Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1[nsAAFJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
2aAVAAE P~AYAAEGA KRiaEbAAVAsAAR aJYAMore »
 
3GAUJRAtA... aEK sARVAeYAU*aAYA*GAAR sAUdSArnAMore »
 
4sAAHIsAK BAAlAKAEISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
5TEILAFAEnAnAi KHANAiVAAERA ]zAA anAU.More »
 
6wARtAi aAbAnAA* cETA*PATELA PAnnAALAALAMore »
 
7MAAEsAMAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
8LAAGANAinAU* VA<*dAVAnAYAAKUBAMore »
 
9aEK FuLA GAULAABAi sAA*JEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
10sA*tA anAE BAi‹ VAAtAAraAEPA*DYAA aVAnAiSAMore »
 
11JunAi cIBAMAA* aEK aJANAYAAE CAHERAEVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
12PAURANAKIWAtA MAAdUGAArPATELA PAnnAALAALAMore »
 
13a*GAARAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
14a*GAARKPATELA RAMACAnd^More »
 
15KAVYAA*JILAPA*DYAA KnAeYAALAALA aEMA.More »
 
16anAAEkAi {jRAYALA P~AJACAAeHAnA JYAAnA*d aA{.More »
 
17RESAMA D*kA bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
18RESAMA D*kA bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
19MAAYAAVAi MAAnAVAiVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
20sARsA MAJAnAi 121 VAAtAAraAERAMAAnAUJ VAi.More »
 
21JEnAE RkAVAAlAA* GAAEMAAtAnAA*bAT< MAiRA anAU.More »
 
22JEnAE RkAVAAlAA* GAAEMAAtAnAA*MAHEtAA nA*IdnAiMore »
 
23IVAIwAnAA LAkYAA LAEkAKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
24RANAi vPAMAtAitAiRKR IVARESAMore »
 
25DAKr IK*GAtAiRKR IVARESAMore »
 
26MAHAER sAJAnAiKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
27PAAzAANALAAEKVYAAsA atAULAKUMAARMore »
 
28nAARinAi VAEdnAAnAAYAK aEMA.Di.More »
 
29BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi sAAMAlAdAsA LAXMAidAsA anAU.More »
 
30BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
31BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi sAAMAlAdAsA LAXMAidAsA anAU.More »
 
32BAULA*d BACAAVAnAAMAU*GAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
33dUYAAErwAnAB~AÁbA’ P~AHLAAdMore »
 
34BA*wAARNAnAA gADVAeYAAPARMAAR PAi. aE.More »
 
35KAItALA GAAELAitAiRKR IVARESAMore »
 
36LAAEGAssA MAHAsAuyASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
37MAHAER sAJAnAiKAPADiYAA RtAUbAA{More »
 
38PADgAA anAE PADcAYAAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
39a*wAARE aqVAAYAA aJVAAlAAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
40Z~AiKPATELA PAnnAALAALAMore »
 
41sAMAKALABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
42RAEMAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
43CA*d^KA*tA BAXAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
44KURBAAnAinAA* KFnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
45LAGnAnAi aAGALAi RAtAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
46RESAMA D*kA bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
47RESAMA D*kA bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
48JYAIH*d!JYAIH*d!PA*DYAA IVAzNAUMore »
 
49MA*CAILAIPAVYAAsA CA*PAuMore »
 
50sVAPAnA IP~AYAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
51HAHAKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
52>A[MA B~AA*CAbAGAdEVA KnAUMore »
 
53aRMAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
54KMArnAi GAItA nYAARiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
55aEXA aEJnTPATNAi RAJnAMore »
 
56JALAsAAjPATNAi RAJnAMore »
 
57bAuPAtA VADAEdIRYAAnAi 27 CAu*TELAi VAAtAAraAESAMAAr RAwAESYAAMA sA*PAAdnAMore »
 
58sVAPnAAEnAA MAElAASAAH KMALAMore »
 
59aALAYAsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
60VYAAsA IVACAARMore »
 
61GAUJRAtA... aEK sARVAeYAU*aAEjA IdGA*tAMore »
 
62IVAnDAEj aEnA.Ti.MAAEdi bAAVAESAMore »
 
63dEVYAPARAwAXAMAAPAnAstAAEyAMA#More »
 
64bAARtAiYAAEnAU* aAdSAr ‹VAnAMore »
 
65MA*GALAMAYA ‹VAnA-MAMore »
 
66JYAA* JYAA* VAsAE aEK GAUJRAtAiMore »
 
67aAbA RUaE aEnAi nAVALAkA wAAREJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
68KUVALAYAMAALAAKIVARtnA Z~Ai.KEVALAMAUInAMore »
 
69KAnAunAbAGAdEVA KnAUMore »
 
70JAsAusAbAGAdEVA KnAUMore »
 
71MHAEv BAdLAA{ GAYAU*nA*dA GAULASAnAMore »
 
72sA*tA anAE BAi‹ VAAtAAraAEPA*DYAA ]VArSAiMore »
 
73CAEtAnAA dSArnAbAT< KAIntAMore »
 
74P~AJVAILAtA MAAnAsAaBdULA KLAAMA aE.PAi.JEMore »
 
75MAANAsAA[nAi PAuJAaAEjA KAJLA VAewAMore »
 
76MAANAsAA[nAi PAuJAaAEjA IdGA*tAMore »
 
77VYAsAnA cAEDAE ‹VAnA BAdLAAEZ~Ai dEVAEnd^MAUInA‹ MAHARAJ sAAHEBAMore »
 
78PAPAeYAAnAi sA*KILAtA VAexAAInAK kAEtAidVAE JYA*tAiLAALAMore »
 
79nAVAMAA*SA,azTKVAGAr tAWAA nAADiRHsYAPATELA CA*dULAALAMore »
 
80aAPANAA* RAzT^GAitAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
81RsAAEDAnAAE RsAWAAlAPARikA RiTAMore »
 
82RsAAEDAnAAE RsAWAAlAVAKiLA SAIMArzQAMore »
 
83PAARsAi R*GAbAuIMASAAsyAi GAAEPAALAMore »
 
84aAtMA-sMARNASAEQ dSArnA anAU.More »
 
85GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAVHAERA IHMAA*SAUMore »
 
86GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAMAHEtAA ISAIRzAKUMAARMore »
 
87GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
88GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAYAAIxAK aMAMore »
 
89MAwYAKALAinA GAUJRAtAi JenA sAAIHtYASAAH KAIntALAALAMore »
 
90aAJJAEzAi tARULAtAA wAiRJLAALAMore »
 
91aAewAAEIGAK MAnAAEIVAxAAnAPARikA bAAnAUP~AsAAd aMAMore »
 
92KAEMPYAUTRnAi KAYArP~ANAAILA: PAUstAKALAYAnAA PAIRP~AEXAMAA*PARMAAR sAi.sAi.More »
 
93sAAMAAIJK sA*SAAEwAnA PAwwAItAaAEdEsAA[ aRËVAdRAYA nAARNA‹More »
 
94sAA*JE PATELAnAA cMAKLAA*PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
95sAJrnAHARnAA* sA*bAARNAA* bAAGA-1JEsALAPAURA ISAVALALAALAMore »
 
96av*wAtAinAAE tAARAERAVA [ndUMore »
 
97{ItAHAsAnAi aARsAiSAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
98a*G~AE‹ bAAzAAISAXANAbAT< MAHEnd#More »
 
99gARWAi KBAR sAUwAisAURtAi aAIBAdMore »
 
100sAUndRMA# nAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEJAESAi RMANALAALA sA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »