Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1J*tAR MA*tARdEVAPAURKR sAULAbAAMore »
 
2duwAnAi wAARnAU* sA*GAitAnAAYAK HRiSAMore »
 
3CAALAAK CAAER anAE BAi‹ VAAtAAEGAADitA MA*JULAAMore »
 
4nAiItAKWAAaAEsAWAVAARA RItALAALAMore »
 
5HAWA nAWAi tAAE SAU* WAYAU*?nAAYAK HRiSAMore »
 
6bA*DARi bAVAnAMAHEtAA wAiREnd^More »
 
7GAURUVA*dnAAJAESAi ]zAAMore »
 
8IVAxAAnAMAA* JANAVAA JEVAU* :sAAenAE GAMASAE!PATELA RMAESAMore »
 
9JnAEtAAdR‹ GAAEËVAdMore »
 
10wA DAEKTsArPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
11nAiItAnAASAnAE MAAGAErGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
12sAAMYAVAAd anAE sAAMYAVAAdiaAEsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
13sAAMYAVAAd anAE sAAMYAVAAdiaAEGAA*wAi‹More »
 
14asPAGAA*wAi‹More »
 
15GAA*w‹ ‹VAnA MAHAKAVYAawVAYAUr RItALAALAMore »
 
16GAA*wAi‹VAnA MAHAKAVYAawVAYAUr RItALAALAMore »
 
17GAAEsAEVAAGAA*wAi‹More »
 
18GAA*wAi‹ anAE sAAMYAVAAdMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
19BAA BAAPAUnAi SAilAi cAYAAMAA*GAA*wAi MAnAUBAHEnAMore »
 
20aIH*sAAnAAE PAHELAAE P~AYAAEGAGAA*wAi‹More »
 
21BAAPAUnAE PAGALAE PAGALAEVAAERA KRiMAbAA{ anAU.More »
 
22BAAPAUnAA aASAiVAArddEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
23BAAPAUnAA aASAiVAArdsA*. KALAELAKR KAKAMore »
 
24wAMArMA*WAnAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
25IdLHiMAA* GAA*wAi‹GAA*wAi MAnAUBAHEnAMore »
 
26dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi‹More »
 
27IH*di IVAwAAWAiraAEnAEsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
28IH*di IVAwAAWAiraAEnAEGAA*wAi‹More »
 
29GAAMADA*nAi PAUnARrCAnAAGAA*wAi‹More »
 
30PA*CAAYAtARAJsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
31PA*CAAYAtARAJGAA*wAi‹More »
 
32asPAGAA*wAi‹More »
 
33aAPANAE sAAe aEK IPAtAAnAA* sA*tAAnAGAA*wAi‹More »
 
34sAVAAErdYA dSArnAGAA*wAi‹More »
 
35sMARNAAEnAE sAWAVAAREMAHEtAA IVAwAA JYA*ItALAALAMore »
 
36tAR*GAVAtAibAAYAANAi HIRVALLAbA anAU.More »
 
37IVAxAAnAdPArNAMAAEdi nAGAinAMore »
 
38asALA MAHAbAARtAMAHIzAr VAEdVYAAsAMore »
 
39jnAunAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
40sA*VAEdnAAnAi VAEdnAAPAuJARA }IMArLAABAHEnAMore »
 
41PAARsAMAINA bAAGA-2MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
42aEK PAGA ]*BAR BAHARMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
43aJR aMARMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
44IVAzACA>PATELA aASAU*More »
 
45MASAEQ ]zAAMore »
 
46MAiQi VAiRDi bAAGA 1-2 sAAWAEMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
47HdYAdAnASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
48PA*kAinAE aA*BAVAU* aAKASAdEsAA[ DAè.P~AFULLAMore »
 
49PAXAi PAIRCAYAIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
50R*GAbAinAi MAAEsAMAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
51sA*sKdLAALA sAURESA sA*.More »
 
52RMANALAALA VA. dEsAA[nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEdEsAA[ DAè. aXAYAKUMAAR R. sA*.More »
 
53bAEd bARMAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
54MAANAsA MAAnAE GAUnAEGAARMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
55JGGAA DAKUnAA* VAERnAA* VAlAAMANAA* bAAGA-2MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
56ICA*tAInAKAaAEBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
57aAtA*KVAAdSAEQ P~AVAiNA nA.More »
 
58sAHYAAEGAbAAYAANAi ]tPALA anAU.More »
 
59sAFlAtAAPAuVArK abYAAsA KEMA WAAYAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
60sAFlAtAA KEMA MAElAVASAAE?a*wAAIRYAA RAJUMore »
 
61gARGAWWAU HAEMAiaAEPAEWAiK sAARVAARSAAH HIRLAALA aMARCA*dMore »
 
62LAYABAwwA ‹VAnAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
63DAYAET aEnD IFTnAEsAQ‰R tAMore »
 
64DAYAET aEnD IFTnAEsAQ‰R HRiSAbAA{More »
 
65aqi aXARnAU* CAAEMAAsAU*SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
66KRAEDPAItA BAnAAEsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
67KRMAnAi KQNAA[GAA*wAi JYA*tAMore »
 
68PADAVABAXAi BAKULAMore »
 
69FE*GA SAU[KUMAAR IVAJYAMore »
 
70qA[ aXAR HAsYA KA...IyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
71GAUJRAtAnAi LAAEKIVAwAAYAAIxAK HsAUMore »
 
72ICA*tAA,]dE^GA,BAlAAPAA,InARASAA JEVAA ‹VAnAgAAtAK bAAVAAE duR KRVAAnAdEsAA{ dAELAtAbAA{ BAlAVA*tARAYAMore »
 
73{ISAtAAnAA* LAËVAGA[ISAtAAMore »
 
74sAUkAnAE aEK aVAsAR tAAE aAPAAEBAAèsMAnsA IFLAMore »
 
75sAPtAKqA*Ki MAwAUsAudnAMore »
 
76sAAYAnA nAXAyA JYAAEItAzAbAT< CAnd^KAntA RtnAEZ~VARMore »
 
77sAtYAnAi SAAEwAaAESAAEMore »
 
78dinAKdrsA*JANAA PAESAAEtAnA dSAtAUR BAEHERA*MA‹More »
 
79dinA#Kdr KEtAABAsA*JANAA PAESAAEtAnA dSAtAUR BAEHERA*MA‹More »
 
80MAAnAVAsVAbAAVAnAi aA*TigAu*TiPA*IDtA DAè.HIzArdA RAMAUMore »
 
81aA[s>iMA KAELD D^i*KsAdAESAi P~AiItAMore »
 
82IdSAA anAE dIzTCAAVADA aEnA.VAi.More »
 
83aEK PAIRV~AAJKnAi nAMArdAYAAyAAIyAVAEdi KAILAdAsAMore »
 
84KdLAALA sAURESAMore »
 
85KdVAE HRind^More »
 
86MAAKErIT*GA - aEK InAKT PAIRCAYAMAHEtAA wAVALAMore »
 
87sAAIHtYA sPA*dnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
88aAtA*KVAAdnAi aGAnAJVAAlAAdAESAi TinAAMore »
 
89aAtMAMA*WAnABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
9021 MAi sAdiMAA* MAèEnAEJMAEnT:MAHEtAA wAVALAMore »
 
91RNAMAA* kAiLYAU* GAULAABA-2QAKR SARd DAè.More »
 
92RNAMAA* kAiLYAU* GAULAABA-1QAKR SARd DAè.More »
 
93ci*DU* kAAElAtAA*MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
94KAEnAAE KRSAAE sAPtAPAdinAAE sA*GAAWAMAALAVAi VAnARAJMore »
 
95PARMAsAUkAnAi P~AERNAAbAT< KAIntAMore »
 
96kAURSAinAA kAELA*dAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
97GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-16QAKR wAiRUbAA[More »
 
98aA[s>iMA KAELD D^i*KsASAAH KAJLA sA*.More »
 
99kA*DKAVYA :sVAvPA anAE IVAKAsAMAAEdi ICAnAUMore »
 
100a*tARaAtMAAbAT< KMALAESA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »