Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aEK tAU* syAi kARi!MAHEtAA nAILAnAMore »
 
2bAAGYA sAAebAAGYAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
3dEVAdEsAA[ MAALAtAiMore »
 
4bAGAtAMAA* bAGAVAAnAbA’ RMAESA, sA*PAA.More »
 
5bAARtAnAi sAnnAARiaAE bAAGA-1GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
6Z~AiRAMAKdEsAA[ IdnAESAMore »
 
7MAstAikAAER MAInAYAAE]PAAwYAAYA ]zAAMore »
 
8aAKASAMA*CAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
9RAEJ RAEJ HU* KRU* P~AAWArnAAdLAALA aASAA anAU,More »
 
10tAULAsAi sAAIHtYARtnAAKRnAA* sAAIHtYA RtnAAEbAT< IHMAA*SAUMore »
 
11IVAdESAi VAAtAArVAebAVAsAAEnAi PA*KJbAA[ anAU.More »
 
12juRtAi VAEdnAAFIDYAA PAšAMore »
 
13aIGnARWAVAnAr JULAEMore »
 
14abARE bARi ËJdGAiGAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
15aLAkAnAAE aAdESAIyAVAEdi ‹tAEnd^ IVA.More »
 
16nAiItA MA*JRiPA*IDtA IVAzNAUdEVAMore »
 
17{nAAMAi BAAlA nAATKAEJMAAED LAVA‹bAA{More »
 
18sAARE JHA* sAE aCcAsAAEMAPAURA HIRP~AsAAdMore »
 
19Z~AiMAd# LAAEKbAAGAVAtAbAT< nAAnAAbAA{More »
 
202002 nAi Z~AEzQ VAAtAAraAESAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
21‹VALAENA PARG~AHVAAsAiKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
22anAUtARsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
23sARGAAEsAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
24aSAA*ItAnAi aAEWAMAA*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
25PAAPAnAA PADcAYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
26sA*gAbAAVAnAAnAA sALAuNAA R*GAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
27aGAnAPA*kAItAVAARi aRUNAMore »
 
28aGAnAPA*kAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
29a*ItAMA diPAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
302001 nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
31aIGnAGAbAAr PAdVAE P~AiItAMore »
 
32LAXAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
33aMARVAELAnAA* PAAnAdVAE nAAnAUbAA{More »
 
34PAURUzAAWArnAi P~AItAMAA wAiRUbAA[ a*BAANAidAESAi FULACA*d HIRCA*d anAU.More »
 
35IVAdUR anAE IVAdURnAitAibAAMAAERE aEnA.PAi.More »
 
36HU*, tAMAARAE HU* cU*PAAREkA RVAind^More »
 
37duRnAi aE BAARiaASAAPAuNAArdEVAiMore »
 
38PAYAArYAPAAREkA RVAind^More »
 
39sA*BA*wAAEnAA sAAtA R*GAdAESAi FULACA*d HIRCA*d anAU.More »
 
40nAuRJHAnA bAA.1MAHEtAA RsAiKMore »
 
41LAAEGAAEPA*CAALA sMAMore »
 
42MAd^AsAi VAAnAGAiaAESAAH KAJLA sA*.More »
 
43VAAnARnAAE VARgAAEDAEJAnAi IVAnAAEdMore »
 
44a*KSAAsyA RHsYA IVAbAAGA 1-2SAAH HEMAEnd^More »
 
45JAEJAE KAE[nAE KHEtAAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
46sAFlA MAANAsA sAFlA KEMA nAiVADE cE?MAALAVAi VAnARAJMore »
 
47ISAXAKnAi InAzQA anAE ¡IzTbAT MAUlASA*KRMore »
 
48BAAlAKAEnAU* BAAeIwwAK MAnAAER*JnA K[ RitAE KRSAAE?HAERA aEnAAXAiMore »
 
49xAAnA GAMMAtARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
50nAAMAsAAwAnAdVAE MAKRndMore »
 
51[nTRnAET IBAnTRnAETbAT< IdLAiPAMore »
 
52sA*tAbAuIMA sAAeRAzT^dAsA KL¬ANAMore »
 
53]*CAE,VAwAU ]*CAE anAE H‹YAE VAwAUnAE VAwAU ]*CAEVYAAsA P~AtAAPARAYA P~A.More »
 
54awYAAtMABALAPAAEzAK G~A*WAMAALAAIVAZVAVA*wAMore »
 
55nAVAbAARtA nAAMAAVALAiPATELA [*dUMAtAiMore »
 
56nAVAbAARtA nAAMAAVALAiRAYA VAzAArMore »
 
57‹VAnA anAE MARNA nAVAi nAJREMAHEtAA LAAEPAAMore »
 
58P~AEMAnAU* aAEJsAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
59yAEPAnAMAAE JANYAE PAARSAAsyAi IVAJYAMore »
 
60HVAAMAA* bAi*tAbADAKASAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
61sAAIHtYAPARAMASArBAETA{ sAU*dR‹More »
 
62sAAIHtYAPARAMASArSAAsyAi dUGAArSA*KR KEVAlARAMAMore »
 
63sA*SAAEwAnA aHEVAALA-LAEkAnASAAH IVAMAlA PAi.More »
 
64HELwAi B~AEKFAsTdLAALA tARLAAMore »
 
65BAeRi BAAPA RE BAAPALAAD LAILAtAMore »
 
66PA*CAAMAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
67axAAtAnAA aAEVAARAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
68diKRi aETLAE diKRiPATELA KAIntA sA*.More »
 
69P~AAtA yAAsAnAAE kAAsA tAAsAPATELA RMANALAALA cnAALAALAMore »
 
70IsAIwwAnAA* PAGALAA*PAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
71VAEdA*tA VAATE sAMAAIwAMAHEtAA LAAEPAAMore »
 
72sAUMAnAnAi IKTi PAATirnAi RMAtAAEMAHEtAA HzAArMore »
 
73HsAVAU* MARIJYAAtA cEGANAAyAA nAILAnAi DAè.More »
 
74IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA {JnAERiIVAxAAnA-YAA*IyAK(IVAwAUtA)dVAE aEnA. aAR. (sA*PAAdK)More »
 
75IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA {JnAERiIVAxAAnA-IsAIVALAaAEŒA PAUzPAK PAi.(sA*PAAdK)More »
 
76IVArrrrrrrrxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA bAuIVAxAAnASAEQ PAi.‹.(sA*PAAdK)More »
 
77IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA KMAJMAUdAR aE.aEMA.(sA*PAAdK)More »
 
78LAA*BAU ‹VAVAU* tAMAARA HAWAMAA*VAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
79ISAXANAnAi aARPAARPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
80aARAEGYA sA*‹VAnAiVAewA BAAPAALAALA GA.More »
 
81sARlA PAAKU* nAAMAUSAAH IKRiTMore »
 
82tAMAARA G~AAHKnAE KEMA RijVASAAE?KAEQARi MAwAUMore »
 
83TELAi 6.3SAAH aIMAtAMore »
 
84RCAnAALAAEKPATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
85IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.12BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
86IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.11BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
87IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.10BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
88GAitA-tAR*GA bAAGA-2PA*DYAA bAAVAESAMore »
 
89IVACAARYAAyAASAAH HzArd P~A.More »
 
90RA GA*GAAJIlAYAAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
91IVAnAAEdLAXAi VYAIKtAICAyAAEbAT< IVAnAAEdMore »
 
92IsAFtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
93HERtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
94PAUKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
95MAAsAuMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
96MADrR PLAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
97KAMAsAAeRbASAMAAr GAAetAMAMore »
 
98MASAMAAr GAAetAMAMore »
 
99aH*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
100aMAR KAESA (KiVAA)nAAMA-ILAGAAnAU*SAAsAnASAAsyAi KESAVARAMA KA. anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »