Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1dEVAAE sAdA sAMAiPAEsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
2P~AEMAWAi P~AEMA PAAMAiaERAMAi KAIntAMore »
 
3sAtYAnAU* sAAe*dYArPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
4sAUVAAKYA sAAGARsAAEnAi RMANA sA*.More »
 
5HAWAnAi bAAzAAPATELA MAAEHnAbAA[ Di.More »
 
6sAAElA bAAVAnAAaAEMAUInA CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
7MAARU* P~AANAIP~AYA bAARtAaAESAAEMore »
 
8sAFlA MAEnAEJMAEnT 21 MAi sAdiMAA*GAA*wAi sAUInALAMore »
 
9aAGAlA VAwAAE, JAE KRiaE tAAE WAAYAGAA*wAi sAUInALAMore »
 
10TELAEKsAMAHEtAA IdGAiSA sA*.More »
 
11TELAEKsASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
12P~AEMA IVAzAEQKKR HEMA*tA sA*.More »
 
13aAERIsAYAAEIyAVAEdi dEVAKUMAARMore »
 
14wYAEYAaIqYAA ‹tAEnd^ DAè.More »
 
15HtAA tYAA*nAA tYAA*VAAERA wAeYArBAAlAAMore »
 
16kAUSBAUMAA* kAiLAELAA* FuLA HtAA*dLAALA sAURESA sA*.More »
 
17LAAEK‹VAnA : KLAA anAE KsABAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
18GARUDnAU* ]D^YAnAdVAE HzArd MA. , anAU.More »
 
19MARAE tYAA* sAUwAi ‹VAAESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
20bAAIVAnAi aGAMYA LAiLAAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
21akABAARi KAYAdAaAE anAE aACAAsA*IHtAAdVAE GAAeRA*GA bAuPAEnd^More »
 
22YAAdSAIKtA KEMA VAwAARSAAE?KAPAIDYAA MAHESAMore »
 
23[ISAtAAnAi aELACAi[ISAtAAMore »
 
24MAUIKtAnAU* RHsYAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
25PARMAnAAE PA*WAJAEzAi IdnAKRMore »
 
26IVAZ~VAAsAAIHtYAMAA* VAAtAAr Tu*KiVAAtAArYAAIxAK HsAUMore »
 
27vPAERi sMAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
28vPAERi sMAKNAEKR ISARizAMore »
 
29HAsYAtAEyAisAiBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
30bADLAi VAAKYAAE anAE †IzA-MAUInAaAEnAA sAuyAAEVAAERA P~AVAiNAMore »
 
31aEK VAAR RstAAMAA* sAAMAE MAlAi IJ*dGAiMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
32IVAjYAUaLA BAEjiK 6.0PATELA KAeSALAMore »
 
33bAGAVAd#GAAEMA*DLA SABdRCAnAA*JILAbAGAVAtAIsA*H‹More »
 
34KeFi aAjMAiMAnAiaAR R[SAMore »
 
35GAULAKA*tA GAAETALAXMAiIVAJYASA*KR IVA.P~AANASA*KRMore »
 
36Fu*GASAU[ -K*PAAsA sKuLAnAA[K MAAsTR CAARUHAsAMore »
 
37MAAwYAMA sAAXARtAABAARADi HsAMAUkAMore »
 
38sARsA VAAtAAEaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
39P~AItAËBABAJEQA aKBARaLAi aECA.More »
 
40KUMAAR sA*bAVAKALAidAsA MAHARAJMore »
 
41P~AZ~nA FLAdiPAiKASAAH H*sAABAEnA Di.More »
 
42}gADtAA* d^AR a*tARnAA*KUndInAKA [SAAMore »
 
43}gADtAA* d^AR a*tARnAA*KèDi aE[LAinAMore »
 
44sAAEHAMANAA* nAAMAAEVYAAsA sAUJAnAAMore »
 
45sAAEHAMANAA* nAAMAAEVYAAsA dEVAiMore »
 
46syAinAi aARPAARdEsAA[ IdnAESAMore »
 
47P~AERNAAnAi sA*GAAWAEbAT< KAIntAMore »
 
48VAtAnA-VA*dnAA]PAAwYAAYA P~AVAiNAMore »
 
49VAAnAGAi IFLMA KLAAKARAEnAiGAAELAiBAAR nAJMAAMore »
 
50[InDYAA-2020dVAE bAALACA*d^ anAU.More »
 
51[InDYAA-2020RAJnA VAAYA aEsA.More »
 
52[InDYAA-2020aBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
53sAAtA sAuRAEnAA sAAInnAwYAMAA*dVAE RAJULAMore »
 
54SAU* tAMAnAE kABAR cE?IMAsyAi VAsA*tAMore »
 
55sAAEHAMANAA nAAMAAEsA*. VYAAsA sAUJAnAAMore »
 
56wARtAinAA FULA bAA.2GAJJR P~AKASAMore »
 
57wARtAinAA FuLA bAA.1GAJJR P~AKASAMore »
 
58IVAnAA aAezAwA InARAEGAi KAYAALAiBAAsAiYAA MAAnAsAi IHMAA*SAUMore »
 
59sAFlAtAAnAA tAANAAVAANAAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
60diKRi VAHALAnAAE dRiYAAEPA*DYAA IVAnAAEdMore »
 
61KAPAAILAKAEnAA JGAtAMAA*sAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
62sA*bAAEGA WAiE sAMAAIwA tARFaAESAAEMore »
 
63MAsAReYAA aIJtAMore »
 
64HVAAMAA* KRFYAUSAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
65HVAAMAA* LAAQiCAAJrSAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
66HeYAA*nAi VAAtAMAHEtAA PAuVAirMore »
 
67aAYAUzYAMAAnASAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
68` aAtMAIsAIœZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
69PAsArnAAILATi DEVALAPAMAEnTQ K[ RitAE?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
70IDjAsTR MAEnAEJMAEnTYAAdVA RMANAiKLAALA JE.More »
 
71aAwAUInAK BAALA nAAMAAVALAiQKKR JYAAEItAMore »
 
72PAAEIjITVA MAènTLA aèITTYAuDdstAUR BAi. aEnA.More »
 
73CAA[nAij VAAnAGAiaAEQKKR JYAAEItAMore »
 
74MAd^AsAi VAAnAGAiaAEQKKR JYAAEItAMore »
 
75BA*GAAlAi VAAnAGAiaAEdAESAi P~AiItAMore »
 
76BA*GAAlAi VAAnAGAiaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
77‹VAnAnAU* JAGARNAMAHEtAA dEVAESAMore »
 
78BAsA, aEK J ËJdGAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
79PAyAKARtVA dSAA anAE IdSAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
80MAwYAKALAinA GAUJRAtAi aAkYAAnAaAEjA SAISAnA#More »
 
81DAYAABAiTisA...???LAiBAAsAiYAA MAAnAsAi IHMAA*SAUMore »
 
82KWAA KHAE ]JSAir bAA.2dA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
83KWAA KHAE ]JSAir bAA.2ITVAANAA dILAPAKAeRMore »
 
84KWAA KHAE ]VArSAi bAA.1dA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
85KWAA KHAE ]VArSAi bAA.1ITVAANAA dILAPAKAeRMore »
 
86FRJbAGAdEVA KnAUMore »
 
87P~AHARbAGAdEVA KnAUMore »
 
88aAFTR SAAEKPATELA IJtAEnd^More »
 
89IVAsMAYAbAGAdEVA KnAUMore »
 
90anAWArbAGAdEVA KnAUMore »
 
91IXAItAJE aAEGAlAtAA PADcAYAASAAH RISMAMore »
 
92GAUJRAtAi R*GAbAuIMACAAEKsAi MAHESAMore »
 
93wAAERNA 12 PAci SAU*?SAUKLA bAAsKR a.More »
 
94HdYARAEGAnAAE HUMALAAERAMAeYAA sAAIVAyAi sA*PAA.More »
 
95HA[PARTEnSAnARAMAeYAA sAAIVAyAi sA*PAA.More »
 
96PAAEzAK aAHARRAMAeYAA sAAIVAyAi sA*PAA.More »
 
97DAYAAIBATisARAMAeYAA sAAIVAyAi sA*PAA.More »
 
98anAUbAVAMA*JRibAKtAKIVA dYAARAMAMore »
 
99tAA‹ HVAAnAAE aAnA*dIyAVAEdi BAi. Ti.More »
 
100nAAstAAnAi {nsTnT VAAnAGAiaAEsA*. dEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »