTi VAANAinAU* sPAzTiKRNAMAHAtMAA Z~AiMAnnAAWAYAAEGAi¹ARMore »
 
16[ndUdutAMA#MAUInAZ~Ai wAURnwARIVAJYAMore »
 
17sAFlAtAA anAE aAtMAIVAZ~VAAsAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
18PARMA CAEtAnAAnAi XANAEbAT< KAIntAMore »
 
19SABd tAAE MAAenA BAnAinAE IVAstAREPARikA bARtAMore »
 
20FE*GASAu[KAIRYAA IVAJYAMore »
 
21HAsYABAiDA*MAHEtAA VAALMAiKMore »
 
22CAALAtAA* J RHiaEJMAAED SAAMA‹bAA{ KE.More »
 
23tARAnAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
24LAETEsT PARAQAnAi VAAnAGAiaAEQKKR sAAwAnAAMore »
 
25SABdPAVArBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
26LAVA... anAE MABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
2735 LAEkAAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
28IVAIVAwA GAUJRAtABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
29bAAVAR*GA sA*GAitA MAHAEtsAVA-2004 sMAAIRKA]PAAwYAAYA MAwAUKR, sA*K. sA*PAA.More »
 
30nAAsAtAAnAi VAAnAGAiaAEQKKR JYAAEItAMore »
 
31syAibAKRVAEKR DAè.aARtAi PAi.More »
 
32aAPANAE BAAlAKAEnAE SAA MAATE bANAAVAiaE ciaE?MAnAiaAR R[SAMore »
 
33CAALAAE GAAEVAA J[aEMAHEtAA tAARKMore »
 
34nAiRkAnAE KVAnAMAA* KEMA WAAKi GAYAAE?QAKR InAIMArSAMore »
 
35VAAstAU*SAAsyAMAHEtAA MAHAsAUkALAALA VAi.More »
 
36]PAAsAnAAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
37YAAEGA,aAwAUInAK MAnAAEIVAxAAnA anAE Z~Ai aRËVAdMAHEtAA RAEIHtAMore »
 
38qAElAi GAYAA* JE tADKAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
39nAiLAE GAGAnA KE tALAEPAAREkA aIVAnAASA sA*.More »
 
40sVAR JYAAEItAzAwAELAANAi tAvBAEnA VAi.More »
 
41GAAEwARAKA*D : GAUJRAtA IVARUwwA sAEKYAULAR tAAILABAAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
42Z~Ai SYAAMALAALA bAJnAAVALAi‹VARAJAnAi MA*JULAABAEnAMore »
 
43JenA VAAnAGAiaAEQKKR JYAAEItAMore »
 
44MAd^AsAi VAAnAGAiaAEwAnAESAA RAJEZ~AiMore »
 
45MAd^AsAi VAAnAGAiaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
46RJtA BAALA nAAMAAVAILAJAnAi HEtALAMore »
 
47a*KSAAsyA RHsYA IVAbAAGA 1-2RAVALA ]PAEnd^More »
 
48IdVYA SAIKtA d^ARA RAEGAMAUIKtASAAH RIsAK c.More »
 
49InARUPAMA snAEH GA*GAAEyAiIyAVAEdi sAnAtAMore »
 
50sA*tAnAA* GAitAAEPATELA MAwAUbAA{More »
 
51KLYAANAVAANAidAsA KL¬ANAMore »
 
52‹VAnAsA*wYAAnAAE ]JAsAKA‹ JYAVAtAiMore »
 
53LAAEKSAAHi IVAvwwA LAAEKSAAHidEsAA[ nATUbAA[More »
 
54GAjLAnAU* PAIRSAiLAnARANAA LAILAtA -aAtASA bAARtAiYAMore »
 
55bAAVAR*GA sA*GAitA MAHAEtsAVA-2004 sMAAIRKAPAARASAYAr PAiYAuzA, sA*K. sA*PAA.More »
 
56IVAdESAi GAjLAAEBAARDAELAiKR diPAK sA*.More »
 
57syAibAPATELA IVAnAUbAA[ aEMA DAè.More »
 
58IP~AYA ËJdGAiSAAH sAAeRbAMore »
 
59aVAlAi GA*GAAMAHEtAA GAGAnAIVAHARiMore »
 
60DAèKTRnAi DAYARi - 2QAKR SARd DAè.More »
 
61P~AJVAILAtA MAAnAsAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
62sAAIHtYA sPA*dnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
63YAAEGA,aAwAUInAK MAnAAEIVAxAAnA anAE Z~Ai aRËVAdVYAAsA JGAdiSAMore »
 
64nAiLAE GAGAnA KE tALAERAYA MAwAUMore »
 
65sVAbAAVAnAU* MAènAEJMAEnTSAAH sAAeRbAMore »
 
66sAMAYAnAi sAAEGAAdPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
67IsAIwwAdAYAK IsAwwACA>SAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
68PAUnAIVArCAARCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
69wAiR P~AVACAnA wAARAZ~Ai wAiRJMAUInAMore »
 
70awYAAtMA sAUwAA bAAGA-1SASAibAA{More »
 
71IVACAARYAAyAAVAAERA sAVAErSAMore »
 
72sAHJnAA IKnAAREGAAEsAA[ IVAnAYAIGAIRMore »
 
73HELWA ITTIBAT#sAMAHEtAA MAUKUndMore »
 
74CAALAVAU*KUMAAR IVAJYAMore »
 
75CAAMADinAi sA*bAAlAKUMAAR IVAJYAMore »
 
76nAiRAEGAi RHAE G~A*WAAVAILAQKKR tAMore »
 
77nAiRAEGAi RHAE G~A*WAAVAILAQKKR HRiSA DAè.More »
 
78nAiRAEGAi RHAE G~A*WAAVAILAQKKR tAMore »
 
79nAR-nAARinAA sA*BA*wAAE, LAGnAsA*sWAA tAWAA aAVAGAAE anAE LAAGANAiaAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
80MAA*dGAinAE kA*kAERi nAA*kAAEdLAALA sAURESA anAU.More »
 
81ËCAtAARAMAeYAA sAAIVAyAi sA*PAA.More »
 
82K*Q tAMAARAE MAARA* GAitAPALAANA JYA*tAMore »
 
83JAeHR Hu@ JAeHRi CAAHtAA Hu@SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
84bAiLAAEnAAE [ItAHAsAPATELA a*BAALAALAMore »
 
85nAbAAEVAANAiSAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
86jLAK P~AYAAGAdLAALA sAURESAMore »
 
87KAVYAbAuIMAdLAALA sAURESAMore »
 
88xAAnAP~AKASA MA*WAnAPATELA BAABAAbAA[ KAILAdAsMore »
 
89JE.KPATELA BABAAbAA[More »
 
90JE.KPATELA BABAAbAA[More »
 
91JE.KPATELA BABAAbAA[More »
 
92aH*GARAEVAAERA PA*KJMore »
 
93anAUsPA*dnAdVAE HRind^More »
 
94MAEgAwAnAUzA PAR JAVAU* cESAAH HEMAEnAMore »
 
95RsAAE[ gARMAA* aAYAUVAErddFtARi DAè. YASAVA*tA H. anAU.More »
 
96aMAR sAJrKAEIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
97xAAnA ËsAwAUKDiKR YASAVA*tAMore »
 
98sAFlAtAAnAU* RHsYAaELAnA JEMsAMore »
 
99ËJdGAi GAitA cEPALAANA JYA*tAMore »
 
100kAtARGALAiWAi atARGALAidLAALA sAURESAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »