Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KUTU*BA,IMAyAAE tAWAA sAAMAAIJK VYAVAHARAEnAU* MAènAEJMAEnTSAAH sAAeRbAMore »
 
2DAèKTRnAi DAYARi - 3QAKR SARd DAè.More »
 
3DAèKTRnAi DAYARi - 1QAKR SARd DAè.More »
 
4MAnAnAi BAAYAPAAsA sAJrRiSAAH sAAeRbAMore »
 
5bAARtAiYA MAnAAEIVAxAAnAbAANAdEVAMore »
 
6VAEBA IDjA[nAi*GA YAUjiGA aECATiaEMAaELA,DiaECATiaEMAaELA,JAVAAsKiPTSAAH sAAEnALAMore »
 
7CAEtAnAAnAi XANAEbAT< KAIntAMore »
 
8CAEtAnAAnAi P~AbAAtAEbAT< KAIntAMore »
 
9sA*BA*wAAEnAU* MAènAEJMAEnTSAAH sAAeRbAMore »
 
10a*wAZ~AwwAAnAAE aEKsA REKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
11P~AKAEPA PADKAR PAIRVAtArnAPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
12P~AKAEPA PADKAR PAIRVAtArnAMAHEtAA JE.PAi. (MAwAUIBAndU*)More »
 
13LAAFi*GAKLABAMAA* LALLAUJAnAi IVAnAAEdMore »
 
14tAMAE anAE tAMAARAE aAHARPARikA nAiRJAMore »
 
15[ItA IVAnAAEdMA#JAnAi IVAnAAEdMore »
 
16sAAEHAMANAA nAAMAAEsA*. VYAAsA dEVAiMore »
 
17gATnAA,tAVAARikA anAE [ItAHAsASAEkA aEMA.‹More »
 
18diKRi VAHALAnAAE dRiYAAEPATELA KAIntA R.More »
 
19CAEtAnAA nAi IXAItAJbAT< KAIntAMore »
 
20PAIR>MAA* nAMArdA MAeYAAnAiVAEGAD aMAMore »
 
21GAA*Q BA*wAInAYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
22YAAEGA nAi IVAIwA anAE IsAœB~AÁAKUMAAR JnAKbAA{More »
 
23Z~Ai PAAZ~VAr P~AbAUnAA P~AACAinA tAiWAAErwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
24BA*GAAlAi VAAnAGAiaAESAAH KAJLA sA*.More »
 
25PASAURAEGAnAA sARlA [LAAJdVAE JYA*tAiLAALAMore »
 
26ISAXANAnAi ISAXAAPAyAiMAHEtAA IH*MAtAbAA[More »
 
27BATUKDi BAAEwAKWAAaAEanAiMore »
 
28bAGAVAtA sAUVANArMAHAEtsAVAMAHARAJ Z~Ai bAGAVAtAIsA*H‹More »
 
29sARAEJ-tAEJLAnAi tAEJREkAAKAEQARi tAARAMAtAi JYA*tAiLAALA sA*PAA.More »
 
30VAEdAEnAAE IdVYA sA*dESA bAAGA 1 WAi 5aACAAYAr Z~AiRAMA SAMAArMore »
 
31anAAMA aAKASAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
32HAWAVAGAA HUnnARAEsAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
33MAA[>AEVAEVA KuKRinAAE KIRSMAADAèKTR nAenAAMore »
 
34BAiK bAA*GAAE,sAAHsA KRAE anAE YASAsVAi BAnAAEMAALAVAi VAnARAJMore »
 
35GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE nAVAMAAE dAYAKAETAEPAiVAALAA CAnd^KAntAMore »
 
36GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE nAVAMAAE dAYAKAEPATELA bAAElAAbAA[More »
 
37GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA (YA-RA*)QAKR wAiRUbAA[More »
 
38DiDisAi-19bAAVAsAAR IKRiTMore »
 
39CAALAAE GAA[aE GAitAdAESAi nATVARLAALAMore »
 
40sAu-JAEK ]PACAAR PAwwAItAnAGAsAErKR sAURESA DAE.More »
 
41CA*d aLFAjMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
42sAJrnAHARnAA* sA*bAARNAA* bAAGA-2JEsALAPAURA ISAVALALAALAMore »
 
43RAEGAMAUIKtA anAE sVAAsWAYAPAe sAMAiAeRMore »
 
44RAEGAMAUIKtA anAE sVAAsWAYAPAe P~AxAAMore »
 
45tA*dURstAi tAMAARA HAWAMAA*VAAERA dEVAEnd^More »
 
46MAKAETECAA P~AItAbAAMore »
 
47MAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
48R*GAinA ËJdGAiPATELA PAnnAALAALAMore »
 
49b~AMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
50VAJudbAGAdEVA KnAUMore »
 
51IVAwAAtAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
52sVAAMAiZ~Ai B~AHAnA*d‹More »
 
53aPARAwAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
54BAARABBAAsAKAERELAi MAERiMore »
 
55JAYA JLAnAMAA* IJd*GAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
56aAEVARTEKbAGAdEVA KnAUMore »
 
57JYAEnd^JAnAi ICAnMAYAMore »
 
58sA*tAAPAbAGAdEVA KnAUMore »
 
59IVAZ~VAdutASAMAAr GAAetAMAMore »
 
60sVAJnAAEnAi SAAEwAMA*ASAMAAr GAAetAMAMore »
 
61[Z~VARnAi MAuItArPARikA aIVAnAASAMore »
 
62IVAzAMAAlAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
63T^EnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
64kAunAbAGAdEVA KnAUMore »
 
65{VAAnA aAEsAAEI>nA nAU* aJAYABA ‹VAnAMore »
 
66SAMANAA*nAi PAA*kAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
67CAALAAE bAJVAiaE-2MAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
68sAPAr sA*dbArdEsAA[ aJYA MA.More »
 
69ËHdUtVAnAU* P~AbAAtAJAESAi MAAeILAKMore »
 
70ËHdUtVAnAU* P~AbAAtAGAAERIDYAA P~AFULLAMore »
 
71CAHERA MAHAERA*sAEVAK nAVAnAitAMore »
 
72sAAHIsAKAEnAi sAVAnAr JULAEMore »
 
73PA*CAtA*yAnAi VAAtAAEPATNAi RAJnAMore »
 
74LAiDRbAGAdEVA KnAUMore »
 
7531 IDsAEMBARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
76FuLAVAA ISAKARi KE ISAKAR?aAEjA IdGA*tAMore »
 
77DAMAaACAAYAr MAHEnd^More »
 
78BA*wA aA*kAAEMAA* aA*sAURAVALA sAUMA*tAMore »
 
79axAAtAVAAsAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
80LAALA LAAEHinAi KAlAi TiLAiwAunAiRAMAMore »
 
81GAU*JsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
82aIGnA ISAkAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
83IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA bAuGAAElAIyAVAEdi PAi.aEMA. (sA*PAAdK)More »
 
84IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA P~AANAiIVAxAAnASAAH VAi.sAi.(sA*PAAdK)More »
 
85IVAxAAnA anAE YA*yA-IVAwAA KAESA RsAAYANAIVAxAAnAdEsAA[ MAHEnd^ nAAnAUbAA{ (sA*PAAdK)More »
 
86sAHUnAA sAHUnAA tAAnAMAA*MAHEtAA JnAUbAA{ cAETALAALAMore »
 
87PADcAYAA MAAEtAnAAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
88aAYArKsAAEnAi RJnAiKAntAMore »
 
89IdVAAlAinAA IdVAsAAEbAAMbAi P~AAGA‹bAA[More »
 
90K*KU* PAGALAAnAi QEsAPA*DYAA PA*KJMore »
 
91bAAMAtAiRAINA*GAA aMAMore »
 
92sA*BA*wA... tAAE aAKASA!aAEjA KAJLA VAewAMore »
 
93MAAE‹LAALA anAE JAdu[ FuLA tAWAA BAi‹ VAAtAAraAEP~AKASALAALAAMore »
 
94KYAAMAtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
95PAAYALA BAAJE [LAAICA kA*D-2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
96PAAYALA BAAJE KLYAANAi kA*D-1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
97nATRAJ MAEkALAiPAUyA kA*D-2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
98nATRAJ a*JnAA kA*D-1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
99VAAKYA*ASAAE anAE vIqP~AYAAEGAAEjVAERi JYAAEtsAnAA sA*.More »
 
100MAHEK MAHEK MAAEGARAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »