Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAsyAAE PAARnAAE sA*BA*wAPA*DYAA PA*KJMore »
 
2bAGAVAtA# P~AsAAdSAAsyAi SA*KRdtAMore »
 
3IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA VAnAsPAItAIVAxAAnAICAnAAEYA JE.JE.More »
 
4IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA RsAAYANAIVAxAAnAdEsAA[ MAHEnd^ nAAnAUbAA{ (sA*PAAdK)More »
 
5IVAxAAnA anAE ¬*yA-IVAwAA KAESA bAAeItAKIVAxAAnAPAAQK PAi.Di.(sA*PAAdK)More »
 
6aBAULA KLAAMA aAjAdMAA*KD KE. BAi.More »
 
7tALAPARAHi aEsA. aEsA.More »
 
8GAAeRi wAiRE CALAAE bAA.2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
9GAAeRi wAiRE CALAAE bAA.1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
10vPAKWAARAYA MAwAUMore »
 
11PAGALAE PAGALAE CAHERA FuTEPARikA bARtAMore »
 
12wAUMMAsAnAU* wARJAESAi JE.aAR.More »
 
13aZ~VAMAEwAsAAEnAi RJnAiKAntAMore »
 
14GAAJusAGAAEHELA nATVARMore »
 
15aKBAR BAiRBALAnAi RMAu‹ VAAtAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
16VAlAGAADsAUWAAR BAABAUMore »
 
17nAAMA tAAE aAEGAlAi GAYAU*sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
18P~ANAYA P~AKASAMAHEtAA RsAiKMore »
 
19P~ANAYA P~AKASAMAHEtAA RsAiKMore »
 
20sAAEnAAR BAA*GLAA : aA PAAR, PAELAE PAARaAEjA IdGA*tAMore »
 
21CAtAUR ICAntAU anAE bAukADU* Ri*cPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
22CAtAUR IyAPAUTinAi BAARtAAaAEPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
23aKBAR BAiRBALAnAi xAAnAVArwAK VAAtAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
24aKBAR BAiRBALAnAi MAnAAER*JK VAAtAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
25IVAInAMAYAVAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
26LAGnAPAPA*CAPATELA nARËsAHbAA[ [Z~VARbAA[More »
 
27PA*dRMAAE kAELAADiMAHEtAA tAARKMore »
 
28MAnyAnAA* RHsYAAE,MAnyAAEdd^AR anAE YAnyAIsAIwwAaAEMAAwAVA HzArdEVAMore »
 
29bAR bAR IPAYAAE IPAYAALAAVADGAAMAA nAiItAnAMore »
 
30]d#GAARAE VAEdnAAnAAw~AUVA SAeLAJAMore »
 
31MAnAnAi MAuj*VANA MAAEHnAnAE KHiaEPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
32MAEd }tAARAE sARlAtAAWAiLAiBAAsAiYAA MAAnAsAi IHMAA*SAUMore »
 
33GAbArdiPAdVAE MAKRndMore »
 
34nAVALAKWAA-InAdErSASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
35aAtMAAnAi nAdinAA KA*QEa*tAANAi VAinAESAMore »
 
36BAE``RAMA‹ BAAVAAnAU* WAAERAMAA* gAnAU*dstAUR BAi. aEnA.More »
 
37aLAK-MALAKnAAE xAAnA kAJAnAAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
38PAesAAnAAE VYAVAHARaMAinA nAiRUBAHEnA sA*.More »
 
39P~AZ~nA FLAdiPAiKAMAHEtAA MAHAsAUkALAALA VAi.More »
 
40sAUMAnAnAi LAAE KELARinAi VAAnAGAiaAEQKKR JYAAEItAMore »
 
41sWAlAA*tARsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
42aAtMAdSArnAnAi aMAAEwAIVAwAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
43VAAtAArIVACAARSAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
44sAAIHtYAALAEkASAEkADiVAAlAA JYAEnd^More »
 
45sAUJAEKSAAH RIsAK c.More »
 
46MAAeJ anAE SAAEkABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
47VYA*GA ICAyAAEaACAAYAr DAè.[nd^dEVAMore »
 
48LAAEKLAiLAAsAUndRMA#More »
 
49bAARtAnAAE PAUnAJrnMAZ~Ai aRIVA*dMore »
 
50SAAZ~VAtA ‹VAnAnAAE IsAwwAA*tAbAALACA*d^ anAU.More »
 
51SAAZ~VAtA ‹VAnAnAAE IsAwwAA*tAKAELAinA RAEDnAiMore »
 
52sAUP~AbAAtAMA#bAT< IdLAiPAMore »
 
53KAeTU*IBAK IVAtA VYAVAsWAAwAKAnA wAiRJMore »
 
54BAAlA]cERnAi BAARAkADiMAnAiaAR R[SAMore »
 
55KU*DILAnAiKUMAAR RVAind^More »
 
56RtnAAEKUMAAR IVAJYAMore »
 
57GAAEFNA GAitAA bAAGA-3JAnAi RMAAKAntAMore »
 
58GAAEFNA-GAitAA bAAGA-2JAnAi RMAAKAntAMore »
 
59tAMAARA aXAA*SA tAMAARA REkAA*SA tAMAARU* KMArsAReYAA aIJtAMore »
 
60aAgAAtA- P~AtYAAgAAtAdEsAA[ MAHEnd^More »
 
61JE.KdEsAA[ YAAEGAESA anAU.More »
 
62JE.KMAHEtAA Z~AidEVAiMore »
 
63JE.KMAHEtAA RAEIHtAMore »
 
64GAAeRVAMAYA ‹VAnAkAERA ISAVAMore »
 
65MAnAnAi GAu*CA ]KELAAECAAEKsAi MAUKULAMore »
 
66MAUIsLAMA sAMAAJ VYAWAA anAE IVACAARdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
67anAUsA*KEtAPA*DYAA bAAnAUP~AsAAdMore »
 
68SABdKWAAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
69sARVAAlAE bAAGAAKARIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
70RMAtAAE:]d#bAVA anAE ]PAYAAEIGAtAASAUKLA P~AA.bAAsKR a.More »
 
71‹VAnAMAA* PAUstAKAEnAU* sWAAnAPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
72PAUstAKAEnAA* VAACAnAnAAE aAnA*dPATELA BAHECARbAA[ DAè.More »
 
73VAJnA KEVAi RitAE gATADSAAE?MAHERA KAEMALAMore »
 
74awAAERiaAE sAAWAE PAA*CA IdVAsAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
75FAEKsAP~AAE FAER IVAnDAEjbAAVAsAAR wAMAErSAMore »
 
76LAXMAi KSAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
77diKRAE MAARAE LAADKVAAYAAEnAAYAK KeLAAsAMore »
 
78IPAtAA - PAPPAA - DèDiBAAERisAAGAR RItALAALA sA*.More »
 
79VAANAi tAEVA*U VAtArnAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
80kAEIRYAtAJLAALA MAstAAnA JLAALAMore »
 
81bAJnARsABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
82GAUJRAtAnAA sAJrKAEnAU* P~AAWAIMAK ISAXANAwAAElAIKYAA dSArnAAMore »
 
83adSYA aAezAŸsAeYAd P~AA.aA[.JE.More »
 
84nARËsAH MAHEtAAnAA PAdMAHEtAA nARIsA*HMore »
 
85sARlAtAAWAi sAFlAtAARAYA YASAMore »
 
86sAAE>ETisA anAE PLAETAEnAA ‹VAnAsAuyAAEanAUbAVAAnA*d‹More »
 
87WAAEbA nAHi* tAAE WAAKi J[SAKAEQARi HIRbAA[More »
 
88ad#bAUtA P~AZ~nAAE, sARlA ]tARAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
89wAnYA wARA PAATNAnAiB~AHMAXAIyAYA MAUKUndbAA[ P~A.More »
 
90a*JAMAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
91‹VAnA ‹VAVAAnAi MAstAiSAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
92SAGARE sA*KAEv*aDALAJA VAzAArMore »
 
93VAsAMAA aAERtAAPATELA JYA*tAibAA{More »
 
942001 nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsAAEnAi RMANA sA*.More »
 
95CA*d^GAUPtA MAAeYArwAuMAKEtAUMore »
 
96JGAUbAA[nAAE PAUnAJrnMACAAVADA P~AVAiNAIsA*HMore »
 
97JAE WA[ cE!PATELA JYA*tAibAA{More »
 
98aAkAU* aAKASA aEK ËPAJRMAA*aDALAJA VAzAArMore »
 
99anAAIMAKARANAA nAiLAESA DAè.More »
 
100aAM~APAALAiwAuMAKEtAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »