Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1vPAENAKA*QAnAA SAuRVAiRAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
2KAERELA G~AAMA anAE InARUPAMAAdEVAiSAEQ aIJtAMore »
 
3KAERELA G~AAMA anAE InARUPAMAAdEVAiSAEQ InARUPAMAAMore »
 
4aXARnAi aA*kAEPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
5aARAwAnAASAUKLA aAR.Di.More »
 
6IVAxAAnAnAA PAGAWAAREJAEzAi PAi.YAU.More »
 
7IVAxAAnAnAA PAGAWAAREPATELA aEnA. ‹.More »
 
8PAUstAKALAYA P~AVASAAH GAitAA IKRNAKUMAARMore »
 
9tAAEYA aMAE LAAGANAinAA MAANAsAPARikA bARtAMore »
 
10jLAMALA diVAAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
11IVAd^AEHSAMAAr GAAetAMAMore »
 
12IVAsMASAMAAr GAAetAMAMore »
 
13bAeRVAIsA*HSAMAAr GAAetAMAMore »
 
14HUtAASAnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
15PADcAYAAnAA MAANAsAMAAEdi ICAnAUMore »
 
16CA>VAAtAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
17GAAERJTANAEdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
18GAAERJTANAEITVAANAA dILAPAKAeRMore »
 
19IVAsMASAMAAr GAAetAMAMore »
 
20ISAXAAPAyAiZ~Ai sVAAMAi nAARAYANAMore »
 
21nAA*diPAURANABAAELA VAJESA*KR dEVARAMA, sA*PAA.More »
 
22vPA‹VAinAi VYAWAAnA*dA GAULASAnAMore »
 
23j*kAnAA aAjadinAi bAAGA-2QAKRE KUMAARbAA{More »
 
24CAIRyA sAAeRbAPARikA KMALAAMore »
 
25CAELAEnJbAGAdEVA KnAUMore »
 
26MAAcLAi MAiQA* JlAnAinA*dA GAULASAnAMore »
 
27aAMA aMAstAA BAEsAVAU*PA*DYAA RAEIHtAMore »
 
28sVAJnAAEnAi SAAEwAMAA*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
29PAAIRJAtAnAA PAIRMALAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
30tARDAYAELAA* P~AItAIBA*BASAMAAr GAAetAMAMore »
 
31PAUIzTMAAGArnAA LAEkAAEPATVAARi RNAcAEDdAsA VA<*dAVAnAdAsAMore »
 
32bAAzAAVA*dnAAjVAERi JYAAEtsAnAA sA*.More »
 
33ËBAdU aEK jAKlAnAU*aAYAr KMore »
 
34JAYA JLAnAMAA* ËJdGAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
35IKStASAMAAr GAAetAMAMore »
 
36PADcAYAAnAAE R*GA aEKJSAMAAr GAAetAMAMore »
 
37sAPAnAA* sARi PADYAA*nA*dA GAULASAnAMore »
 
38aMAnA*dA GAULASAnAMore »
 
39aEK nAdi, BAE IKnAARAnA*dA GAULASAnAMore »
 
40IJxAAsAAnAU* JGAtAQAKR MAinAAXAiMore »
 
41sAUnAAILAnAi (bAAGA 1-2)MAHEtAA RIsAKMore »
 
42sAlAGAtAA* sAuRJMAUkAisTAEnA aRIVAnGAMore »
 
43IVAxAAnA sAAeRbAMAAEdi nAGAinAMore »
 
44MAnA VA<*dAVAnASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
45tAMAE JAtAE KRi JUaAECAAEKsAi GATUbAA[More »
 
46sARdAR aETLAE sARdARSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
47SARiR PAIRCAYAaVARANAi BAABAUbAA[More »
 
48PLAEGAJAEzAi RAJEnd^ anAU.More »
 
49gAERAEPATELA MAINALAALA H.More »
 
50RsAAYANAIVAxAAnAnAA VAALMAiIKaAEJAEzAi ]zAAMore »
 
51YAUGAd^zTA MAHARAJA sAYAA‹RAVAKPtAAnA aIVAnAASAMore »
 
52LAAEKsAAGARnAA* MAAEtAiBAARAET KESAUbAA[More »
 
53clASAEQ InARUPAMAAMore »
 
54sAMAJYAA IVAnAA cuTA* PADVAU*CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
55sAMAiPAESAAH DAE.bARtA SAA*More »
 
56aARtAi anAE a*GAARASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
57ctAU anAE FtAUdEVAPAURKR sAULAbAAMore »
 
58sAU*dRBAAEwA KWAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
59PAAR dESAEMAHEtAA tARULAtAAMore »
 
60sAWAVAARAEIyAVAEdi HEtALAMore »
 
61GAUJRAtAnAi sVAAtA*yYAsAAwAnAAdEsAA[ MAHEBAuBAMore »
 
62aAdSAr BAAlAKAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
63IVAZ~VAP~AIsAwwA RAEMAA*CAKWAAaAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
64HAEnAARtAdEsAA{ KESAUbAA{More »
 
65adSYAMAHEtAA wAiREnd^More »
 
66aNAsAARaDALAJA VAzAArMore »
 
67MAGAwA sAEnAAPAItA PAUzYAIMAyAwAuMAKEtAUMore »
 
68bAi*tA FADinAE }GYAAE PAiPAlAAEPA*DYAA IVAQMore »
 
69MAA[>AEsAAEFT aAEFisA 2000SAAH tAEJsAMore »
 
70jLAK-IdSAA aIGAYAARMAidLAALA sAURESAMore »
 
71VAAlAnAi sA*bAAlABAEnAR‹ sAuICAIsMAtAA sA*.More »
 
72aGAVADAEMAA* aARAwAnAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
73nAiRVA sA*VAAddVAE HRind^More »
 
74sAdEHE sVAGArSAERVAuD RAEBATr aEMAETMore »
 
75LAgAU GAitAGAAEËVAdw~AUVA KESAVALAALA HzArdRAYAMore »
 
76wAAERNA 10 PAci SAU*?SAUKLA bAAsKR a.More »
 
77aMAR P~AVAAsAInABA*wAAEPATELA bAAElAAbAA[ sA*.More »
 
78dIXANA aAIfKAnAi P~AdIXANAARANAE RA‹VAMore »
 
79GAUNAVA*tARAYA aACAAYAr awwAYAnAG~A*WAVADGAAMAA nAiItAnA sA*.More »
 
80KAMA KRAE IdLA d[nAEMAADrnA sVAETMore »
 
81GAitAA anAE aAPANAA P~AZnAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
82sAARA MAANAsAnAi cAPA anAE LAAEKIP~AYAtAAnAAYAK JnAKMore »
 
83gARGAWWAU HAEMAiaAEPAEWAiK sAARVAARSAAH HIRLAALA aMARCA*dMore »
 
84GALAGAILAYAA*RAVALA IdLAiPA sA*.More »
 
85}*gA anAE ]PAVAAsACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
86IVAwAAIVAHAR GAitAMAALAASAAH bAA{LAALA , sA*YAAEJKMore »
 
87nAAeKAnAAGAR RMANALAALAMore »
 
88nAAeKAVAjE YASAVA*tA GA.More »
 
89nAAstAAnAi {nsTnT VAAnAGAiaAEsA*. dAESAi HEMAinAAMore »
 
90tAAJA KLAMAMAA* aE J KE...CAAEKsAi MAUKULAMore »
 
91anA*tA sAAWAE aEKtAARbAT< MAiRA anAU.More »
 
92antAYAAryAAVAAERA sAVAErSAMore »
 
93sAtYAnAU* sAnMAAnAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
94nA JAnAE sA*sAARaDALAJA VAzAArMore »
 
95PAyAKARtVA : IsAwwAA*tA anAE awYAYAnAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
96aAYArIbAzAKSAAsyAi SA*KRMore »
 
97VAexAAInAK aIbAGAMAsAVAANAi RMAESAMore »
 
98GAUJRAtAnAA [ItAHAsAnAA P~AItAËBABA, P~AKASA anAE PARAVAtArnAMALAKANA J.MA.More »
 
99sAUbAAzACA*d^ BAAEjMAA*KD KE. BAi.More »
 
100SAyAUnAi SAAEwAMAA*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »