Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
2GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA P~AVAiNACA*˜ ICAMAnALAALA-sA*PAA.More »
 
3GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KR-sA*PAA.More »
 
4xAAnA GA*GAA -sAAMAAnYA xAAnASAAH sAAKEtA-sA*PAAdKMore »
 
5aCARJnAO aRisAOJADEJA MAnAAEHRIsA*H‹More »
 
6sA*BA*wAOnAA* SAulAJADEJA MAnAAEHRËsAH‹ -RIVA-IPAYAUMore »
 
7PAEInsALAVAEInAYAA arVAnYAuGAA*wAi nATVARMore »
 
8GAjLAPAuVArKIyAVAEdi a*IKtAMore »
 
9sAAQ sAEKnDnAU* aJVAAlAU*a*tAANAi VAinAESAMore »
 
10HRiSA nAAYAKnAi 101 VAAtAAraOnAAYAK HRiSAMore »
 
11JAtA sAAWAE VAAtARAMAANAi RAJESAMore »
 
12sAAMAAnYA xAAnA KOSAPATELA IVAnAAEdbAA{ ‹.More »
 
13BA*TinAA sAuRJdAdAa*tAANAi PAUzPAAMore »
 
14CABARAK KiDiPATELA tAWAAGAtAMore »
 
15CAA*dAMAAMAAPATELA RMAESAMore »
 
16IFTnAEsA GAitAAIdVAEKR JUtAAMore »
 
17RAJKOTnAO [ItAHAsAP~AA.DO.JAnAi aEsA.VAi.More »
 
18RAJKOTnAO [ItAHAsAP~AA.DO.JAnAi aEsA.VAi.More »
 
19VAzAr-KU*DlAi,azTKVAGAr anAE IVAIVAwA JYAOItAzA-IVAzAYAO¸Ai MAHEtAA KE.JE.More »
 
20sA*bAOGAWAi sAMAAIwA tARFaOSAOMore »
 
21nAAMA MAAlAAcyAARA DAr.MAHEn˜More »
 
22sAtYAVAAdi RAJA HIR¹An˜MA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
23IsAœRAJ JYAIsA*HMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
24aASAKA (sAUP~AbAAtAMAÃ)bA’ sAURESA P~AA.More »
 
25RAzT^iYA sAEVAA YAOJnAA (aEnA.aEsA.aEsA.)IsAœA*tA anAE VYAVAHARPATELA wAVALAMore »
 
26IVAduzAKnAi aA*kAnAA* aA*sAUIyAPAAQi BAKULAMore »
 
27YAOGAœARA InARAMAYA ‹VAnA(bAAGA-5)CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
28MAAnAVA VA*SAnAi bAAIVA ]t>A*ItA(bAAGA-4)CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
29BAKOR PATELA: cBARDAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
30BAKOR PATELA: WAAYA tAEVAA WA[aE!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
31PAu.MAORAIRBAAPAUnAi ICA*tAnAKINAKAaOIyAVAEdi RMAESA aEMA. DAr. sA*PAAdKMore »
 
32sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA:11 JOzAi sAURESA H.More »
 
33sAAMAAnYA xAAnA IKVAjIyAVAEdi PAuNAArMore »
 
34aAnA*daOSAOMore »
 
35sA*BA*wAMAA* sALAAMAtAinAi bAAVAnAA: sAARi KYAARE,kARABA KYAARE?SAAH sAoRbAMore »
 
36LAGnA‹VAnAMAA* PAItA-PAtnAinAi JVAABAdARi sARkAE IHssAE VAHE*CAi SAKAYA nAHi*SAAH sAoRbAMore »
 
37MAEnAEJMAEnTnAi ¡IzTaE ¸AiMAd# bAGAVAd#GAitAAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
38SAElAO, SAAHUDi anAE sAsALAU*RAMAAnAUJ VAi.More »
 
39SAElAO, SAAHUDi anAE sAsALAU*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
40xAAnAsAAGARGAJJR JYAOItAKA KE.More »
 
41MAATinAi sAUGA*wAJOzAi IdnAKRMore »
 
42sAAMAAnYA xAAnA KOSAP~AA IdVAAnA DAr. RAHULA. KE.More »
 
43sAAMAAnYA xAAnA KOSAP~AA d*tAANAi KLPAESA. KE.More »
 
44sAAMAAnYA xAAnA KOSARAQOD DAr BAi. sAiMore »
 
45tAKrSAI‡tAaJUDiYAA P~AVAiNAMore »
 
46JnARLA sTDij(HEtAULAXAi)RAQOD DAr BAi. sAiMore »
 
47KMArYAOGA aOSAOMore »
 
48BAPAUROIHtA KnAUbAA[More »
 
49bAARtAnAO sVAtA*yAtAA sA*G~AAMA PAUnA: MAuLYAA*KnADO.dEsAA[ ICAtAR*JnA dAdUbAA[More »
 
50VAEd-IVAxAAnACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
51TCAUKDi BAAlAVAAtAAraOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
52MAAIHtAi aIwAKARaAnA*dPARA CA*˜KAntA sAiMore »
 
53MAARi IP~AYA LAOKKWAAaOJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
54PAALAVADE BAA*wAi P~AitAYAAKUBAMore »
 
55RAMACAIRtAMAAnAsAnAA* MAOtAi (2)dVAE ISAVASA*KRMore »
 
56KOPAOrRET sTORiP~AJAPAItA sAURESA-aLAKAMore »
 
57aRA]nD wAi VALDr [nA aE[Ti DE[jVAnAr JuLAEMore »
 
58IMAIsAsA MAAIFYAAPATELA aASAU*More »
 
59CAOPAATDO.QAKR SARdMore »
 
60VAsA*tA PARMAARnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
61LAAbASA*KR QAKRnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
62CA*˜KAntA SAEQnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
63sAA*bAlAO VAAtAAr dAdi WAiIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
647 aA[Ti MAA*wAAtAAaOnAA P~AVACAnAOSAMAAr RAJESAMore »
 
65TERO œARA bAIVAzYAnAE JANAORAYA YASAMore »
 
66LAETEsT nAVAnAitA IKVAjRAVALA aEnA.‹ -sA*PAAdKMore »
 
67HMAiR‹ GAOIHLAGAqVAi MAnAUbAA[More »
 
68MAiQAnAi KA*KRiGAqVAi MAnAUbAA[More »
 
69sAAsAU-VA]GAqVAi MAnAUbAA[More »
 
70wAMAr RAH BAtAAVAE RAMAAYANACAOLAERA YAOGAESA-sA*More »
 
71aOH,aAsAAMA!PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
72}DtAi sAA[KLA!QAKR LAAbASA*KRMore »
 
73MAULLAA nAsARUdinA-5JOzAi YAOGAESAMore »
 
74aLAiBAABAA anAE CAALAisA CAORJOzAi bAAGArVAMore »
 
75GAUJRAtAi BAAlAKAVYACAYAnA-2007PATELA nATVAR-sA*PAA.More »
 
76CA<>VAtAir sAM~AAT aSAOKPATNAi RAJnAMore »
 
77aEKtAAnAi SAIKtAVYAAsA GAitAA Di.More »
 
78IVA¹AnAA* nAARi-sA*tAOnAi VAANAi-GAAGAirWAi GA*GAAsAtAiPAIRkA DO KAILAndiMore »
 
79IVA¹AnAA* nAARi-sA*tAOnAi VAANAi-GAAGAirWAi GA*GAAsAtAiIsA*wA aVAwAESAKUMAARMore »
 
80VAiR KUMAARO bAAGA-3nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
81VAiR KUMAARO bAAGA-2nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
82TinAAnAi TBAuDiJOzAi aInALAMore »
 
83sAAKlACA*d PATELAnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*dMore »
 
84IFILAPA KLAAKrnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOKLAAKr IFILAPAMore »
 
85dAdA‹nAi VAAtAOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
86MAUHutAr ISAROMANAiSAAH aAR.sAi.More »
 
87P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-7SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
88P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-6SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
89P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-5SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
90P~AsAInnAKA xAAnAKOSA bAAGA-4SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
91sAFlA ‹VAnAnAA* aMAijRNAA*DO.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
92IHtAOPAdESAnAi VAAtAO-1nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
93VAAtAAr LAO,KO[ VAAtAAr LAO-3PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
94LAO,KHU* VAAtAAr(bAAGA-3)PATELA MAAEHnAbAA[ aEsA.More »
 
95adbAutA P~AEMAnAi IVAsMAYAKARK VAAtAODO.bACAECA H*sALAMore »
 
96P~AEMA tAARO, MAARO anAE aAPANAODO.bACAECA H*sALAMore »
 
97sAAYAnsA P~AOJEKT bAAGA-3RAVALA wAnA*JYAMore »
 
98bAARtAnAA RAJVA*SAOPATELA MAUHMMAd YAUsAUF-aGAMAMore »
 
99IBALLAiMAAsAi cMA...cMA...bA’ IGARA IPAnAAKinAMore »
 
100PAA*dDE PAA*dDE diVAAsAOqA VAAsAUdEVAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »