Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JYA JYA Z~Ai GAAEKULAESAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
2IMALAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
3IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA aAYAUIVArrrrrrrrrxAAnASAAH KA*ItALAALA aMAMore »
 
4MAARi BAeRi BA*dUKDiKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
5SAIHdaDALAJA VAzAArMore »
 
6IVAI>YAAPARMAAR MAAEHnAMore »
 
7sAUIP~AYAA aAnA*dVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
8bAD bAAdRMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
9RsAdAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
10KNAArVAtAiJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
11ISAVAPAAVArtAi bAA.6PATELA PAnnAALAALAMore »
 
12ISAVAPAAVArItA bAA.5PATELA PAnnAALAALAMore »
 
13ISAVAPAAVArItA bAA.4PATELA PAnnAALAALAMore »
 
14kAlA kAlA VAHEtAA RHiaESAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
15MAHE*Ki MAATi THUKYAA* MAnAPATELA PARAIJtAMore »
 
16aAbA wARAnAA* a*tARPATELA PARAIJtAMore »
 
17CAALA CALAU MAtAVAALAiCAAeHANA RAMACA*d^More »
 
18IVAIwAnAA LAkYAA LAEkAKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
19tAE ctAA*...jVAERi bAd^KAntAMore »
 
20sAAXARnAAE sAAXAAtKAR-1SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
21aAIfKAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
22JLAtAA* HeYAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
23MAATinAA* MAAnAVAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
24sAAERABA anAE vstAMAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
25a*GAAR bAA.1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
26MAAERPAi*c VAAtAAraAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
27bAEdi kAunAPATNAi RAJnAMore »
 
28a*wAERAbAGAdEVA KnAUMore »
 
29anAWArbAGAdEVA KnAUMore »
 
30aAE.HEnRinAi VAAtAAraAEKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
31SAVArRiMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
32YAAtAnAALAYAGAAEHELA nATVARMore »
 
33anAURAwAAMAEKVAAnA RMANAMore »
 
34BAAvdbAGAdEVA KnAUMore »
 
35BAHUvPAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
36nAzT nAGARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
37IVAd^AEHSAMAAr GAAetAMAMore »
 
38]CJMore »
 
39kAELAADibAGAdEVA KnAUMore »
 
40bAAzAnAUzA*GAdEsAA{ DAE.}IMAr wAnASYAAMAbAA{More »
 
41KETLAA* PAAIKstAAnAdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
42aLAGAARGAAEHELA nATVARMore »
 
43anAUBA*wAJAESAi I>znAAMore »
 
44aPtAR*GAi IKRNAAEnAAE MAAlAAEVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
45MAPAAQK VAzAArMore »
 
46MAPAAQK VAzAArMore »
 
47RESAMA D*kA bAAGA-2KAPAIDYAA aAItASAMore »
 
48PARdU:kAbA*JnA sAVAA[ IVA>MA kA*D-3wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
49PARdU:kAbA*JnA IVA>MAAIdtYA kA*D-2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
50PARdU:kAbA*JnA VAetAALA kA*D-1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
51IHndU wAMArnAi aAkYAAIYAKAaAEMore »
 
52aAdSAr dzTA*tAMAALAAMore »
 
53Z~AisAdUPAdESAMAALAAZ~AiMAnA# nAWAURAMASAMAAr aACAAYAr‹More »
 
54wAMArXAEyAE KURUXAEyAE bAA.5More »
 
55sAPAnAA*nAA sAuRJ aAWAMAi GAYAAaMAinA P~AitAESAMore »
 
56PAAIRJAtAnAA* FuLADNAAK sAtAiSAMore »
 
57sAbAAMAwAURAYAMore »
 
58aH*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
59aJAYABA aALAMA aPARAwAnAidAESAi TinAAMore »
 
60bAinAi aA*kAAEnAi sAU*GAwASAAH bAAnAUMAtAi aECA.More »
 
61KAd*BARinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
62bAARtAiYA sAeInAKAEnAi SAAeYArKWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
63CAHERA MAHAERA*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
64Z~AinAAWAVACAnAAMASAMAAr MAnnAWAURAMAMore »
 
65aEK VAwAU* P~AXAEPAAsyASAMAAr GAAetAMAMore »
 
66KAHE KAE, MAnAVAA!sAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
67MA*GAlAnAi sAFREGANAAyAA IGARiSAMore »
 
68Ju[nAi sAUGA*wAPATELA RAJEnd^ DAè.More »
 
69HedRABAAdJERAJANAi ]zAAMore »
 
70SAAEwAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
71GAA*DiVAwAARi VAiR aJUrnARAMAAnAUJ VAi.More »
 
72MAnAE nAVAinAiKRNA VAAtAAraAE GAMAEkAAEkAR aBBAAsAibAA[ aEMA.More »
 
73aJBA-GAJBAnAA* P~AANAiaAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
74IBATIyAVAEdi LAALASA*KRMore »
 
75J*GALAMAA* VAnA-DE I>KET MAECAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
76PA*CAAMAnAAKRANAi HiR‹bAA[More »
 
77IVAZ~VAP~AIsAwwA VAAtAAraAEJAnAi KMore »
 
78LA*KAPAItA RAVANAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
79jnAunAtAiRKR IVARESAMore »
 
80bAi*sAMAHEtAA tARULAtAAMore »
 
81cNAKAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
82KuNAi Ku*PAlAnAA dujE gAAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
83jAlAVAAgAELAA HsAMAUkAMore »
 
84sAAEnYAA MAARUItA?PARMAAR JYAntA anAU.More »
 
85sAAEnYAA MAARUItA?sAAnAE GAUv‹More »
 
86MAAnAVAinAi bAVAA[PATELA PAnnAALAALAMore »
 
87KIlAYAUGAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
88PAETDAè.dEsAA[ KESAUbAA[More »
 
89BAEFAMAtAWAAGAtA HRESA sA*PAAdKMore »
 
90aEK MAuRkAnAE aEVAi TEVAMAHEtAA tAARKMore »
 
91aAZ~AYAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
92SAAEwA-P~AItASAAEwA bAA.1YAAIxAK MAHESAMore »
 
93VAENAi VACcRAJQAKAER DAYALAMore »
 
94VAlAAMANAA*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
95MAHESA YAAIxAKnAi cVVAisA VAAtAAraAEYAAIxAK MAHESAMore »
 
96BAARABBAAsAFAwAR JHAEnA KE. DAbAi, aEsA.JE.More »
 
97dIRYAA DuBYAA sAAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
98KPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
99VACCAE aADi RAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
100IdLA wADKGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »