Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
2GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
3GAA*wAi‹nAAE aXARdEHMore »
 
4HA‹ KAsAMA tAARi VAiJlAiaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
5IVAxAAnAnAi IVAKAsAGAAWAA bAA.3-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
6yANA VAE*ItAYAAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
7Ri*cdAdA PAUstAK LAkAE cE!IyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
8P~AERK BAAlAKWAAaAEIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
9IVAdESAi sAAHsAKWAAaAEIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
10aJUrnAdEVAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
11InAdAErzA KLA*IKnAiaAEjA sAURESAMore »
 
12sAAERQi BAHARVAITYAA bAAGA-3MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
13sAAERQi BAHARVAITYAA bAAGA-2MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
14sAAERQi BAHARVAITYAA bAAGA-1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
15sAUkA-dU:kAnAi MAAEsAMAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
16sAUkA-dU:kAnAi MAAEsAMAISAVASA*KRiMore »
 
17RDtAA* GAULAMAHAERsAURtAi aAIBAdMore »
 
18sAPAnAAnAE duR SAU* nA‹K SAU* ?aVA*ItAKA GAUNAVA*tAMore »
 
19diKRAnAU* gARPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
20HAsYA KAetAUKVAewA JYAAEItAMore »
 
21aEKnAE aAbA BAiJAnAE ]*BARAEaVA*ItAKA GAUNAVA*tAMore »
 
22MAUKd#MAAEQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
23aMAE KRiSAU* P~AEMAPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
24GAdARjALAA RNAIJtAËsAHMore »
 
25Z~Ai KAntA bAA.3-4SARdBAABAUMore »
 
26anAntA KDidVAE aVAIntAMore »
 
27aARtAi anAE a*GAARASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
28KAdVAnAA WAAPAAKAETK VAJAUMore »
 
29BAAlAPANAnAA VAAnARVAEDAKAETK VAJAUMore »
 
30GAUJRAtAnAi LAAEK sA*sKJAERAVARIsAH JAdVAMore »
 
31anAE MAMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
32wA GAE[MA [j aPAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
33IJGAR anAE aMAi bAA.2SAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
34GAUv WAA tAARAE tAU* JSAAH P~AiItAMore »
 
35tAAE B~AÁCAYAr sARlA cESAAH MALAuKCA*d RItALAALAMore »
 
36tAAE B~AÁCAYAr sARlA cESAAH MALAuKCA*d RItALAALAMore »
 
37RUdnA anAE HAsYAbA’ KMore »
 
38RUdnA anAE HAsYAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
39KIVAtAA 100dLAALA sAURESAMore »
 
40SABd dESAnAAE, SABd IVAdESAnAAESAEQ CA*d^KAntAMore »
 
41kA*bAAtAnAA IJnAALAYAAEKIDYAA CA*d^KAntAMore »
 
42jLAK - IVASAEzAdLAALA sAURESAMore »
 
43MAnAGA*GAAEyAiGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
44KAVYA IVAZ~VAdLAALA sAURESAMore »
 
45HAsYA SARdnAi sAAWAE...JAEzAi SARdMore »
 
46HstAREkAAWAi JnMAAXAR, JYAAEItAzA d^ARA InAdAnA anAE ]PACAARMAHEtAA DAè. aMARËsAH ‹.More »
 
47ISAXANAnAU* RHsYA aE J anAMAAELA InAIwARAVALA IVAJYAbAA[ aECA. sA*.More »
 
48tAAaAE-tAE-ICA*GAtjU LAAaAEMore »
 
49JYAAEItAzAnAA MAulAbAutA IsAwwAA*tAAESAAH sAAEnALAMore »
 
50JYAAEItAzAnAA MAulAbAutA IsAwwAA*tAAEPAAEPAT KEtAnAMore »
 
51RMANA MAHIzArnAAE awYAAtMA-BAAEwAdEsAA[ tARLAAMore »
 
52IHndU MAIsJdAEGAAERIDYAA P~AFULLAMore »
 
53ISAK*JAEGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
54BAHUvPAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
55SAAEwAPATELA RISMAnA#More »
 
56sA*GAVATAEMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
57RESAMA D*kA bAAGA-1KAPAIDYAA aAItASAMore »
 
58BA*wAnA tAuTYAA* -RAJKnYAA kA*D-3wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
59BA*wAnA tAuTYAA*-RAJLAXMAi kA*D-2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
60BA*wAnA tAuTYAA*- PAAeRVAi kA*D-1wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
61sA‹VA MAMAtAA InA‹rVA MAuItArnA*dA GAULASAnAMore »
 
62HIRYASAGAitAMore »
 
63GAitAAMore »
 
64P~AitA IPAYAU nAE PAAnAEtARJAnAi †IzA sA*.More »
 
65P~AitA IPAYAU nAE PAAnAEtARJAnAi IVAnAAEdMore »
 
66cAETUnAA cBARDA*dEsAA[ InAMArlAAMore »
 
67sAVArwAMAr dSArnABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
68VALAYAwAAEzAsAA*DsAUR tAkAUbAA[More »
 
69KMArnAi GAItA nYAARiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
70bAitAR }gADYAA* KMAADsAA*DsAUR tAkAUbAA[More »
 
71sAMAUd^nAA PAETAlAMAA*PATELA yYA*BAKbAA[More »
 
72>A[MA B~AA*CAbAGAdEVA KnAUMore »
 
73aRMAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
74JELARbAGAdEVA KnAUMore »
 
75KsAAETibAGAdEVA KnAUMore »
 
76HAHAKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
77sARAEJ PAAQKnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEPAAQK RMANA sA*.More »
 
78bAuRi aA*kAAEnAU* IXAItAJSAMAAr GAAetAMAMore »
 
79VAiR VAtsARAJwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
80VAnAnAi VAATEPATELA aEnA. ‹.More »
 
81nA HnYAtAEMAeyAEYAi dEVAiMore »
 
82IRKTR sKELAaAEjA IdGA*tAMore »
 
83cELA-cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
84cELA-cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
85GAJBAbAGAdEVA KnAUMore »
 
86VAHALAAE MARAE dESAPA*DYAA JYAntA anAU.More »
 
87LAAEHinAA* aA*sAUdVAE DAè. P~AItAbAA anAU.More »
 
88LAAEHinAA* aA*sAUPAATiLA IVAZVAAsAMore »
 
89SAAEzAdAMAAEdRA dXAAMore »
 
90PAGALAA* PAAclA PADcAYAA*RAVALA sAUMA*tAMore »
 
91VAEIVASAAlAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
92PARMAsAUkAi WAVAAnAA ]PAAYAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
93sAtYA anAE jRWAUSAyAnAAE wAMArdiVAECAA aE. ‹.More »
 
94Z~AiaWAVArVAEdiYA aAH#InAKP~AKASAZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
95wAMArXAEyAE KURUXAEyAE bAA.4sA*. VAAERA RMAINAKLAALA PAAE.More »
 
96IHndU dSArnAsAAELAAEMAnA aEstAER aE.More »
 
97VAElAA VAElAAnAi VAAdlAiwAAMAi MAAEHnALAALA CAUnAiLAALA anAU.More »
 
98anA*tAnAi aARPAARnAAYAK HRiSAMore »
 
99anA*tAnAi aARPAARMAAEdi MAnAHRMore »
 
100DAè.WAAEMAsA TAEMA DuLAinAi aMARKWAAdEsAA[ KeLAAsABAEnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »