Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAAEPAiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
2DAè.IVAwAAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
3FREBAbAGAdEVA KnAUMore »
 
4a*GAAR-aAZ~LAEzASAAH IVAbAutAMore »
 
5GAA*wAixAAnAKAEzAPATELA CA@dUbAA{ BAHECARLAALAMore »
 
6CAKPAAEIRYAA*PARMAAR {ZVARMore »
 
7aAYAkAAnAi aAElAkAANAPATELA nAREnd^More »
 
8aVARSAU*KELAUBASAAH sAUMAnAMore »
 
9PAAPAnAA PADcAYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
10aXAtAaAEjA dUGAErSAMore »
 
11JkAMABAARbAAYAA RIsAKMore »
 
12JGGAA DAKUnAA* VAERnAA* VAlAAMANAA* bAAGA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
13bAAEJA bAGAtAnAi VAANAisAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
14GA*GAAsAtAinAi bAJnAGA*GAABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
15sAuYArMAAlAAnAi sAFRP~AJAPAItA HzArdMore »
 
16VA*SA-VAARsA bAA.3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
17VA*SA-VAARsA bAA.2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
18VA*SA-VAARsA bAA.1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
19nAuRJHAnA bAA.2MAHEtAA RsAiKMore »
 
20HJAR CAAEYAArsAinAi MAAdEsAA[ InAsPAMore »
 
21CAALAAE PAYAAEGA KRiaE-4MAAEdi nAGAinAMore »
 
22CAALAAE PAYAAEGA KRiaE-3MAAEdi nAGAinAMore »
 
23CAALAAE PAYAAEGA KRiaE-2MAAEdi nAGAinAMore »
 
24HAWAinAE sAu*q MAlAi KE sAu*qnAE HAWAi MAlAYAAEnAAYAK HRiSAMore »
 
25VAsA*tA aAVAinAAYAK HRiSAMore »
 
26Z~AiMAd# bAGAVAtA# GAitAAbAT< nAAetAMALAALA sA*.More »
 
27RAMAbAKtA HnAUMAAnAMAHEtAA JYAAMore »
 
28HA KE nAA? bAAGA-2KAETK VAJAUMore »
 
29HA KE nAA? bAAGA-1KAETK VAJAUMore »
 
30bAVAAnAi tALAVAAR bAAGA-2MAHEtAA RIsAKMore »
 
31bAVAAnAi tALAVAAR bAAGA-1MAHEtAA RIsAKMore »
 
32aPARAwAi KAENA?GAA*wAi KAKURAYAMore »
 
33P~AItAKARPA*DYAA IVA”LAMore »
 
34tAEDAGARCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
35KYAA*K MAlAYAAnAU* sAUkAwAAelAIKYAA IBAPAinAMore »
 
36PADcAYAA sA*GA P~AitASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
37Z~AVANAnAi KAVADSAAsyAi IVAJYAMore »
 
38aEnAIRKAE FMAirJAESAi ]zAAMore »
 
39InAvPAMA sA*KEtA sAiMAA PAARnAAIyAVAEdi sAnAMAMore »
 
40IVAnAsAdEsAA[ DAè.P~AFULLAMore »
 
41RAwAA KU*tAi d^AePAdiMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
42a*wAARi RAtAE aAFtAIMAyA P~AEMAEnd^More »
 
43vPARANAiKAETK VAJAUMore »
 
44KsABAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
45a*JAMAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
46LAAGANAiCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
47aMAJAEzAi IdnAKRMore »
 
48nAR PATAwAR nAiPAJEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
49gARnAi SAAEbAAKAETK VAJAUMore »
 
50PAIRMAANAMAAEdi nAGAinAMore »
 
51wAMArICA*tAnAKAEQARi IVAPAULAMore »
 
52sVAvPA IVAxAAnAPATELA nATUbAA[ BAi.More »
 
53SAeKsPAiaRnAA* 159 sAAènAETvPAANAi MAHMAdMore »
 
54J*GALA ‹VAnAnAi sAVAAErtAMA sAAHsAKWAAaAE:2PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
55J*GALA ‹VAnAnAi sAVAAErtAMA sAAHsAKWAAaAE:1PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
56kAELA anAE kAELAIdLAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
57kAELA anAE kAELAIdLAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
58JAEDAXAR VAGARnAi VAARtAAnAAYAK HRiSAMore »
 
59JAEDAXAR VAGARnAi VAARtAAnAAYAK HRiSAMore »
 
60sARsVAtAiVA*dnAA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
61sARsVAtAiVA*dnAA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
62GAINAtAnAA* RsAGAULLAA*dAESAi P~AbAULAALAMore »
 
63tAu*BAH tAu*BAAnAAYAK HRiSAMore »
 
64kAUSAkAUSAALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
65kAUSAkAUSAALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
66PAHELAA PAAnAAnAi VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
67PAHELAA PAAnAAnAi VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
68MAARi DAYARi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
69MAARi DAYARi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
70MAARi DAYARi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
71MAARi DAYARi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
72GAdrbA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
73GAdrbA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
74GAdrbA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
75GAdrbA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
76PAVAnAPAAVADi G~AWAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
77IVAZ~VAnAA MAHAnA VYAIKtAtVAAEIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
78MA*yAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
79Z~Ai KAntA bAA.1-2SARdBAABAUMore »
 
80aEKVAiRAsAtYAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
81PAUnAZ~VAdVAE BAKULAMore »
 
82aA*GLA-KAVYA-dPArNA-:2vPAANAi MAHMAd anAU.More »
 
83sAurYA SAIKtASAAH PAdMAKAntA R.More »
 
84bAitAR bAitARRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
85GAUJRAtAi bAAzAAnAAE SABdAWAr KAESAdVAE {ZVARLAALA R.More »
 
86IVAxAAnAnAA CAMAtKARAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
87nAMArd MAARi HKiKtAIyAVAEdi HRiSAMore »
 
88aMAR sA*tA dEVAidAsA (bAAGA-1)GAQVAi HRsAUR nAA.More »
 
89KALAbAAEJdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
90IVAxAAnAsA*GAbAT< KAIntAMore »
 
91KPAAtARRNAELAAKR MAFtAMore »
 
92BLAEKMAE[LAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
93JAEBAnA FuTYAAnAi VAElAAPATELA PARAIJtAMore »
 
94GAINAtA CAMAtKARSAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
95sAPAnAA* WAYAA* sAAKARPA*DYAA HIRtAMore »
 
96MAARi KRMAKWAAaIJtAKAeRMore »
 
97P~AEMAJVAALAAKAELAKMore »
 
98P~AEMAnAi PARiKWAA anAE BAi‹ VAAtAAraAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
99KAEsMAAEsAIVAJYA nAGAEnd^More »
 
100aEK TUKDAE aAsAMAAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »