Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAwAUInAK bAARtAnAAE [ItAHAsA anAE bAARtAnAA sVAAtA*yAYA sA*G~AAMAAE kwAAREYAA RMANALAALA K.More »
 
2111 GARVAA GAUJRAtAiVYAAsA RJnAiMore »
 
3sAuRJ }GYAAE sAA*JEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
4KUndInAKA KAPADiYAAnAi XAEzQ VAAtAAraAEKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
5P~AEMAnAi KAEnAE KHU* VAAtAnAiLARAJMore »
 
6a*JlAPAANAiPA*DYAA IVA”LAMore »
 
7a*GAAR bAAGA-3bAT aIZ~VAnAiMore »
 
8a*GAAR bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
9a*GAAR bAAGA-1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
10IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.1BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
11aAMA SAA MAATE WAYAU*? bAAGA-1RAMAAnAUJ VAi.More »
 
12}DNA kATAELAAECAAeHANA HRdEVAMore »
 
13J*tAR MA*tAR cu MA*tAR:2RAMAAnAUJ VAi.More »
 
14aAnA*d BA*sARiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
15aHi* aA*sAU* tYAA* dPArNAVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
16snAEHsAB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
17RMAtAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
18VAHEtAA sAMAYAnAi VAAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
19P~AEMA-PA*WA SAURAnAAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
20MAEVAADnAi MAHARNAitAiRKR IVARESAMore »
 
21MAHAMAAnAVA MAHAVAiRSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
22JAMAnAGAR MAAv*:GA{KALA-aAJJAEzAi HRIKSAnAMore »
 
23sVAAMAi IVAVAEKAnA*dIyAVAEdi MAHEnd^ anAU.More »
 
24sVAAMAi IVAVAEKAnA*dG~AAEVAR IVAIRndR sA*.More »
 
25KsAKPARMAAR PAuJAbAA{More »
 
26dsA VAAtAAraAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
27PAIZ~VAMABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
28MAiRABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
29wADi tADKAE wADi cA*YAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
30RAJPAUvzAB~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
31{SAUnAU* BAILAdAnAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
32RESAMA D*kA bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
33MAdLAALA JYAIntAMore »
 
34PARMAsAUkAi WAVAAnAA ]PAAYAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
35IHndU MAIsJdAEJAESAi MAAeILAKMore »
 
36PAilAA vMAALAnAi GAA*Q bAAGA-3MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
37PAilAA vMAALAnAi GAA*Q bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
38PAilAA vMAALAnAi GAA*Q bAAGA-1MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
39JANAE-aJANAE bAAGA-2PAAQK VAzAArMore »
 
40VAsAMAi VAElAAMAJUMAdAR sAMARESAMore »
 
41BAREBAsAdLAALA IdnAESAMore »
 
42DAESAinAi VAHU anAE aEKA*KiaAE]SAnAsA#More »
 
43wARtAiKAE aAKASA PAUKAREKURESAi aMAinAMore »
 
44dEVAdAsAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
45nHAnAALAALAGAADitA JYA*tAMore »
 
46bAA[BA*wAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
47VA*SA-VAARsAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
48VA*SA-VAARsAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
49RtnAAKRnAi cAElARAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
50PAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
51SAEzA-IVASAEzAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
52SAEzA-IVASAEzAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
53JD CAEtAnAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
54bAutA-IPASAACAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
55HERAFERiGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
56P~ANAYAMAAwAURiMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
57P~ANAYAMAAwAURiMAEnAAEnA aAE.CA*tAUMore »
 
58dIRYAAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
59Z~Ai awYAAtMAsAAR bAAzAA*tARMore »
 
60RèIPADEKsA [*IGLASA sPAiËKGA KAEsArIyAVAEdi SASAiKLAA anAU.More »
 
61IVAZ~VAP~AIsAwwA MAIHLAAaAEdVAE RAJEnd^More »
 
622000nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEIyAVAEdi HzArd sA*.More »
 
63]PAR aAbA nAiCAE MAAEtAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
64]PAR aAbA nAiCAE MAAEtAHEGAADr RA{DRMore »
 
65WAAEDA* aAEQA*MAAYA IDYAR JYAUMore »
 
66GAULAABAi aAbAAsAdEsAA[ MAALAtAiMore »
 
67IPAYAARi KAnAnAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
68sAFR 7 IdVAsAZ~AAEF PAuVAErSAMore »
 
69YASAMAA sA*KEtAMAHEtAA RsAiKMore »
 
70HEtAbAinAi PAANAiKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
71FEIMALAi aALABAMAaAEjA sAURESAMore »
 
72IVAZ~VAnAi aMAR IVAbAuItAaAEIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
73sAMANAA* IBALAAERi KACAnAA*QAKR KnAUMore »
 
74SA*KR JYAIKSAnADAè.JAEzAi PAdMAnAAbAMore »
 
75165 V~AtAAEnAi BAAREMAAsAnAi V~AtAKWAAaAEMore »
 
76sARFRAESAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
7799 LAgAUKWAAaAEPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
78PAA*CA sAARA* JNAnAAYAK PARESAMore »
 
79bAAbAUnAi BAUnAMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
80YAAEGAi anAE agAAERinAA CAMAtKRAEnAi dUInAYAAKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
81sAAGARnAE kAAElAE 32 IdVAsAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
82atAbAGAdEVA KnAUMore »
 
83MAAwAVA KYAA*YA nAWAidVAE HRind^More »
 
84nAMArdPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
85GAA*wAi-ISAXANAMore »
 
86GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
87GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
88GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
89GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
90GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
91GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
92GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
93GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
94GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
95GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
96GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
97GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
98GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
99GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
100GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »