Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAUIdtAA BAALAARAMAnAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
2VAERnAi VAsAuLAAtAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
3bAGAVAAnA PARSAURAMAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
4MAARi P~AAWArnAAnAU* MA*IdRdLAALA sAURESAMore »
 
5SABdnAi FEMALAkALAANAi P~AitAMAMore »
 
6G~AiK SAAEwAKWAAJAESAi nA*IdtAA anAU.More »
 
7VAAAstAU SAAsyAId^VAEdi DAè. bAAEJRAJMore »
 
8VAAstAU SAAsyA aA*tAIRK sAJAVATId^VAEdi DAè. bAAEJRAJMore »
 
9VAAstAU SAAsyAId^VAEdi DAè. bAAEJRAJMore »
 
10VAAstAU SAAsyAId^VAEdi DAè. bAAEJRAJMore »
 
11sA*MAAEHnASAMAAr sAUMAitAMore »
 
12[*GLAEnDMAA* 45 IdVAsA anAE BAiJA LAEkAAEPA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
13HzArLA nAAE SAAsyAAEKtA FlAAdESAVYAAsA DAè.P~AIdPA IVA.More »
 
14aAPAnAA BAAlAK MAATE nAVAA* nAAMAAEdAsA SAIMArzQA sA*.More »
 
15aAPAnAA BAAlAK MAATE nAVAA* nAAMAAEdtAA nAitAA sA*.More »
 
16aAPAnAA BAAlAK MAATE nAVAA* nAAMAAEKPAUR MAAwAVAi sA*.More »
 
17aAtMASAAEwAnAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
18PAtA*IGAYAAnAi aAnA*dYAAyAASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
19kAUdi KAE KR BAULA*d Z~AENAia*wAAIRYAA RAJUMore »
 
20kAUdi KAE KR BAULA*d Z~AENAi:2a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
21dEVAU* tAAE MAdr KRERAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
22P~AEMAnAE RstAEPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
23KMPYAuTR tAALAiMAMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
24KAèMPYAUTRnAi ad#bAUtA dUInAYAA MAA[>AEsAAE¤T VADrRAVALA KMALAMore »
 
25bAARtAiYA sA*sKsAAnAE GAUv‹More »
 
26MAHE*K MAlAi GA[SAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
27MAeyAiRAMAi KAIntAMore »
 
28xAAnARAMAi KAIntAMore »
 
29sAUkARAMAi KAIntAMore »
 
30KYAA* cE sAuRJ?CAAeHANA dLAPAtA sA*.More »
 
31IVAnAAEdnAi nAJREbA’ IVAnAAEdMore »
 
32LAGnA HJAE MA*GALAMA#PAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
33aAYAUVAErd anAE KAMAIVAxAAnAVYAAsA VAewA VAJUbAA[More »
 
34HdYARAEGAWAi MAUIKtAcAJER IBAMALA DAè.More »
 
35VALDr IVAjnAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
36KAèMPYAUTR XAEyAE abYAAsA anAE RAEJGAARiSAUKLA bAAsKR a.More »
 
37jLAK jLAKdLAALA sAURESAMore »
 
38InAR*tAR ISAXANAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
39GAUJRAtA PA*CAAYAtA sAEVAA InAYAMAAEGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
40GAAEPAAiGAitAdLAALA sAURESAMore »
 
41jLAK-PAUzPAAEdLAALA sAURESAMore »
 
42MAARi P~AAWArnAA nAA* sPA*dnAdLAALA sAURESAMore »
 
43CAALA aA*kAAEMAA* tARiaEVHAERA JVALA*tAMore »
 
44ËCAtAnAnAU* CARNAAMAdVAE JYAAnAnd LA.More »
 
45awYAAtMA GAGAnAMAA*SAEQ P~AKASA aEMA.More »
 
46akA*D jALAR VAAGAEdLAALA sAURESAMore »
 
47IP~AYA, tAnAE PAyAdLAALA sAURESAMore »
 
48MAAtA< tAiWArIyAVAEdi nA*IdnAi sA*.More »
 
49‹VAnA ‹VAtAA*VAALAEsA FAwARMore »
 
50P~AItAsAAdjVAERi MA*JUMore »
 
51JYAAEItAzA FlAKWAnA KLAAYAAEwA BAABAUbAA[More »
 
52MA*GAlA-aMA*GAlAbAT< IVAnAAEdMore »
 
53IVAIwAnAA FlAAdESAMAAEHnAMore »
 
54IGAJUbAA{nAi BAAlAnAGARi bAA.5BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
55GAitA-tAR*GA bAAGA-1PA*DYAA bAAVAESAMore »
 
56nAAdB~AHMAnAi sAMAiPAEP~AA.PAAQK vzAiKESAMore »
 
57aA ‹VAnA MAnAE KEEVAU* LAAGYAU*?IyAVAEdi YASAVA*tA DAè.sA*.More »
 
58HVAAMAA* nAAKABA*wAiSAEkACALLAi MAnnAUMore »
 
59CAALA,VAPATELA MAINALAALA H.More »
 
6064 LAEkAAEBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
61aAYAUzYAMAAnASAAsyAi VAewA JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
62aAwAUInAK MAEnAEJMAEnTdstAUR BAi. aEnA.More »
 
63syAiaAEnAi MAAnAsAiK aARAEGYA sAMAsYAAaAERAVALA aJYA aEMA.More »
 
64RAJnAiItA anAE anAiItAKARNABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
65duwAMAA* LAAEHinAA* TiPAA*BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
66‹VAnAsA*wYAAnAAE ]JAsAKA‹ JYAVAtAiMore »
 
67sAFlA KARIKdirdstAUR BAi. aEnA.More »
 
68MAARi tAMAARi VAAtAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
69syAi anAE KIVAtAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
70IMAIDYAA,KAVYA,sAAIHtYABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
71MAAwYAMA ICA*tAnAdLAALA YAAsAinAMore »
 
72DEjTr anAE PAUID*GAMAHEtAA nAitAAMore »
 
73InAIwA anAE sA*InAIwASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
74‹*dGAi aEK sA*tAAKuKDi cEQKKUR CAnd^SAEkAR GAAEPAALA‹More »
 
75aAtMA-sMARNAGAAEIHLA IKSAAER anAU.More »
 
76aAtMA-sMARNABATrnA RAEBATr aLArMore »
 
77BAAlA]cER BAE HAWAMAA*DAè.PATELA sAtAiSAMore »
 
78GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsABAETA{ sAU*dR‹More »
 
79GAUJRAtAiMAA* GAwA-sVAvPA anAE IVAKAsAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
80MAwYAKALAinA GAUJRAtAi sAAIHtYAnAU* REkAAdSArnAJADEJA Id. dA.More »
 
81MAwYAKALAinA GAUJRAtAi JenA sAAIHtYAKAEQARi JYA*tAMore »
 
82GAUJRAtAi sAAIHtYAnAAE [ItAHAsAsAAIHtYAdSArKMore »
 
83sA*VAEdnAAMATVAADKR RAMAUbAA[More »
 
84sA*CAALAnA: IsAwwAA*tAMAA* anAE VYAVAHARMAA*GAIQYAAVAAlAA J.[.More »
 
85KAEMPYAUTRnAi KAYArP~ANAAILA: PAUstAKALAYAnAA PAIRP~AEXAMAA*CAARNA ISAVAdAnAbAA{More »
 
86sA*SAAEwAnA aHEVAALA-LAEkAnASAAH IVAMAlA PAi.More »
 
87PA*CALAIBwASAHA ]JJVALAA IdnAESACA*d^More »
 
88a*tARnAi VAAtAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
89sAJrnAHARnAA* sA*bAARNAA* bAAGA-1B~AHMAbAT< P~AsAAdMore »
 
90RMAuJKA*DBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
91bAJGAAEIVAndMA# MAuqMAtAEaAESAAEMore »
 
92JnARLA nAAèLAEJ VAwAARAEGAAELAiBAAR aEMA.VAAYA.More »
 
93P~AAR*IbAK JnMAKU*DlAi GAINAtAaG~AVAALA MAnAizAAMore »
 
94HAsYAnAAE HAEJa*tAANAi aXAYAMore »
 
95aH@ MA*yAAEPAAsAnAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
96KSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
97CAAEPAATVYAAsA JYA nAARAYANAMore »
 
98sA*sWAAaAEMAA* kAELAAtAU* RAJKARNAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
99aACAAYAr dqBALAnAAE ]PACAARBAAEwAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
100sAMAYA tAAE sA*GAEMARMAR cEdstAUR BAi. aEnA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »