Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAsArnAèILAITJAEzAiPAURA SAISAKLAAMore »
 
2SABdLAAEKPATELA P~AMAAEdKUMAARMore »
 
3VAALMAiK ]VAACAMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
4aAPANAi VAAtAPAAQK VAzAArMore »
 
5sAFRJnA anAE anAAnAsAMAARU bAAVAnAAMore »
 
6KElAA* anAE dADMAMAARU bAAVAnAAMore »
 
7sAUMAnAnAi IKTi PAATirnAi RMAtAAEKKKD bAARtAiMore »
 
8P~AJVAILAtA MAAnAsAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
921MAi sAdiMAA* G~A*WAALAYAAEnAU* bAAIVAP~AJAPAItA MAINAbAA[ [. sA*.More »
 
10BAAlAK sAAWAEnAi aMAuLYA PAlAAE...More »
 
11IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA GAINAtAIVAxAAnARAVAlA aECA.aEnA. (sA*PAAdK)More »
 
12aMABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
13Di. Ti. PAiPA*DYAA IVAMALAMore »
 
14VAiJlAinAE CAMAKAREJAESAi IVAnAAEdMore »
 
15SABd nAGARPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
16GAUJRAtAi IVAZ~VAKAEzA bAA.18QAKR wAiRUbAA[More »
 
17VAeIZ~VAK MAènAEJMAEnTMAHEtAA wAVALAMore »
 
18KAEMAPYAUTR IDXAnARiMore »
 
19aA RstAAE aAKASA sAUwAi JAYA cE?IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
20HAsYA MAstAiVAewA JYAAEItAMore »
 
21IVACAnARMA*WAnABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
22HAsYALAAsYAMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
23sPAiK#VAELAHzAiKESA sAUHAsAMore »
 
24GAA*wAi MAlAE tAAE KHEJAE...nAAYAK KeLAAsAMore »
 
25SAAMBAB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
26sAUkAnAA* sAUkAD JLAEGAA*wAi JYA*tAMore »
 
27Z~Ai MAd# RAJCA*d#B~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
28MAnAAEHR cE,tAAEPANA...dESAPAA*DE sAUInAtAAMore »
 
29P~AEMAPAyA anAE anYA VAAtAAraAEcEDA InAMArlAA anAU.More »
 
30a-MAJAEzAi IdnAKRMore »
 
31GAAEPAiPA*DYAA IVA”LAMore »
 
32dESA anAE dUInAYAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
33LAAEMAHIzArNAiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
34d^AePAdinAi KWAA anAE VYAWAAdVAE DAè. sAUIsMAtAAMore »
 
35bAGAVAAnA HAEVAAnAAE b~AMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
36sVAPnALAAEKnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
37aEsA.Ti.KWAAaAERANAPAURA IdLAiPAMore »
 
38BAE aAkYAAnAAEPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
39HèRi PAAèTR anAE PAARsAMAINAIyAVAEdi JAGAMore »
 
40HèRi PAAèTR anAE PAARsAMAINARAEËLAGA JE.KEMore »
 
41IdVYACAXAUdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
42nAT-KEdARSAAH IVAbAutAMore »
 
43FuLAnAU* BAiJU* nAAMARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
44anAURAGAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
45sAlAGAtAA* sAuRJMAUkAiMAEgAANAi IVAnAAEd anAU.More »
 
46LAALAsAA bAAGA-2KAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
47CA*BALAnAAE RAJAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
48a*ItAMA diPAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
49aAEH, [InDYAA!nAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
50ËJdGAi aEK awAuRi sAAwAnAAsA*gAVAi DAè.MAHEnd^More »
 
51MAAtAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
52]JAlAYAU* aAYAkAU*RANAPAURA IdLAiPAMore »
 
53GAU*JsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
54HAWAnAA* KYAAr HeYAE VAAGYAAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
55Z~AiMAAnA IKGHAETEnAA PARA>MAAEKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
56CA*d^MAINAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
57aE*SAi IdVAsAMAA* PAMAAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
58nAGARi SAAEbAAVAtAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
59TARjnASAAH SA*KRMore »
 
60Z~AiKAntAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
61PLAEGAKAMAu aALBAERMore »
 
62MAARU* ‹VAnA aE J MAARi VAANAidEsAA[ nAARAYANAMore »
 
63MAARU* ‹VAnA aE J MAARi VAANAidEsAA[ nAARAYANAMore »
 
64YAUGAd^zTA MAHARAJA sAYAA‹RAVAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
65sA*sAAR-RAMAAYANAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
66sVAiKKAEQi P~AiItAMore »
 
67nAAEkAi dUInAYAAMore »
 
68aMAERiKA ]VAACALAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
69bAAGAVAtAKWAAaAEbAT< nAAnAAbAA{More »
 
70aMAE HuRtAi !diIXAtA MAinAlAMore »
 
71PARAEqnAAE ]JAsAsAELAARKA CA*dULAALA sA*.More »
 
72aEKVAEIRYAMAnAi MAAcLAiIVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
73sAUwAnAJAnAi HRInASAMore »
 
74bAbAuItAnAAWAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
75SAvaAtA nAAE VARsAAdPA*DYAA MAUInAKUMAARMore »
 
76sA*BAwAnAAE tAHEVAARPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
77P~AItAËBABA anAE PADgAAaAEjA MAFtAMore »
 
78sA*GAiItASAAH IJtAEnd^ sA*.More »
 
79sA*GAiItAdAESAi PA*.BAECARdAsA ‹VARAJMore »
 
80aEKVAAR RstAAMAA* sAAMAE MAlAi ËJdGAiMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
81BAALAVA*dnAABAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
82BAAlAKAEMAA* aELA‹rnAi tAKLAiFAEKAMAdAR HzArd VAi.More »
 
83sAAERQi dUHAnAi RMAjTGAqVAi MAERUbAA MAEgAANA*dMore »
 
84RAJEnd^SAAHnAi KIVAtAAMAADGAA*VAKR nAILAnAiMore »
 
85aMAR MAUKtAKAEPA*IDtA KeLAAsA sA*.More »
 
86sAFlAtAAnAA sAPAnAA* KEMA sAAKAR KRSAAE?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
87PAAEIjITVA aEITT#YAUD :K[ RitAE?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
88BAAlAKnAAE sAVAArGAi IVAKAsA KEMA KRSAAE?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
89{ZVARnAA gARnAAE TEILAFAEnA nA*BAR KYAAE cE ?MAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
90KERlA LAAEKAE anAE sA*sKaAEjA SAISAnA#More »
 
91REKiPATELA MAEHULAMore »
 
92sAUkAsAeYAd P~AA.aA[.JE.More »
 
93tAAJA KLAMAMAA* aE J KE...CAAEKsAi MAUKULAMore »
 
94DAEKTR,ddir anAE KAYAdAEJAEzAi MAHEnd^ BAi.More »
 
95REKiSAMAAr sAUMAitAMore »
 
96bAMARAE VAAtA VAHE GAU*JnAMAA*dLAALA sAURESA sA*.More »
 
97MAEgAANAi-MAIDYAAnAi nAVALAKWAAMAA* sAMAAJ‹VAnARAVALA P~AdiPAMore »
 
98aRwAi sAdinAi VAACAnAYAAyAA 2MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
99aEKA*tAnAA aAKASAMAA*SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
100nAVAi PAEqinAE bAAGA 3 sA*sKARtAiWArFAwAR VAALAEsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »