Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CALAAE KAE[ aAtAE...dVAE MAHESAMore »
 
2CAARNAi sAAIHtYA sA*dbArRAEHIDYAA a*BAAdAnAMore »
 
3GAUJRAtAi sAAIHtYAnAi vPAREkAAVAewA IVAJYARAYA KLYAANARAYAMore »
 
4tAiWArKR CAIRyA-1DAESAi RtAnALAALAMore »
 
5a*GAtA KAEMPYAUTR anAE DAèsA PAEKE‹sAPATELA HsAMAUkA aEMA.More »
 
6a*GAtA KAEMPYAUTR anAE DAèsA PAEKE‹sACAAewARi sA*JYA. aAR.More »
 
7MAAIHtAi P~AtYAAYAnA anAE awAtAnA aVABAAEwAnA sAEVAAaAEQAKR }IMArLAAMore »
 
8MAAEDrnA DE MAAKErIT@GAMARCA*T aIZ~VAnAMore »
 
9c*dAELAYAbAGAtA InAR*JnA anAU.More »
 
10anAE anAUsA*wAAnAMAHEtAA JYAAMore »
 
11tAtVAMAIsAbAT< w~AUVAMore »
 
12VAAstAUSAAsyAIVAwAAnAsA*. JAEzAi RMAASA*KRMore »
 
13KETLAAK RAEGAAEnAA* adbAUtA ]PACAARAELAALAANAi aE.KE.More »
 
14jLAK nAVAR*GAdLAALA sAURESAMore »
 
15wAMAr-awYAAtMA-ICA*tAnAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
16MAAEtA ]PAR MAnAnAPATELA BAKAERbAA[More »
 
17wYAAnAMALKAnAi IVAKAsAMore »
 
18MA*yA-tA*yAnAi bAitARMAA*sVAAMAi CAetAnYAAnA*dMore »
 
19VAAd-sA*VAAdMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
20VAEdnAA-sA*VAEdnAAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
21sA*BA*wAnAA sARAEVARdLAALA sAURESAMore »
 
22G~A*WAALAYA anAE sAMAAJbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
23jLAKdLAALA sAURESAMore »
 
24PARi KYAA CAiJ HenAA*qA VALLAbAMore »
 
25MAHAbAARtAnAA* syAiPAAyAAEbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
26sARdAR PATELA aEK ËsAHPAURUzAKAdRi IRjVAAnA DAè.More »
 
27MAARAE dAEstA KAnTJAnAi ICAnMAYAMore »
 
28tARsYAAE sA*GAMA bAA.1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
29tARsYAAE sA*GAMA bAA.2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
30SAMANAA* VAAVYAA* nAE Ku*PAlA FuTiPAAEPAT KUsAUMABAHEnAMore »
 
31sAAEnAERi PA*kAiIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
32IVAbAuItAPATELA DAÂAbAA{ ``IdnAESA``More »
 
33tAAEtAAE-CAAnAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
34sAMAIKtAnAU* BAiJMore »
 
35aA*kAE dEkYAU* CAinAVAAERA BATUKMore »
 
36duwAnAi tALAAVADi CAA*dnAAE RAETLAAELAUHAR KRsAnAdAsAMore »
 
37DAè. anAUPAMASAYAdAMore »
 
38azAAqi MAAERLAAEPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
39PAAPA PAZ~VAAtAAPAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
40dEVA dAnAVAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
41VYAKtA MAwYAnA*dA GAULASAnAMore »
 
42sA*GAasA*GAdVAE HRind^More »
 
43bAAEJA bAGAtAnAi VAANAisAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
44DAE.aBdULA KLAAMA BAHUMAUkAi P~AItAbAARAMAnAAWAnA aAR.More »
 
45LAA*cnAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
46aIdItAJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
47IsAwwAAWArHEsA HRMAAnAMore »
 
48sVAPnAVAAsAVAdtAMASAAsyAi sAi. aELA. , sA*PAA.More »
 
49sVAPnAVAAsAVAdtAMAMAHAKIVA bAAsAMore »
 
50GAA*wAinAi wAIDYAAlASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
51PARNAU* tAAE aEnAE J PARNAU*!IyAPAAQi BAKULAMore »
 
52GAINAtAnAA JAdUP~AYAAEGAAEDAèKTR [nd^IJtA aECA.More »
 
53nAVAAE YAUGA nAVAi IXAItAJsA*gAVAi HRsAUkAbAA{More »
 
54aRNYAMAA* IdnA-RAtAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
55bAARtAiYA P~AItAInAIwA VAAtAAraAEaAEjA MAFtAMore »
 
56MAUdLA IVAnAAnAU* VYAAJCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
57H*sAA P~AitA nA KiIJEYAEPA*DYAA IVAQMore »
 
58GAUJRAtAiaAE anAE PAuVAr aAIFKA,1850-1960MAHEtAA MAKRndMore »
 
59j*kAnAASAAH BAi.KE.More »
 
60nAVAA YAUGAnAU* PARAEqGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
61vPARANAiKAETK VAJAUMore »
 
62wARtAi nAA LAALAKMore »
 
63aARNYAKMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
64aARNYAKBA*dAEPAAwYAAYA IBAbAuItAbAuzANAMore »
 
65aA*sAUnAi aAtASABAA‹KAETK VAJAUMore »
 
66RAwAESYAAMA SAMAArnAi IVAISAzT VAAtAAraAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
67aVAKASAi aA>MANAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
68MAAnAVAinAAE MAElAAEKAPADiaA RtAUbAA[More »
 
69sAA*KlAZ~AiMAAlAi wARMAAbAA[More »
 
70CAu*dDi aAEqADi BAE VAARSAEQ ]zAAMore »
 
71aPARAwAi VAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
72KAE[nAA* HeYAA* RUVAE MAjwAARPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
73sVAPnAsAURkAiMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
74aAVAARA MAsAiHAdVAE HsAMAUkAMore »
 
75IVAxAAnAsA*CAYAMAAEdi nAGAinAMore »
 
76Z~AiMAd#bAGAVAd#GAitAASAAH MAHESAbAA{More »
 
77KAESAETAESAEQ ]zAAMore »
 
78KAESAETAEnAEMAADE bAALACA*d^More »
 
79GAAEPAiPA*DYAA IVA”LAMore »
 
80InAzKLA*KPA*DYAA IVA”LAMore »
 
81nAACAE MAnAnAA MAAERbAT< dAELAtAMore »
 
82aA*BAE aAVYAAE MAAERPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
83VAsAU*wARAnAA* VAHALAA*-dVALAA*MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
84BAiDELAA* dVAARMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
85sAMARA*GANAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
86aPARAwAiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
87VAiRPPAnA: MAAnAVA KE dAnAVAdAESAi TinAAMore »
 
88IKSAAER KWAAaAEIGAJUbAA[More »
 
89Z~AEzQ IVAdESAi bAYAAnAK KWAAaAEQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
90ISAVA-tAttVA-InAdErSAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
91a*GAAR- aAZ~LAEzASAAH IVAbAutAMore »
 
92dIzTJU* aMAVHAERA IHMAA*SAUMore »
 
93bAGAVAAnA KAeITLYAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
94tAPAIsVAnAiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
95GAUPtAwAnAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
96CAHERAMAwAURAYAMore »
 
97KWAAIVAbAiIzAKA bAAGA-2HzAr aSAAEKMore »
 
98MA*GALAUsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
99LAADKVAAYAAEZ~AiMAAlAi IVAQMore »
 
100SAtAZLAAEKiSAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KR anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »