Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAAstAAnAi {nsTnT VAAnAGAiaAEsA*. SAAH KAJLAMore »
 
2P~AbAUnAE GAMYAU* aE kARU*bAT< IVAnAAEdMore »
 
3aMAEIRKA :R*GA DAèLAIRYAAET*KARVAi adMAMore »
 
4aHMA PAiGAlAE tAAE P~AEMAnAi P~AAIPtAdVAE HRind^More »
 
5CAALAAE,‹VAnAnAE aAnA*dMAYA BAnAAVAiaEWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
6P~AAYAAEIGAK JYAAEItAzA IVACAARSAEIQYAA aEnA. aEMA.More »
 
7JGAtAnAA sAFlA MAANAsAAEnAi VAAtAAr nAE sAFlAtAAnAi MAnAAEVAexAAInAK CdEsAA[ dAELAtAbAA[More »
 
8PARMA P~AKASAnAi aARAwAnAACAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
9aMAdEsAA[ PA*.RItALAALA diPACA*dMore »
 
10nAR-nAARinAA sA*BA*wAAE anAE LAGnAsA*sWAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
11vIqP~AYAAEGA anAE KHEVAtAKAESAPATELA CA*Id^KABAHEnAMore »
 
12HAsYAKlASA cLAKEIMAsyAi PALLAVAiMore »
 
13MAwARAtAE sAuYArdLAALA sAURESAMore »
 
14sAd#GAUNAdSArnAGAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
15nA*d sAAMAVAEdiSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
16VAexAAInAK aIbAGAMAKARiaA aÎZVAnAMore »
 
17VAexAAInAK aIbAGAMAd*GAi RIsAKLAALAMore »
 
18P~AdUzANA: JGAtAnAU* MAHAnA duzANAJAnAi YAAEGAEnw^More »
 
19tAANA anAE >AEwAMALAKANAi IVAKAsAMore »
 
20HVAE MAnAE sAARU* cE...SAAH MAMore »
 
21tAMAnAE KAENA, KEVAi RitAE cEtARE cE?kATA] LAXMAidAsAMore »
 
22RAIzT^YA G~A*WAsAuICA - GAUJRAtAi IVAbAAGAKESAVAnA BAi. aEsA., sA*PAA.More »
 
23MAEzAWAi MAinA LAGnA sAUwAijVAERi nAVAinAbAA[More »
 
24HALAAE, sAUkA nAAMAE LAiLAA RE P~AdESAMAA*!dEsAA[ dAELAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
25MAAnAVAinAA* MAnAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
26KAE[ ]PAAYA nAWAibAT< MAHESAMore »
 
27aARAEGYA sA*IHtAAVAewA aSAAEKbAA[ tAlAAIVAYAAMore »
 
28VAHEtAA jRNAA* VAzAr : 20CAinAUbAA{ GAi. SAAHMore »
 
29VAHEtAA* jRNAA* VAzAr : 22CAinAUbAA{ GAi. SAAHMore »
 
30VAHEtAA* jRNAA* VAzAr : 23CAinAUbAA{ GAi. SAAHMore »
 
31VAHEtAA* jRNAA* VAzAr : 24CAinAUbAA{ GAi. SAAHMore »
 
32KAEHEnAuRCAinAUbAA{ GAi. SAAHMore »
 
33KAEHEnAuRtAaARUF aJMore »
 
34KMAlAPAyAMAA* aZ~AUËBAdUMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
35MAARAE tADKAE MAnAE PAAcAE aAPAMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
36HU* XAINAK, tAU* ICAR*tAnAMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
37tAARAE CA*d^ VAwAU SAitAlAMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
38Z~Ai nAMArdE HR: Z~Ai nAMArdA MAeYAAnAi PAIR>MAAsVAAMAi P~AEMAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
39aAEBJEIKTVA JnARLA nAAELAEJPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
40KIVAtAA PA*WA anAE PAGALAA*SAEQ CA*d^KAntAMore »
 
41IJnAMAAGArnAU* anAUSAiLAnAdEsAA[ PA*.RItALAALA diPACA*dMore »
 
42sAUIVAIwA dSArnAMore »
 
43sVAvPA bAAVAnAAMore »
 
44MAAEJA*nAE CAi*wAVAA sAHELAA* nAWAidLAALA sAURESAMore »
 
45RMAuJnAi R*GAAElAiIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
46sA*CAAR-MAAwYAMA-sA*SAAEwAnAMAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
47aEK MAUsAAFRRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
48SARiR BAAEELAE cEbAMAGARA DAè. MAHERVAAnAMore »
 
49RMANA MAHIzArnAAE awYAAtMA-BAAEwAdEsAA[ tARLAAMore »
 
50VAANAi tAEVA*U VAtArnAVAALAEsA FAwARMore »
 
51JGAdiSAnAi JMAAVATIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
52wVAInASAAH RAJEnd^More »
 
53IMALAE sAuRIyAVAEdi nA*IdnAi sA*.More »
 
54sT^EsA gATADiaE HlAVAASA VAwAARiaEdEsAA[ dAELAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
55sAAwAK-sAAWAiZ~Ai aAtMAAnA*d‹More »
 
56MAAnAVAtAAnAi MAHEKGAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
57wAuMAKEtAUnAU* aAKASAdLAALA sAURESAMore »
 
58aAPANAi P~AsAnnAtAA aAPANAA HAWAMAA*GAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
59KLAAPAinAAE KEKARVAKLAAPAiMore »
 
60MAAnAVAinAA* MAnAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
61IHMAALAYAnAA ËHDAElAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
62IVAwAAWAir IVAKAsAMAAlAAdEsAA[ dAELAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
63IVAwAAWAir IVAKAsAMAAlAAdEsAA[ dAELAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
64MAANAsA sAAWAE KAMA PAADVAAnAi KlAAPATELA dEVASAiMore »
 
65tANAkAAEPA*DYAA RIsAKMore »
 
66sAAERQi dUHAnAi RMAjTRAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
67HAsYAPAIRzAdMAA* JtAA*PAAREkA RVAind^More »
 
68InARUdESAESAAH RAJEnd^More »
 
69aAwAUInAK bAARtAiYA sAAIHtYAjVAERi MAnAsAUkALAALA anAU.More »
 
70aAwAUInAK bAARtAiYA sAAIHtYABAXAi JYAntA anAU.More »
 
71Z~Ai RMANA MAHIzArnAi aMAMAsAALAAVAAlAA MAnAUbAA{ aEnA.More »
 
72nAKSAAnAi nAdiRAHi aEsA. aEsA.More »
 
73aAVAU* KE dIXANAnAA PAVAnAMAA*?IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
74MAARi IP~AYA GAjLAT*KARVAi ajij sA*.More »
 
75GAUJRAtAi diwAr nAVAILAKASAUKLA DAè.nARESAMore »
 
76IVAnAAEdMAElAAEbAT< IVAnAAEdMore »
 
77sAAeHAdr anAE sAHdYAtAAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
78IsAnAEKlAAnAU* MAEgAwAnAUzAGAAetAMA Z~AiKA*tAMore »
 
79MAARi P~AAWArnAAnAU* ISAkARdLAALA sAURESAMore »
 
80sA*GAitA sAUwAAPAAREkA nAILAnAi Di. sA*.More »
 
81sA*GAitA sAUwAAIdVAAnA‹ BATUKMore »
 
82GA*bAiR BAiMAARiMAA*WAi sAAJA WA[ nAVAA ‹VAnAnAAE aAwYAAItMAK [LAMAdEsAA[ dAELAtAbAA[ BAlAVA*tARAYAMore »
 
83aAèBJEIKTVA JnARLA nAAELAEJIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
84VAALAinAi MAU*jVANAnAA ]KELAdEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
85ItALAK KRtAA* yAEsAQ WAYAA*BAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
86FuLAAE sAAWAE VAAtA KRVAAnAAE sAMAYASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
87KaAESAAEMore »
 
88KAETrvMAnAU* sAtYAsAReYAA aIJtAMore »
 
89BAUIwwAnAA B~AHMACAARiKAETK VAJAUMore »
 
90BAAlAKnAi SAikAVAAnAi XAMAtAA-aAElAkAAE anAE IVAKsAAVAAEIHLA BAABArRA aALBAsArMore »
 
91BAAlAKnAi SAikAVAAnAi XAMAtAA-aAElAkAAE anAE IVAKsAAVAAEB~AEDVAE DAè.LAAEREnAMore »
 
92MAnA VA<*dAVAnASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
93PAUstAKRAMAi KAIntAMore »
 
94Z~AwwAARAMAi KAIntAMore »
 
95BAKULA IyAPAAQinAU* tAERMAU*...IyAPAAQi BAKULAMore »
 
96HA{PAR TEXT MAAKraPA LAèGVAEJMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
97KAGAVAANAi bAAGA-5KAGA dULAAMore »
 
98JYAAEItAzASAAsyAKUMAAR IVAJYAMore »
 
99JnARLA [LAEKT^AEInAK PAIRCAYAgAIDYAAlAi MAHind^More »
 
100KWAAsAA*P~AtAdAVALAPAURA BAABAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »