Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAAtA bAAtAnAA LAAEKGANAAyAA IGARiSAMore »
 
2j*jAVAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
3Z~AiMAd# RAJCA*d^ awYAAtMA xAAnAKAEzASAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
4IKRNA KeF KAMAinAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
5>A*ItAVAiR sMAMore »
 
6CAALAAE RMAKDA* BAnAAVAiaEJMAAED SAAMA‹bAA{ KE.More »
 
7sAAHIsAK BAAlAKAEnAi dUInAYAAMAAstAR wAMAErnd^ MA. (MAwAURMA#)More »
 
8aLAkAnAAE aARAwAK aVAwAutASAELAtA DAè. avNA BAi.More »
 
9kAtARnAAK kAELASAMAAr GAAetAMAMore »
 
10dESAd^AEHibAGAdEVA KnAUMore »
 
11VAtsAAPARikA aIVAnAASAMore »
 
12KR*IDYAAE bAA.4nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
13PAALAArMAEnT sT^iTaAEjA IdGA*tAMore »
 
14R*IJSAbAGAdEVA KnAUMore »
 
15PAicAEMAAEdi ICAnAUMore »
 
16PARNAEtARJAEzAi PAVAiNAMore »
 
17PAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
188-46, anAE wARA w~Au‹sA*. DEIVAD aEsWARMore »
 
19sAAEHAGANAnAA* sAPAnAA*GAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
20abAtAUrKA (aWAAr*tAR)SAAH RISMAMore »
 
21aJEYAAPARikA aIVAnAASAMore »
 
22dSYAAVALAiPATELA bAAElAAbAA[More »
 
23ICAtKARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
24ItAItAXAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
25MAHAEvSAMAAr GAAetAMAMore »
 
26aVAMAAnAPARikA aIVAnAASAMore »
 
27FA[LA nA*BAR sAAtAsAAE sAAtAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
28MAAYAAnAGARPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
29IVALAAEPAnAVANAKR bAi. nA.More »
 
30sAtYAAG~AHnAi sAPtAPAdisA*. dEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
31YAUGAAVAtAAR GAA*wAiMore »
 
32GAA*wAi IVACAAR dAEHnAMore »
 
33PAUNYAZLAAEK GAA*wAi‹SAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
34sAwARA JEsA*GAnAAE sAAlAAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
35sAwARA JEsA*GAnAAE sAAlAAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
36P~AItAKARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
37RAnAi IBALAADAEPAAyAAVAALAA MAAEnAAMore »
 
38HAsYAtAEyAisAibAT< IVAnAAEdMore »
 
39bADLAi VAAKYAAE anAE †IzA-MAUInAaAEnAA sAuyAAEInAMAAVAtA HsAMAUkAMore »
 
40P~AEKTiKLA aAERKLACAAeHANA IHtAESAbAA[*More »
 
41MAnAnAi SAA*ItA nAE sAMAdEsAA[ dAELAtAbAA[More »
 
42KAVYAMAeyAidLAALA sAURESAMore »
 
43REKi : adbAUtA ]PACAAR PAwwAItAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
44IVAjYAUaLA BAEjiK 6.0PATELA KLPAESAMore »
 
45IVAjYAUaLA BAEjiK 6.0SAAH tAEJsAMore »
 
46SABd IMAyAsAAEMAPAURA HIRP~AsAAdMore »
 
47BAARE MAAsA BAARMAAE CA*d^MAAJAESAi RAJEnd^More »
 
48qALAnAi yAi‹ BAAJUPA*DYAA HzArdMore »
 
49[Z~VARnAi sA*KLPAnAA:PARikA BAi. aE.More »
 
50K*{K kAuTE cESAAH sAAeRbAMore »
 
51sVAPnAnAi aAsAMAAnAi LAEKiRdVAE HRind^More »
 
52MAHAMAAnAVAAEnAA* IVACAARRtnAAE .HRESA `tAWAAGAtA`More »
 
53asARKARK VAKtAA BAnAAEdAESAi FULACA*d HIRCA*d anAU.More »
 
54MAu‹ MAAYAAr GAYAA!MAHEtAA VAALMAiKMore »
 
55QARi dE aA diPA nAYAnAnAAdVAE HRind^More »
 
56GAUv WAA tAARAE tAU* JMAAVAdiYAA dXAAMore »
 
57aAEBJEKITVA JnARLA nAAèLAEJPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
58MAARAE IP~AYA SAERT*KARVAi ajij sA*.More »
 
59PAIRVAtArnAnAE PA*WAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
60CA*d#KAntA bAAGA-3dEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
61CA*d#KAntA bAAGA-2dEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
62CA*d#KAntA bAAGA-1dEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
63REKiWAi RAEGA MATADAEMore »
 
64YAAEGAIVAwAAbAANAdEVAMore »
 
65P~AEMA nAAMAnAAE P~AdESAKAETECAA P~AItAbAAMore »
 
66aMAR sVAAdJAEzAi sARAEJMore »
 
67‹VAnAnAU* tAtVAxAAnA- aAwAUInAK dIzTaESAAH aMAuLAMore »
 
68MAARA ]PAKARKAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
69KMAlAPAuJAQAKR sAUREnAMore »
 
70jLAK tAERAdLAALA sAURESAMore »
 
71KU*DlAi GAINAtA nAi sARlA PAwwAItAPAAEPAT KEtAnAMore »
 
72KU*DlAi GAINAtA nAi sARlA PAwwAItASAAH sAAEnALAMore »
 
73GARUDnAU* ]D^YAnAJE. KMore »
 
74JAeHR Hu* - JAeHRi CAAHtAA Hu*CAinAUbAA{ GAi. SAAHMore »
 
75VAHEtAA* jRNAA* VAzAr : 25CAinAUbAA{ GAi. SAAHMore »
 
76MAAWAURiMAALAVAINAYAA dLAsAUkAMore »
 
77sAdiaAE PAURANAU* SAANAPANARAMAi KAIntA sA*.More »
 
78aAVAJAE KHEVAAnAU* bAULAA[ GAYAU*MAHEtAA CA*d^KAntA DAè.More »
 
79SABd aEJ K*KU nAE CAAEkAAPARikA bARtAMore »
 
80sAAIHtYA sA*InAIwAQAKAER RVAind^More »
 
81SAA*tA KAELAAHLASAAH RAJEnd^More »
 
82KAEHEnAuRSAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
83KAèMPYAUTRnAi IsAIwwAaAEbAAMAAERE aEnA.PAi.More »
 
84jLAK-IVASAEzAdLAALA sAURESAMore »
 
85VAi*wAAYAELAi PAA*kAAEdVAE HzArdMore »
 
86Z~Ai P~AVACAnA RtnAAE-1More »
 
87sAAIVAyAi-sA*PAKrCAAVADA MAAnAIsA*HbAA[More »
 
88a*GAtA KAEMPYAUTR anAE DAèsA PAEKE‹sAsAAEnAi aAR.PAi.More »
 
89G~A*WAALAYAsAEVAAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
90G~A*WAALAYA anAE sAMAAJbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
91G~A*WAALAYA VYAVAsWAA anAE sA*CAALAnAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
92G~A*WAALAYA VAGAirKRNA P~AVAEISAKAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
93IVAPAWAaASAAPAuNAArdEVAiMore »
 
94sAAERABA anAE RUstAMAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
95sAMASAUKLA aInALAMore »
 
96ËHdi RAzT^iYA MAHAsAbAA anAE RAzT^iYA CAAIRyAYA gADtARDAè.KAdRi IRjVAAnAMore »
 
97>A*ItAbAGAdEVA KnAUMore »
 
98‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAsAUHAsAiMore »
 
99‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
100‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »