Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1azTMAAE awYAAYAJAEzAi sAURESAMore »
 
2P~AAGADnAA dAERMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
3sA*sKARnAA* VAAVAEtARMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
4kAAERAK aE J dVAAPATELA P~AbAUbAA[More »
 
5CAALAAE MAGAJ KsAiaEbAAYAANAi RMAESA J.More »
 
6tAMAE tAMAARA ‹VAnA sAAWAE SA* KRi RHYAA cAe ?KMore »
 
7nAiRAEGAi RHAE G~A*WAAVAILAQKKR HRiSA DAè.More »
 
8aAPANAi LAAEKsA*sKPARMAAR JYAMALLAMore »
 
9PA*WA bAuLYAA*wAAElAIKYAA DAè.IGARA aEsA.More »
 
10PA*WA bAuLYAA*MAHEtAA PAUzPAABAHEnAMore »
 
11KARIKdir sALAAHKARGAqA[ nAiRVAMore »
 
12SAUbA MAUHutAr sAAVAwAAnA !PA*IDtA HIzArdA RAMAUMore »
 
13tAMAE tAMAARA ‹VAnA sAAWAE SA* KRi RHYAA cAe ?dVAE HzArd MA. , anAU.More »
 
14GAURUZ~Ai sVAAMAi KMore »
 
15GAURUaAESAAEMore »
 
16nAiLAMAnAGARnAi nAVALAi sAFRnAAYAK HRiSAMore »
 
17TiLLAUbAiLLAUnAA* PARA>MAAEnAAYAK HRiSAMore »
 
18GAAYA PADi Ku*DiMAA*nAAYAK HRiSAMore »
 
19sAA*KlAZ~AiMAAlAi wARMAAbAA[More »
 
20DAèLAR VAHUMAHEtAA sAUwAA InAIkALAMore »
 
21DAèLAR VAHUsAUwAA MAuItArMore »
 
22P~A-PA*CAtA*yAMAHEtAA P~AANA‹VAnAMore »
 
23JAEGAi sVAAMAinAi ‹VAnAGAAWAAsVAAMAi MAAwAVAIP~AYAdAsA‹More »
 
24JAEGAi sVAAMAinAi ‹VAnAGAAWAAsVAAMAi MAAwAVAIP~AYAdAsA‹More »
 
25GAGAnAnAA GAAEkAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
26MAuLYAInAzQ MAjHBA [sLAAMAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
27P~AACAinA wAMAAEr anAE GAUPtA sAAwAnAAYAAIxAK HsAUMore »
 
28sARdARKAEQARi ]VAirSAMore »
 
29HJU aMAARA* VASAEQ vPAA a. anAU.More »
 
30HJU aMAARA* VABAAEnD RIsKnAMore »
 
31KeKEYAibA’ dAELAtAMore »
 
32GA*JAVAR GAAETAlAAEVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
33bAEdi MAUsAAFRVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
34bAuItAYAAE TAPAUVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
35aPsARA MAEnAKAMAHEtAA RIsAKMore »
 
36aAEKTAEPAsAPALANA YASAAEdAMore »
 
37PAEPAR VAE[TSAAH J*YAtA BAi.More »
 
38bAGAtAMAA* bAGAVAAnAZ~AiMAAETAMore »
 
39HAWAiRAJA anAE BAiJA* nAATKAEPA*DYAA P~AVAiNAMore »
 
40HiPA HiPA HUR#REr...LAALAA P~AKASAMore »
 
41sAdinAAE aAYAnAAEKDiKR YASAVA*tA sA*.More »
 
42KLAAwARiMAEgAANAi IVAnAAEd sA*.More »
 
43SABdsAAeRbAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
44` Z~Ai GANAESAAYA nAMA:MAHEtAA JYAAMore »
 
45IyAMAuItArCAAVADA P~AVAiNAIsA*HMore »
 
46dUInAYAAnAi sAFRMAHEtAA YASAVAntA anAU.More »
 
47PAuVAArKASAbAT< CAnd^SA*KRMore »
 
48JnAMAbAAEMAKAnAAE sAAdMAHEtAA JYA*tA a. DAE.More »
 
49HdYALAXMAi (bAAGA 1-2 sAAWAE)MAHEtAA RIsAKMore »
 
50Z~VAEtARAyAi SYAAMA IsAtAARAMAHEtAA RIsAKMore »
 
51sVARAItMAKAtAARPARA LAiLAAdEVAiMore »
 
52aIGnARWAnAAYAK dAELAtAbAA[ anAU.More »
 
53IdLAnAA j*jAVAAtAVYAAsA atAULAKUMAARMore »
 
54GAJG~AAHPA*DYAA IVA”LAMore »
 
55sAARsA BAELADiMAHEtAA RIsAKMore »
 
56sAuR MAAEIHnAiMAHEtAA RIsAKMore »
 
57aEK HtAi sAAHELAiMAHEtAA RIsAKMore »
 
58aAIGAYAAE VAEtAALAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
59jERi FNAiwARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
60tANAkAA MA*DlA-4wAuMAKEtAUMore »
 
61tANAkAA MA*DlA-3wAuMAKEtAUMore »
 
62PAA*CA PAGALAA* PAAtAAlAMAA*tAiRKR IVARESAMore »
 
63RAsA CA*I6KA bAA.1-2kABARdAR aRdESAR FRAMA‹More »
 
64VAAtAAr aAMA cE...VYAAsA nATVAR sA*.More »
 
65VAAtAAr aAMA cE...MAHUVAAKR HRiSA sA*.More »
 
66KUVAARi P~AitAPATELA JYAVAdnAMore »
 
67aAkAU* aAKASA aEK ËPAJRAMAA*aDALAJA VAzAArMore »
 
68SAMANAA* sA*GAE MHALAE HeYAUMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
69aASAAPA*kAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
70bAVAnAi bAETGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
71LAA*cnAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
72BAAeEwwA wAMAr: IsAwwAA*tA anAE sAAwAnAAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
73IVAxAAnA VAebAVAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
74JnAtAA JAGAE P~AdUzANA bAAGAEdAESAi FULACA*d HIRCA*d anAU.More »
 
75GAINAtAMAA* RMAtAAEPAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
76a*ItAMA diPAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
77sAA*sKËsAH sAUdSArnAMore »
 
78sAAEnAERi jULFAEnAi sAVAARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
79sAAGARnAE kAAElAE 32 IdVAsAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
80snAEHBA*wAnAIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
81BA*wAnAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
82sAARE JHA* sAE aCcA...bAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
83nAARiP~AItAbAAaAEQAKR BAELAAMore »
 
84GAGAnACAA*d nAU* GAwAEDU*PATELA wAivBAHEnAMore »
 
85aEK MAPA*DYAA DAè nAILAnAMore »
 
86sAnAd VAGARnAAE aA*BAAET*KARVAi ajijMore »
 
87sVAYA*IsAœAKAEQi P~AiItAMore »
 
88MAnAnAAE MAANAiGAARbAT< dAELAtAMore »
 
89aeRAVAtA BAILAHARi bAAGA 1-2aACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
90HRARiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
91VAEIdK GAINAtAKUMAAR P~AdiPAMore »
 
92ËHdUtVA:aEK aAGAVAi IVACAARwAARASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
93Z~AAVANAMAA* ISAVA‹sMARNAMAA*DILAYAA wAunAiMore »
 
94VAAtAAr RE VAAtAArJAESAi nA*IdtAA anAU.More »
 
95VAAtAAr RE VAAtAArMAWAURE sAURESA sVA.More »
 
96aJBA GAJBA kAJAnAAEPAAREkA RMAESAMore »
 
97PAAPA PA¹AAtAAPAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
98a*tA-aAR*bA bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
99a*tA-aAR*bA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
100KU*KNAA KWAAaAEVAAqU DAYAAbAA[More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »