Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAMAYAsAARnAAE sAARMAAETANAi KA*ItAbAA[, anAU.More »
 
2sAMAYAsAARnAAE sAARbAAIRLLA HUKMACA*dMore »
 
3sAMAYAsAARnAAE sAARMAAETANAi KA*ItAbAA[, anAU.More »
 
4sAMAYAsAARnAAE sAARbAAIRLLA HUKMACA*dMore »
 
5YAAEGA anAE aARAEGYAsVAAMAi aAtMAAnA*d‹More »
 
6KAYAArLAYA VYAVAsWAAPAnAPATELA HIRbAA{ aEsA.More »
 
7MABALAkA MABALAkAdEsAA[ sAUwAiRMore »
 
8aMAWAA aA*TAFERAKA*IJYAA aMAMore »
 
9BAETRHAFJAEzAiPAURA SAISAKLAAMore »
 
10FAETAESAAEPA 5.5SAAH aRIPAtAAMore »
 
11aECATiaEMAaELA aEnD DiaECATiaEMAaELAbAAVAsAAR sA*JYAMore »
 
12aMAtAWAAGAtA HRESA sA*PAAdKMore »
 
13GAINAtA RHsYASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
14gAAER agAAERMAHEtAA RIsAKMore »
 
15SARARAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
16REtAinAU* gARSAAH bAAnAUMAtAiMore »
 
17VAAtAArnAAE VARsAAdRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
18FERAEMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
19FERAEnAAjRinA tAsALAiMAAMore »
 
20bAitARnAA nAiRMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
21VANABAAETi VAARtAAaAECAAeHANA dLAPAtA sA*.More »
 
22sAtAR PA*CAA PA*CAANA*UVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
23sAUbAAzACA*d^ BAAEjG~AAEVAR IVAIRndR sA*.More »
 
24PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaAEGAŠJR HIzArdAMore »
 
25aBAULA KLAAMA aAjAdG~AAEVAR IVAIRndR sA*.More »
 
26P~AtAiXAAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
27GAnAPAT HURTinAi GAAER GAAER qAnAiQAKR InAIMArSAMore »
 
28K*{ KHEVAAYA nAHi*GAULAABA aBBAAsAMore »
 
29aVAlAA sAVAlAi dPArNAjVAERi sAUSAiLAAMore »
 
30KAKKAGAULAABA aBBAAsAMore »
 
31CAAEKTnAAE GAULAAMAPATELA HRBAnsAMore »
 
32ISAVAPAAVArItA bAA.3PATELA PAnnAALAALAMore »
 
33ISAVAPAAVArItA bAA.2PATELA PAnnAALAALAMore »
 
34ISAVAPAAVArtAi bAA.1PATELA PAnnAALAALAMore »
 
35KLAAYAAyAi nATU PARikAPARikA nATUMore »
 
36RAMAAYANA RHsYAdEsAA[ MAHEnd^More »
 
37PAAtAlAi REkAAnAA* PAAITrSAnAjVAERi sAUSAiLAAMore »
 
38sAuYAr CA*d^nAA PADcAYAA bAA.2PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
39sAuYAr CA*d^nAA PADcAYAA bAA.1PARikA IP~AYAKAntAMore »
 
40P~ANAYA IyAKAENAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
41P~ANAYA IyAKAENAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
42IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.4BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
43IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.3BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
44IGAJUbAA{ nAi BAAlAnAGARi bAA.2BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
45CAtAUR ICAntAU anAE bAukADU* Ri*cCAAeHANA HRdEVAMore »
 
46GAA*DAE aA*BAAEMAHEtAA VA*dnAAMore »
 
47aLAiBAABAA anAE CAAlAiSA CAAERsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
48MAAnAVAi nAi bAVAA{PATELA PAnnAALAALAMore »
 
49MAnA MAAGAE MAAlAAEKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
50{ItAHAsAnAU* bAAGYAtAiRKR IVARESAMore »
 
51YAAtAnAALAYAGAAEsAA{ nAARAYANAbAARtAi YA.More »
 
52RsAAYANA IVAxAAnAnAA* MAulAtAtVAAEdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
53KETLAA* PAAIKstAAnAKMALAEZ~VARMore »
 
54HU* LAJJA aEK tARsAbAT GAiRiSAMore »
 
55>MASABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
56MASAALABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
57aEK sAA*JnAi MAULAAKAtABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
58LAJJA sAnYAALAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
59VAsAUwARAnAi VAnAsPAItAaAE bAA.4SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
60VAsAU*wARAnAi VAnAsPAItAaAE bAA.3SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
61VAsAUwARA nAi VAnAsPAItAaAE bAA.2SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
62VAsAU*wARAnAi VAnAsPAtAi bAA.1SAEQ aSAAEK sA*PAAdKMore »
 
63nA HnYAtAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
64tAEJsAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
65jA*jRnAAE jNAKARIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
66LAAEHinAAE R*GAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
67sARKsA DAEKTRnAA* RAEMAA*CAK sAAHsAAEMAeAYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
68sAnAKARAEMAHEtAA IJtAUbAA{More »
 
69HMAARA VYAAKRNA bAAGA-2wAAELAIKYAA CAnd^KAntAMore »
 
70HMAARA VYAAKRNA bAAGA-2aAEjA aVAIntARAMA P~AitAMARAMAMore »
 
71SABdRUPAAVALAi wAAtAURUPAAVALAibA’ JE. KE.More »
 
72sA*sAARB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
73MAnA MAAEtAi tAnA KACAnAA*JAEzAi nATUbAA{More »
 
74SAMANAA* LYAAE KAE[ SAMANAA*QKKR nATUbAA{More »
 
75HAsYAAsAnAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
76sAUVAAsAnAAE dIRYAAEQKKR nATUbAA{More »
 
77SAAEwAAbYAAsASAEkA aEMA.‹More »
 
78VAeRnAA VAAVAEtARwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
79PAU*DIRK GANAwARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
80VAiSA sWAAnAKPAdnAAE MAIHMAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
81CA*dULAALA sAELAARKAnAU* KWAAIVAZ~VA bAAGA-3sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
82CA*dULAALA sAELAARKAnAU* KWAAIVAZ~VA bAAGA-2sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
83CA*dULAALA sAELAARKAnAU* KWAAIVAZ~VA bAAGA-1sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
84nA HnYAtAEMAeyAEYAi dEVAiMore »
 
85vPAGAIVArtAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
86HU* aGAnA tAMAE PAVAnAsAYAAnAi HsARtAMore »
 
87aAWAMAtAA sAuRJnAA* aJVAAlAA*MAHEtAA [ndUBAEnAMore »
 
88sARKsAMAA* ‹VAsATAEsATnAA* sAAHsAAEMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
89IyAKAENAnAAE PAA*CAMAAE kAuNAAEMAJMAUdAR MAdnAKUMAAR-MAJMAUdAR ]zAAMore »
 
90SABdRUPAAVALAi wAAtAURUPAAVALAiVAEIdYAA dSARWAMore »
 
91‹VAnA sA*gAzArBAAEIwAsAtVA- DAYAAbAA[ R.IdnABA*wAUMore »
 
92aAtAMAnAA* aJVAAlAA*dLAALA IKRNAMore »
 
93aAtAMAnAA* aJVAAlAA*dLAALA sVA. JMAnAAdAsAMore »
 
94aH*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
95KCcnAi KiItArVA*tA KWAAaAEbAT< dAELAtAMore »
 
96sARlA VAAtA cE PAlAnAA clA cECAAeHANA RNAwAiRËsAH Di.More »
 
97CAUKAdAEMAAEdi ICAnAUMore »
 
98dHESAtAMAAEdi ICAnAUMore »
 
99aEK MARINAYAAE HAEYA JAESAMAAr GAAetAMAMore »
 
100VAER anAE VAebAVASAMAAr GAAetAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »