Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KWAA*CALAJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
2sAUnAAILAnAiMAHEtAA RIsAKMore »
 
3PAARsAMAINA bAAGA-1MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
4]tAR GAUJRAtAnAU* KeLAAsAwAAMA: VAAsAINAYAA MAHAdEVAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
5PARKAYAAP~AVAESAJAEzAiPAURA bAuIzAtAMore »
 
6RAMAGAAWAAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
7cEVATnAU* cEVATaDALAJA VAzAArMore »
 
8nAVAi KEDiI>sTi SAeLAEzAMore »
 
9>A[MA FA[LAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
10BAAPAUnAA PAyAAE - 4sA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
11wAMArMA*WAnAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
12‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVAILAwAuMAKEtAUMore »
 
13MAAnAVA ISAXANA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
14MAAnAVA ISAXANA G~A*WAMAAlAAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
15BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
16xAAnAKWAAaAEJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
17MAHAbAARtAnAi KWAAaAEJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
18aIbAJAtA RAJPAURUzA RIsAKLAALA PARikAaACAAYAr aRËVAd sA*.More »
 
19KJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
20IRTnAr ITIKTdLAALA sAUwAiRMore »
 
21KARVAA*BAXAi BAKULAMore »
 
22P~AbAUnAA PAUyAAE P~AbAUMAYA sAtVAIsAId#wAPAuJALAALAMore »
 
23]*dR gARDAè.dEsAA[ KESAUbAA[More »
 
24MAHAKAlAVYAAsA HzArdMore »
 
25kAAEVAA[ GAYAELAi VAstAUMAHEtAA wAiREnd^More »
 
26aMARVAELAMAHEtAA KAeISAKMore »
 
27bALA gAAEDA VALA VA*KDAdVAE RAJULAMore »
 
28bALA gAAEDA VALA VA*KDAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
29KBAiRPATELA MAAEHnALAALA anAU.More »
 
30KBAiRsAEnA IXAItAMAAEHnAMore »
 
31BARFMAA* JVAAlAAMAUkAidVAE MAHESAMore »
 
32IVAsMAYAJnAK SAAEwA anAE SAAEwAKAEJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
33KURUXAEyAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
34wAMArIVAVAEKCAAewARi RgAUVAiRMore »
 
35MAnAnAA* BA*wA KMAADB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
36VAHEMAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
37` nAMA: ISAVAAYAMAHEtAA JYAAMore »
 
38sA*GAMAYAUGAnAA d^zTAnAi ‹VAnAsARsVAtAiKAEQARi JYA*tAMore »
 
39LAAGANAinAA* FuLAPATELA JYAVAdnAMore »
 
40P~ANAYA FAGACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
41RAMAAYANA MAAnAVAtAAnAU* MAHA KAVYASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
42sAAsAU sARKi GA[RAVALA JtAinAMore »
 
43Z~Ai MAHAbAARtAnAA* sAUbAAIzAtAAESAAsyAi PAi.YAU.More »
 
44YAAyAA aEK SAunYAnAidAESAi MAMore »
 
45ayA tAyA PAURAtAtVA (GAUJRAtAnAAE {ItAHAsA)nAANAAVATi JYAEnd^More »
 
46VAlAA*KAE anAE IVAsAAMAAbAALARiaA KnAUbAA[More »
 
47aIbAzAKdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
48VAnAVAAsAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
49GAAEMAtAiGAqnAAE kAJAnAAEPATELA JYA*tAibAA{More »
 
50a*tAR tAUJ aRMAAnABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
51SAGARE sA*KAEv*aDALAJA VAzAArMore »
 
52aEK sVAP~AnAAE R*GAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
53aA RHi VAAtAAraAEKIDYAA RAMA‹bAA[More »
 
54IP~AYAdSAir aSAAEKwAuMAKEtAUMore »
 
55KLYAANAInAIwAsA*tA Z~Ai aAsAARAMA‹ MAHARAJMore »
 
56tAMAE KEMA RHYAA aBAAELA?MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
57sARnAAMAU* aAPAtAi JAPARIJYAA RMAAMore »
 
58MAnAEkA MAATinAA*PATELA JYA*tAibAA{More »
 
59wAADa*tAANAi VAinAESAMore »
 
60MAHAMAAnAVA MAHAVAiRSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
61sA*sKPATELA HsAMAUkAMore »
 
62wARtAinAAE BAiJAE cEDAEPATELA JYA*tAibAA{More »
 
63P~AEMAYAAyAASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
64VAnAsPAItASAAsyA PAIRCAYAsAAELA*Ki aA{. aEnA.More »
 
65{jRAYALAnAi P~AEERK KWAAaAEIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
66aVAlAi-sAVAlAi VAAtAAEIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
67aMAi jRNAA*SAYAdAMore »
 
68PANA HU* MAJAMAA* cU*IyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
69tAiWArwAAMA sAAEMAnAAWAbAT< SAAIntAKUMAAR J.More »
 
70VAnAsPAItASAAsyA PAIRCAYASAAR*GAPAANAi aAR. ‹.More »
 
71VAnAsPAItASAAsyA PAIRCAYA]dVAADiYAA aEnA. aEnA.More »
 
72sAAELAAEMAnAnAAE kAJAnAAEMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
73REtAiMAA* REkAAICAyAAEbAT< tAUzAARMore »
 
74KiIMAYAAaE sAaAdtAHUJJtAULA [sLAAMA HjRtA [MAAMA GAjALAiMore »
 
75GALABAA ISAYAAlAnAi 32 VAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
76aA PANA tAPARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
77PADwAA }GYAA P~AEMAnAAQAKR SARd DAè.More »
 
78VYAWAAnAA* VAitAKMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
79bAAtA bAAtA KE LAAEGAdESAPAA*DE PAU. LA.More »
 
80]MAASA*KR JAESAiSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
81jAKlA IPAcAEDiVAsAUBAHEnAMore »
 
82aEISAYAAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
83nA HnYAtAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
84IRKTR sKELAaAYA*GAAR sAUdSArnAMore »
 
85VAexAAInAK RHsYAAEIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
86DAYAA PASAAnAi VAADiPARMAAR MAAEHnAMore »
 
87PA*JABAnAi LAAEKKWAAPARikA GAitAA*JILA anAU.More »
 
88VAHALAAE MARAE dESAPAèTnA aèLAnAMore »
 
89FA*FEZ~VARPAUVAAR [ndUMore »
 
90bAVA bAVAnAA aAERtAAP~AJAPAItA dEVAAbAA{More »
 
91P~AEtAcAYAAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
92P~AItASAAEwAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
93SYAAMALAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
94VAAVAAjAEDU*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
95KAlAJA* KEsAR bAinAA*PATELA PARAIJtAMore »
 
96aAsWAA FlAPARMAAR MAAEHnAMore »
 
97RANAi vPAMAtAitAiRKR IVARESAMore »
 
98tAEJsAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
99GAU*JA{SACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
100BAiJnAAE CA*d^VAsAA JYA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »