Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAAGYASAAlAiGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
2nAWAi PARNYAA* nAWAi KU*VAARAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
3DAKr IK*GAtAiRKR IVARESAMore »
 
4sAUkA dU:kAnAA sAAWAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
5‹VAAE dA*DPATELA PAnnAALAALAMore »
 
6IVANAELAi nAVAILAKAaAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
7SAAEwA-P~AItASAAEwA bAA.1YAAIxAK MAHESAMore »
 
8a*tARnAA* vPAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
9aGAnAFuLAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
10clAPAUvzASAMAAr GAAetAMAMore »
 
11MA*jiLA aEK MAAEtAnAA aA*sAUnAiIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
12PAUIzTMAAGArnAA LAEkAAEPATVAARi RNAcAEDdAsA VA<*dAVAnAdAsAMore »
 
13MAARi KRMAKWAAdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
14P~AItAKARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
15VAARsAdAR KAENA?SAMAAr GAAetAMAMore »
 
16dIRYAAIdLAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
17sAusATVAATnAAE sAAWAisAEVAK nAVAnAitAMore »
 
18sAAEnAERi sAAE VAAtAAEKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
19PAANAinAU* PAAsArLASAMAAr GAAetAMAMore »
 
20IVALAAPAbAGAdEVA KnAUMore »
 
21BAA‹GARbAGAdEVA KnAUMore »
 
22MARAQi Z~AEzQ VAAtAAraAEIBAnAiVAALAE JGAdiSA anAU.More »
 
23IVAnAAEdi ‹VAnAICAyAAEbAT< IVAnAAEdMore »
 
24jAKlA MAA*GAE sAuRJSAAH RISMAMore »
 
25SAunYAnAA sARVAAlAASAAH RISMAMore »
 
26aEKLAtAAnAU* aAKASAaMAinA P~AitAESAMore »
 
27cELA-cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
28cELA-cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
29cELA-cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
30sAJAbAGAdEVA KnAUMore »
 
31KsAAETibAGAdEVA KnAUMore »
 
32dAsAi: JnAMA-JnAMAnAi sAAWAis JnAMA-JnAMAnAA*JYAIbAkkAUMore »
 
33sAAtA dIRYAAMAHEtAA [ndUBAEnAMore »
 
34wAUMMAsAnAA VASAAH RISMAMore »
 
35jAKlA MAA*GAE sAuRJSAAH RISMAMore »
 
36anAULAAEMAMAEKVAAnA RMANAMore »
 
37JELARbAGAdEVA KnAUMore »
 
38JAGAiRbAGAdEVA KnAUMore »
 
39sAMAAJbAGAdEVA KnAUMore »
 
40wAi KLAA[MAEKsAPATNAi RAJnAMore »
 
41KIVAHdYA LAAEKnAEtAA aTLAIBAHARi BAAJPAE[dVAE JYA*tAiLAALAMore »
 
42R*GALAAE CAALYAAE FRVAAdVAE JnAKMore »
 
43aAkARE LAAEHi BAAELYAU*nA*dA GAULASAnAMore »
 
44LAiLAUDi wARtAi bAA.2MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
45LAiLAUDi wARtAi bAA.1MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
46sA*gAzArSAMAAr GAAetAMAMore »
 
47IKStASAMAAr GAAetAMAMore »
 
48KLAA anAE KAdVASAMAAr GAAetAMAMore »
 
49VADVAAnALASAMAAr GAAetAMAMore »
 
50RAH JUdA PADYAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
51sAAeRAzT^ nAi RsAwAAR bAA.2MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
52KAGADinAE KAETE RtAnA anAE nAAKE MAAEtAiMAHEtAA [ndU KE.DiMore »
 
53IVARLA IVAbAuItA IVA>MA sAARAbAA{PATELA P~AHLAAdbAA{More »
 
54IVACcEdSAMAAr GAAetAMAMore »
 
55RAJRAJEZ~VAR KUMAARPAAlAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
56wARtAiK*PAMAEKVAAnA RMANAMore »
 
57IsAFtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
58PAANAinAU* PAAsArLASAMAAr GAAetAMAMore »
 
59TARGAETbAGAdEVA KnAUMore »
 
60nYAAYACA>bAGAdEVA KnAUMore »
 
61b~AMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
62LAiDRbAGAdEVA KnAUMore »
 
63HAEQ PAR THuKA RMAtAA MAuKU*sAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
64kA*IDtA P~AItAMAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
65IsAwwAIGAIR tAAERi MAIHMAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
66sAMAAJbAGAdEVA KnAUMore »
 
67PAAYALA BAAJE bAAGA-1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
68PAAYALA BAAJE bAAGA-2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
69aEK MAuRkAnAE aEVAi TEVAMAHEtAA tARLAAMore »
 
70aAZ~AYAMAHAZVAEtAAdEVAiMore »
 
71TARGAETbAGAdEVA KnAUMore »
 
72IRYAAsAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
73PADKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
74MAAE‹LAi VAAtAAraAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
75MAwAURi VAAtAAraAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
76111 sARsA MAJAnAi BAAlABAAtAAraAEnAAE R*GAR*GAi VAAtAArkAJAnAAERAMAAnAUJ VAi.More »
 
77GAUJRAtAi VYAAKRNAPAIRCAYAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
78DHAPANAnAi dAqMAHEtAA tAARKMore »
 
79IFTKARRNAELAAKR MAFtAMore »
 
80sVAPnA tAiWArSAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
81GAINAtA KAEYADASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
82PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANA bAAGA-1PATELA PAnnAALAALAMore »
 
83MAAERLAinAA MAu*GAA sAuRPATELA PAnnAALAALAMore »
 
84aAYAnAAEbAT aIZ~VAnAiMore »
 
85nAATYAAYAnATEVAANAi SAeLAEzAMore »
 
86CAMAtKARAE ` P~AbAU SAA*ItA IdVYAMA*yAnAAjVAERi IdPAiKA aEMA.More »
 
87sA*SAAEwAnA IDjA[nASAAH IVAMAlA PAi.More »
 
88GAAE PAWAnAA YAAyAi sAAWAE GAAEIzQdVAE MAKRndMore »
 
89sAJrnAHARnAA* sA*bAARNAA* bAAGA-2B~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
90RVAind^ InA*BAwAsAAeRbAdLAALA aInALAAMore »
 
91RVAind^ InA*BAwAsAAeRbAB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
92VAiNAELAA*VAewA SAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
93MAEnAEJMAEnTnAA tAANAAVAANAAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
94P~AANAAYAAMAbAT< SAAIntAKUMAAR J.More »
 
95HAsYA sAMAPArNAdAESAi diPAK sA*.More »
 
96aEKLA P~AVAAsAijVAERi bARtAbAA{More »
 
97VAtArMAAnAnAU* IVAZ~LAEzANAdEsAA[ HIRMore »
 
98‹VAnA ‹VAi JANAAE anAE KAMA nAi MAJA MAANAAEKAnAErGAi DELAMore »
 
99nAVAnAitA JnARLA nAAELAEJtAAELAAnAi RAESAnAMore »
 
100DA*IDYAAEKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »