Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAVAEKnAAE VAebAVAPAAQK RMANALAALAMore »
 
2aEKVAisAMAi sAdi FAsT FAERVADrPATELA diPAKMore »
 
3B~AED,IBAsKiT anAE KEKdAESAi P~AiItAMore »
 
4B~AED,IBAsKiT anAE KEKwAnAESAA RAJEZ~AiMore »
 
5B~AED,IBAsKiT anAE KEKdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
6nAiRkAnAE GAGAnAMAA*SAAH GAUNAVA*tAMore »
 
7BAE RAMA‹ BAAVAAnAi DAYARidstAUR BAi. aEnA.More »
 
8FAwAR VAALAEsA LAEkAsA*CAYA-3VAALAEsA FAwARMore »
 
9HAEIMAYAAEPAEWAi d^ARA RAE InAVAARNADAè.VAADiYAA ISARinAMore »
 
10sAUkAnAE aEK aVAsAR tAAE aAPAAEPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
11JE.KPATELA BABAAbAA[More »
 
12bAJnAAMAMore »
 
13MAKIVAVAR sAMAYAsAU*dRKMore »
 
14sAAVArJInAK G~A*WAALAYAAEnAi sAAMAAIJK bAuIMAKACAAeHANA MAinAlA sAi.More »
 
15awYArbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
16G~A*WAALAYA sAuCAiKRNA P~AtYAXA KA¬r-1bAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
17G~A*WAALAYA sAuCAiKRNA: sAewwAA*ItAKbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
18xAAnA-IVAxAAnA G~A*WAMAAlAAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
19GAUJRAtAnAi ISALPA sAMAHJRnAisA RIVAMore »
 
20tAAPAi tAiRERA*dERi ``aAIsAMA``More »
 
21sAAeRAzT^nAU* sA*tAsAAIHtYARAŠYAGAURU InAR*JnAMore »
 
22jlAHlASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
23FE*GASAU[ anAE VAAstAUSAAH RAJESA Di.More »
 
24MAnAnAE MAu*jVAtAA P~AZ~AAEnAAEnAA ]KELACAAEKsAi MAUKULAMore »
 
25a*tAR*GA sAAIHtYAdEsAA{ nAILAnAiMore »
 
26‹tA tAMAARikAERA ISAVAMore »
 
27G~AiK SAAEwAKWAAMAWAURE sAURESA sVA.More »
 
28bAGnAPAAdUKAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
29KAlAJE kATKAEsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
30Z~Ai DAE*GARE MAHARAJ nAi bAAGAVAtAVAANAisA*. BAARAETMore »
 
31bAAGYA anAE bAGAVAAnAZ~Ai sAAEHMA#More »
 
32MAHAnA IFLAsAuF GAUIJraèFbAT< MAulASA*KR P~AA.More »
 
33IVAxAAnAnAi sA*KLPAnAAaAESAAH aEsA. aAR.More »
 
34JAEDNAidiIPAKAPAURAEIHtA IKSAAERCA*d#More »
 
35HU* aEnAE JAE]* aE PAHELAA*MAHEtAA wAiREnd^More »
 
36aA*sAUnAA* tAAERNAKAETK VAJAUMore »
 
37LAAEHCAU*BAKPA*DYAA IVA”LAMore »
 
38B~AHMAsA*sKdVAE gAnASYAAMAbAA[ GANAPAtARAMA#More »
 
39KAdVAnAA WAAPAAKAETK VAJAUMore »
 
40sAMAYAd^iPASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
41CAu*CAU*nAi CAtAURA[MAAyAAVAAIDYAA MAMore »
 
42sARAEVAR KA*QE tARsYAA*KIVA P~AitAMALAALAMore »
 
43MAHAERA*GAA*wAi JYA*tAMore »
 
44PAisA aAènA VAiLsAGAAEsAA[ IVAnAYAIGAIRMore »
 
45KLAAMACAACAAJAESAi ]zAAMore »
 
46sAFRnAA sAAWAiRItALAALA (aInALA)More »
 
47PASYAntAiJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
48InAzKLA*KPA*DYAA IVA”LAMore »
 
49RMANALAALA VA. dEsAA[nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEdEsAA[ DAè.nAiRABAHEnA a. sA*.More »
 
50RMANALAALA VA. dEsAA[nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAHEtAA YASAIsVAnAi a. sA*.More »
 
51RMANALAALA VA. dEsAA[nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEdEsAA[ DAè.sAUwAA R. sA*.More »
 
52aASAAPA*kAiPAETLAiKR {ZVARMore »
 
5319 BA*GAAlAi VAAtAAraAERAVAlA RJnAiKA*tAMore »
 
54MAe* tAAE CAuPACAuPA CAAH RHidVAE MAHESAMore »
 
55VAEdnAi P~AERK KWAAaAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
56]zMAAPAAREkA BAi. YAU.More »
 
57]zMAATERi JEËnAGsAMore »
 
58FKiRAEPATELA PAnnAALAALAMore »
 
59HeYAU* sAlAGAE HEtAnAi aAGAEMAHEtAA RIsAKMore »
 
60J*GALA ‹VAnAnAi sAVAAErtAMA sAAHsAKWAAaAE:5PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
61J*GALA ‹VAnAnAi sAVAAErtAMA sAAHsAKWAAaAE:4PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
62J*GALA ‹VAnAnAi sAVAAErtAMA sAAHsAKWAAaAE:3PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
63kAELA anAE kAELAIdLAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
64kAELA anAE kAELAIdLAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
65kAELA anAE kAELAIdLAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
66LAAEKKWAAaAEsAWAVAARA RItALAALAMore »
 
67VARsAAd VARsYAAE PAesAAnAAEnAAYAK HRiSAMore »
 
68JAEDAXAR VAGARnAi VAARtAAnAAYAK HRiSAMore »
 
69JAEDAXAR VAGARnAi VAARtAAnAAYAK HRiSAMore »
 
70JAEDAXAR VAGARnAi VAARtAAnAAYAK HRiSAMore »
 
71sARsVAtAiVA*dnAA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
72sARsVAtAiVA*dnAA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
73sARsVAtAiVA*dnAA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
74RAMAUnAi aJAYABA sAFR...!PA*DYAA HRiSAMore »
 
75kAUSAkAUSAALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
76kAUSAkAUSAALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
77kAUSAkAUSAALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
78PAHELAA PAAnAAnAi VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
79PAHELAA PAAnAAnAi VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
80PAHELAA PAAnAAnAi VAAtAAr G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
81MAARi DAYARi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
82GAdrbA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
83PAVAnAPAAVADi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
84PAVAnAPAAVADi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
85PAVAnAPAAVADi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
86PAVAnAPAAVADi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
87MAA*GALYAKWAAaAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
88sAAeRAzT^nAA PARA>MAi BAHARVATiYAAIq^VAEdi RMAAKAntAMore »
 
89JAtAE JnMAAREMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
90R*GA cE RtnAAKR bAAGA-1MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
91HsAE tAEnAU* nAA kAsAEVAMAAr LAILAtAMore »
 
92ISAVAKWAAaAEVYAAsA CAEtAnAAMore »
 
93MAHAMAAnAVA KsA*wAVAi nAGAinAdAsAMore »
 
94MAHAMAAnAVA KtAnnAA JYAAEtsnAA anAU.More »
 
95CAHERA MAHAERA*MAHEtAA JYAA anAU.More »
 
96CAHERA MAHAERA*MAUJAVAR {sAAKMore »
 
97H‹ CAA*dMAA* DAwA cEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
98MAAEHMMAd MAA*KD VAAtAAraAE-2MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
99jAKlA IPAcAEDiVAsAUBAHEnAMore »
 
100sAA*JnAE ]*BARaDALAJA VAzAArMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »