Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1SABdOnAO P~AbAAVADO.P~AdiPA H*sAAMore »
 
2sAAYAKLA sAVAAR VAAnARPA*CAALA sAMAiRMore »
 
3bAEdi MAOtAPA*CAALA sAMAiRMore »
 
4kAJAnAAnAi SAOwAMAA*PA*CAALA sAMAiRMore »
 
5asALAi bAARtAiYA sVARAJYAnAO [ItAHAsA (bAAGA-2)PA*CAALA sAMAiRMore »
 
6asALAi bAARtAiYA sVARAJYAnAO [ItAHAsA (bAAGA-1)PA*CAALA sAMAiRMore »
 
7JunAA JMAAnAAnAi BAOwA KWAAaO(bAAGA-2)PA*CAALA sAMAiRMore »
 
8JunAA JMAAnAAnAi BAOwA KWAAaO(bAAGA-1)PA*CAALA sAMAiRMore »
 
9PAAPADtAOD PAHELAVAAnA-2SAAH REkAAMore »
 
10aAnAU* nAAMA tAE bAEJU*sAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
11DOLAi-DMADMA anAE BADEBAABAAGAOHELA nATVARMore »
 
12sAAIVAyAiSABdAMAQKKR IKRiT-bAAVAA.More »
 
13sAAIVAyAiSABdAMA¸AœAVAAnAMore »
 
14aAtMAIsAIw›SAAsyA (bAAGA-3)PA.PAu.GAURU‹ MAUInA Z~Ai bAAnAUIVAJYA‹ MAHARAJMore »
 
15wAOlAU* ISAYAAlA nAAtABAHARPATELA nATVARMore »
 
16Hi*CAMAÃ IH*CAAIyAVAEdi RMAESAMore »
 
17BAKOR PATELA: HRkAAnAE BAdLAE!BAORisAAGAR RItALAALA-sA*PAA.More »
 
18BAKOR PATELA: HRkAAnAE BAdLAE!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
19aArIRGAAMAiSAAH nARESA DAr.More »
 
20kAOVAAYAELAA kAJAnAAnAi SAOwAMAA*MAHEtAA P~AEMAnAAWAMore »
 
21jlAHlA jAKlAcyAARA DAr.MAHEn˜More »
 
22VAiR aIbAMAnYAUMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
23bAKtA P~AHLAAdMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
24KÞzNALAiLAA bAAGA-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
25IVA>MA-VAEtAALA bAAGA-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
26IVA>MA-VAEtAALA bAAGA-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
27sARlA IVAxAAnAKOSA-5nAAYAK JnAK-sA*PAAdKMore »
 
28aAIfKAnAO P~AVAAsAbA’ nAAnAAbAA{More »
 
29jRNAA* GAAtAA* jRNAA*DO. CAAVADA BALARAMAMore »
 
30gARE-BAAIHRE (bAAGA-2)VADOdIRYAA bAuPAtAMore »
 
31gARE-BAAIHRE (bAAGA-1)VADOdIRYAA bAuPAtAMore »
 
32sARlA IVAxAAnAKOSA-1nAAYAK JnAK-sA*PAAdKMore »
 
33BAAVAO PAAtAAlAMAA*,CAOTi MAARA HAWAMAA*MA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
34nAdi KA*QE DRA]* DRA]*QAKR LAAbASA*KRMore »
 
35IVAxAAnA IVAKAsAGAOHELA nATVARMore »
 
36SAABAASA!ISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
37IBAHARnAO IBARBALAPATELA IH*MAtALAALA `ISAVAMA# sAU*dRMA#`More »
 
38]PAKARK IVAxAAnAKWAAaOPATELA nATVARMore »
 
39sAAHIsAK IsA*dBAAdnAi sAAtA sAFR(bAAGA-1)RAMAAnAUJ VAi.More »
 
40KJOzAi YAOGAESAMore »
 
41sARlA HstAREkAA SAAsyA¸Ai RAQOD ISAVAUIsA*H BAi.More »
 
42sAA*bAAR IVAnAAnAi [DLAiMAANAEK GAitAA More »
 
43sMAA[LAi IKLAPAi anAE IVAnnAiMAANAEK GAitAA More »
 
44IKLAPAi PAATir MAATE tAeYAAR WAAYA cEMAANAEK GAitAA More »
 
45nAVAU* PA*CAtA*yA-5PATELA sAA*KlACA*dMore »
 
46aILAF LAeLAA ]FEr HJAR VAAtAAraO(bAAGA-3)MAnAU P~AKASAMore »
 
47aILAF LAeLAA ]FEr HJAR VAAtAAraO(bAAGA-2)MAnAU P~AKASAMore »
 
48aKBAR-BAiRBALA-3 MAA‹nAE MAlYAO nYAAYAIyAVAEdi ¸AœAMore »
 
49aKBAR-BAiRBALA-2 GAwAEDAnAi HJAMAtAIyAVAEdi ¸AœAMore »
 
50LAAJVAABA BAiRBALAKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
51tAEnAALAiRAMAnAO HAsA PAIRHAsAKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
52tAEnAALAiRAMAnAi sAujBAuj KstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
53tAEnAALAiRAMAnAi ROCAK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
54KBAUtARnAO MAAlAOPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
55‹VAnA ‹VAVAAnAi KlAAaOSAOMore »
 
56IVAZVAnAA sAMMAOHK sAtYAOIVAwAALA*KAR CA*d^MAAeILAMore »
 
57a*dR BAHAR aEKAKARIyAVAEdi LAILAtAMore »
 
58BAi‹ BAAJU H‹ MAE* JO[ nAWAiIyAVAEdi LAILAtAMore »
 
59PAGALAA* PAAIRJAtAnAA*JOzAi MAHEn˜-sA*PAAdnAMore »
 
60PAGALAA* PAAIRJAtAnAA*JOzAi sAUwAiR-sA*PAAdnAMore »
 
61sAA*[RAMAnAO HAsYA dRBAARdVAE sAA*[RAMAMore »
 
62xAAnAVAwArK PASAU-PAXAiKWAAaOGAOHELA nATVARMore »
 
63MAANAsAnAA* MAnAJOzAi IdnAKRMore »
 
64LAAkA vIPAYAAnAO sAVAALAJOzAi IdnAKRMore »
 
65PAHELAO PAGAARJOzAi IdnAKRMore »
 
66anAUbAVAnAi VAAtAJOzAi IdnAKRMore »
 
67ISAXANA:nAVAi sAdi,nAVAA aIbAGAMAOwAOlAIKYAA HRESAMore »
 
68>A*ItABAiJaOSAOMore »
 
69PAuNArYAOGAnAo PAIRCAYACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
70sAUkAi ‹VAnAnAA sARlA ]PAAYA(bAAGA-6) CAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
71GAUJRAtA HA[KOTr PATAVAAlAA(VAGAr-4) anAE D^A[VAR(VAGAr-3) PAIRXAA MAATEJOzAi aAR.BAi.More »
 
72VAAc*TSAUKLA P~AVAiNAMore »
 
73MAUkYA aIwAKARi (nAGARPAAILAKA) VAGAr-3JOzAi aAR.BAi.More »
 
74LAETEsT JnARLA nAOLAEJPATELA RMAESAMore »
 
75DOKTR IBALAADiMAAyAAVAAIDYAA MAMore »
 
76PARiKWAAnAi sAWAAR MAnAORMAA-sA*PAAdnAMore »
 
77RXAABAEnA dVAEnAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVAntA sA*.More »
 
78BAKOR PATELAnAi GARBADOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
79IKD#j KERSAAH RAEIHtAMore »
 
80GAOIVA*dnAU* kAEtAR anAE BAi‹ VAAtAOwAuMAKEtAUMore »
 
81HAsYA-VAsA*tAIMAsyAi PALLAVAi IJtAEn˜More »
 
82BAKOR PATELAnAA* PARA>MAOVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
83`IBAndU`nAA* sAU*dR VAzAArGAitAOPARMAAR BAlAVA*tA aEMA.More »
 
84JODKNAA* RE JODKNAA*PA*$YAA ,KESAVALAALA bAVAAnAiSA*KRMore »
 
85PAGALAA* bAAGA-1,2sAOnAi RMANALAALAMore »
 
86PAARsAMAINA bAAGA-3MAHEtAA IVAJYASA*KR PA*.More »
 
87PAARsAMAINA bAAGA-2MAHEtAA IVAJYASA*KR PA*.More »
 
88PAARsAMAINA bAAGA-1MAHEtAA IVAJYASA*KR PA*.More »
 
89MAEgAANAinAi LAOKKWAAaOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
90MAEgAANAinAi nAVAILAKAaOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
91P~AEMA sA*gAzArRACc P~AbAAKRMore »
 
92Hu*FAlAi KEDiaOdVAE JYAdEVA J. anAU.More »
 
93xAAnAGAMMAtA PAUstAKMAAlAA-2 InARA*tAnAi VAElAAaEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
94xAAnAGAMMAtA PAUstAKMAAlAA-1 nAVAi RMAtAOMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
95sAULAbAAkAA*DEKR IVA. sA.More »
 
96˜oPAdiVAeŸ-aOjA KAJLAMore »
 
97VAnAsPAItA GAAWAA (bAAGA-5)VAeŸ tAlAAIVAYAA aSAOKbAA{More »
 
98ILAaEnDR PAEsAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
99TA[GAR VAUD#sAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
100PAi Ti ]zAAGAJJR HsAMAUkAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »