Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CA*dULAALA sAELAARKAnAU* KWAAIVAZ~VA bAAGA-7sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
2CA*dULAALA sAELAARKAnAU* KWAAIVAZ~VA bAAGA-6sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
3CA*dULAALA sAELAARKAnAU* KWAAIVAZ~VA bAAGA-5sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
4CA*dULAALA sAELAARKAnAU* KWAAIVAZ~VA bAAGA-4sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
5tAEJABAbAGAdEVA KnAUMore »
 
6sAA‹SAbAGAdEVA KnAUMore »
 
7SAAItARbAGAdEVA KnAUMore »
 
8QGAARA IXAItAJSAMAAr GAAetAMAMore »
 
9MAHAEv*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
10VAERIPAPAAsAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
11sARKsAnAi aJAYABA sAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
12nAAeKAPATELA BAABAUbAA{ KAIlAdAsAMore »
 
13K*KUVARNAi KAYAASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
14MAlAELAA ‹VAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
15aAKzArNA PANA sPASAr nAHi* XANAYAAEGAi dEVACA*dbAA[More »
 
16HEPPAi I>sAMAsA aELAiMAEKVAAnA MAnAizAMore »
 
17aEK CAPATi GAULAABAbAT< IGARiSAMore »
 
18MAATinAA* MAAnAVAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
19MAAERnAA* aA*sAUawVAYAUr PAnnAAMore »
 
20tAAERNAPAVArQKKR nATUbAA{More »
 
21aAPANAAE RAzT^wVAJwAAElAIKYAA diPAK anAU.More »
 
22aAPANAAE RAzT^wVAJaAR.VAE*KTRAMAnAMore »
 
23aAPANAAE RAzT^wVAJLAE¤TEnAnT KMAAnDR KMArVAiR ËsAHMore »
 
24RESAMA D*kA bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
25Z~AiIVAVAEKbAAsKRZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
26aERA]nD wA VALDr IKVAjKDiKR YASAVA*tAMore »
 
27jLAK-BAARdLAALA sAURESAMore »
 
28tAMAARA BAAlAKnAE KEVAi RitAE KHESAAE?SAAH InAILAMAA anAU.More »
 
29tAMAARA BAAlAKnAE KEVAi RitAE KHESAAE?KAELAMAEnA PAAèLA DAè.More »
 
30MASAAH bAAnAUMAtAi aECA.More »
 
31HU* tAAE tAnAMAE P~AEMA KRU* cU*dLAALA sAURESAMore »
 
32aA VARsAAd LAkAU* SAi RitAE?IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
33ISALPAYAAyAAsAAEMAPAURA HIRP~AsAAdMore »
 
34DEsK TAEPA PABLAi*sAi*GAPATELA KLPAESAMore »
 
35DEsK TAEPA PABLAi*sAi*GASAAH tAEJsAMore »
 
36P~AAEG~AAMAi*GA [nA sAiPATELA KLPAESAMore »
 
37P~AAEG~AAMAi*GA [nA sAiSAAH tAEJsAMore »
 
38jLAK azTMAidLAALA sAURESAMore »
 
39sAURtAnAA* IJnAALAYAAEKIDYAA CA*d^KAntAMore »
 
40KHEVAtA KHE KWAAdEsAA{ MAALAtAiMore »
 
41VAinAESA a*tAANAinAi sAAIHtYAsAIzTPATELA RAJEnd^ DAè.More »
 
42aAYAUVAErdiYA aAezAwA sAEVAnAIVAIwAMore »
 
43MAA[>AEsAAEFT aAEFisA 2000PATELA KLPAESAMore »
 
44BAiRBALAE BACAAVA KYAAr]G~A MAiRAMore »
 
45[ItAHAsAnAA aAsAU*tAiRKR IVARESAMore »
 
46anAURAwAAaDALAJA VAzAArMore »
 
47aPARAwAi KAENA?GAA*wAi KAKURAYAMore »
 
48CAU*dDi anAE CAAEkAAKAETK VAJAUMore »
 
49LAXMANA REkAAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
50Z~AiMAd#bAAGAVAtA-MAHAPAURANAnAU* awYAAtMARHsYAPA*DYAA KnAeYAALAALA aEMA.More »
 
51duRnAi aE BAARiMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
52sARVAAsAAERQnAi nAiPAJRijiYAA IVAQMore »
 
53PAA*dDE PAA*dDE MAAEtAiVAsAUBAHEnAMore »
 
54sAAE>EITsAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
55LAA*BAi sAFR Tu*Ki IJ*dGAiPA*DYAA IVAQMore »
 
56wAMArYAUwwAdEsAA{ KESAUbAA{More »
 
57sARAEVARa*tAANAi VAinAESAMore »
 
58CA*d^LAAEKnAi RAJKUMAARinAAYAK HRiSAMore »
 
59YAMARAJnAAE PAADAEnAAYAK HRiSAMore »
 
60sAnAEPAAtAasAAMALAiKR KnAUMore »
 
61wARtAinAi aARtAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
62KURUXAEyAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
63MAARE PANA aEK gAR HAEYAaDALAJA VAzAArMore »
 
64kAiLYAA* MAARA* PAGALAA*sAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
65a*G~A‹ VAAtACAitAMAA* InAPAUNA BAnAAEPATELA VAsA*tAMore »
 
66aHi* KAE[ RHEtAU* nAWAia*tAANAi VAinAESAMore »
 
67aAkAU* aAKASA MAARi aA*kAAEMAA*PA*DYAA IVAQMore »
 
68nAALAU KE“nAAYAR aEMA. Ti. VAAsAUdEVAnAMore »
 
69a*G~A‹ VAAtACAitAMAA* KABAELA BAnAAEPATELA VAsA*tAMore »
 
70wAUMAADAWAi bARELAU* aAKASA!sAReYAA aIJtAMore »
 
71MAnAnAi VAAtAMAAEdi sAAEnALA anAU.More »
 
72MAnAnAi VAAtAsAUwAA MAuItArMore »
 
73snAEH-sAAGARsA*gAVAi nAiLAAMore »
 
74bAukARi bAukARi sAA*JMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
75VAAICAnAidEVAiwAuMAKEtAUMore »
 
76snAEHsARAEVAR bAinAA* bAinAA*VAKiLAnAA bAAVAnAA HEMAntAKUMAARMore »
 
77diPAInAVAArNAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
78VAAsAnAAMAAEXAPAUJARA IdnAKRMore »
 
79MAHAMAAnAVA Z~AiKsA*gAVAi nAGAinAdAsA H.More »
 
80MAHAMAAnAVA Z~AiKtAnnAA JYAAEtsAnAAMore »
 
81sAiRtAE MAsAiHBAejUnA MAAEHMMAd BAejunAMore »
 
82IHndAEstAA* HMAARAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
83VAEdAntAdSArnAPA*IDtA MAYAASA*KR SAMAAr anAU.More »
 
84Z~AisAdUPAdESAIdVAAKRZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
85jEnA MAAGAr IsAœA*tA anAE sAAwAnAAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
86SAeLAJA sAAGARbAT aIZ~VAnAiMore »
 
87LAAVANYAPAU*JIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
88nAYAAr VHALAPAnAA dIRYAAQKKR nATUbAA{More »
 
89sAULAbA GAUJRAtAi ËnABAwAMAAlAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
90HeYAE cLAKYAA* HEtARNAELAAKR MAFtAMore »
 
91VAAtAAr RE VAAtAAr...RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
92a*GAAR bAAGA-3bAT aIZ~VAnAiMore »
 
93a*GAAR bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
94a*GAAR bAAGA-1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
95LAŠJA sAnYAALAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
96MAHAKAVYA RAMAAYANASAAsyAi YAU.JE.More »
 
97MAHAKAVYA RAMAAYANASAAsyAi KUMAARJeIMAInAMore »
 
98MAHAbAARtAnAA MAAEtAiYAAEGAEZ~VAR‹ IHMAALAIsAnAVAAsAiMore »
 
99HnAnASAAH aIMAtAMore »
 
100PARMA VAezNAVA nARËsAH MAHEtAAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »