Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1FA*sALAAEbAT aIZ~VAnAiMore »
 
2a*tARnAi aTARiaEWAiMAHEtAA MAinAAXAiMore »
 
3nAiRJA bAAGArVAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
4diAPA InAVAArNAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
5PAIRyAANAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
6LAAQA dAdAnAi BAAlA VAARtAAaAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
7FE*GASAU[KAIRYAA IVAJYAMore »
 
8IVAnAAEd IVAHARJAnAi IVAnAAEdMore »
 
9syAi-IsAIwwAnAA* sAAEPAAnAAERAVALA CA*Id^KA sA*.More »
 
10G~A*WAALAYA IVAstARNA P~AVAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
11G~A*WAALAYA sA*PAItAMAA* bAAGAidARibAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
12G~A*WAALAYA sA*PAItAMAA* bAAGAidARibAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
13PAUstAK PAsA*dGAinAA IsAwwAA*tAAEbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
14xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAMAAlAAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
15xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
16xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
17xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
18xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAAVAILAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
19PAAPA PAZ~VAAtAAPAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
20a*wAARi RAtAE aAFtAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
21KARAGAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
22aAGAntAUKPATELA wAivBAHEnAMore »
 
23VAERIVAkAERKURESAi aMAinAMore »
 
24LAkYAA LALAATE LAEkAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
25aAIKrDnAA* FuLAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
26MAARU* ‹VAnA aE J MAARi VAANAidEsAA[ nAARAYANAMore »
 
27MAARU* ‹VAnA aE J MAARi VAANAidEsAA[ nAARAYANAMore »
 
28nAAEkAA sAVAALA nAARinAARAVA [ndUMore »
 
29RAEMAA*CAK VAnAKWAAaAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
30VAAdlA wAEYAAr aAbAMAA*IVAbAAKR DAE.nAVAinAMore »
 
31aAVAAE sAMA‹aE IVAxAAnAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
32sAUkAnAU* nAAMARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
33bAinAi MAATi KAERA* MAnAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
34BAdLAAtAA R*GAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
35VAiRA*GAnAA RANAi LAXMAiBAA{RAVAlA HsAMAUkAMore »
 
36anAUsA*wAAnAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
37P~AEMAsAIRtAAaACAAYAr MAHEnd^More »
 
38KUsAUMA KUMAARiJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
39PADKARD*GAVAALA PARMAESAMore »
 
40MAAERLAAE MARtALAAEKMAA* aAYAAEGAAEIHLA nAAWAALAALAMore »
 
41P~ABAAEwA JAEzAinAA aEKA*Ki sA*G~AHJAEzAi P~ABAAEwAMore »
 
422003nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEdAESAi diPAK sA*.More »
 
43bAGAVAtA#-GAUNAbA*DARdVAE RAJEnd^More »
 
44IP~AYAdSAirnAi BAAlAVAAtAAraAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
45PAuVAr bAARtAnAA JYAAEItAwArR RIsAKbAA[ dAESAiPATELA nAILAnAMore »
 
46bAAtAiGAlA sAAeRAzT^dVAE RAJEnd^More »
 
47aAIfKA-P~AVAAsAnAA* sA*sMARNAAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
48VAnAVAGADAMAA* VAsAnAARA*bAT<. KE.BAi. P~AAE.More »
 
49nAVAA YAUGAnAU* PARAEqRA*dEIRYAA ]MAA anAU.More »
 
50ICA. {SAAnAnAEnAAYAK JnAKMore »
 
51wARtAi nAA LAALAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
52sAUBAAEwAK VAAtAAraAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
53nAsAiBAnAA kAELAsAtYAMA#More »
 
54PAlAnAA* PALAAkAA*IyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
55RAkAnAU* PA*kAisAAEnAi RMANALAALAMore »
 
56aIbAJAtA RAJPAURUzA RIsAKLAALA PARikARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
57MAHAGAUJRAtAnAU* sAJrnAPA*DYAA aMAMore »
 
58Z~Ai RAMAKsAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALAMore »
 
59HdYA-tAR*GA anAE B~AAHMANAnAi GAAeMore »
 
60P~AitAMAdAsAnAi VAANAiMore »
 
61KNArPAVArbAT< RA.MAINASA*KR MAHAnA*dMore »
 
62aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
63aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
64KAlACA>bAGAdEVA KnAUMore »
 
65xAAnAIVAxAAnA G~A*WAAVAILAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
66xAAnAIVAxAAnA G~A*WAAVAILAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
67xAAnAIVAxAAnA G~A*WAAVAILAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
68wAMArdSArnAdAESAi FULACA*d HIRCA*d anAU.More »
 
69IVAZ~VAnAA MAHAnA GAINAtASAAsyAiaAEbAAYAANAi RMAESA J.More »
 
70LAYA-P~ALAYA bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
71sVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAia*tAANAi PAUzPAA anAU*.More »
 
72K*CAnA bAYAAE KWAiRPATELA DAÂAbAA{ ``IdnAESA``More »
 
73KAlA bAeRVAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
74a*tAdArHPARikA KAILAndiMore »
 
75JUVAAnA HeYAA*More »
 
76WADr IMALAEInAYAMAWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
77aMAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
78JLLAAdGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
79KR*IDYAAE bAA.3nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
80KR*IDYAAE bAA.2nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
81KR*IKYAAE bAA.1nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
82CAALsAr IfYAR aEnD#ujJGAMAAEHnA sARLAA anAU*.More »
 
83nAARi nAAMAE nAiILAMAAbAT MAUlASA*KRMore »
 
84cELLAAE sAVAALAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
85RAJA sAAELAAEMAnAnAAE kAJAnAAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
86IVAxAAnA-KHANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
87JAEDNAiIVAMASArPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
88awAkAuLAi BAARiJAEzAi YAAEGAESAMore »
 
89‹VAnAnAA* jRNAA*PATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
90HDtAAlAAEsA*. KElAEKR RVAind^More »
 
91GAA*wAi-ISAXANAMore »
 
92VAwAAr ISAXANA YAAEJnAAMore »
 
93MARIJYAAtA GARiBAisA*. KElAEKR RVAind^More »
 
94GAA*wAi‹nAA* sA*sMARNAAEMore »
 
95MAHAtMAA GAA*wAi‹nAAE sA*dESAsA*. MAAEHnARAVA YAU. aEsA.More »
 
96GAA*wAi-ISAXANAMore »
 
97GAA*wAi‹PATELA CAi. nAA.More »
 
98nAVAA KLAEVAR wARAE H*sALAAPATELA DAÂAbAA{ ``IdnAESA``More »
 
99IF*GAR IP~AnTbAGAdEVA KnAUMore »
 
100nAVAILAKA sA*CAYAsA*. PAAQK HIRKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »