Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1SABdKAESAMore »
 
2aIbAnAVA JYAAEItAzAbA’ CAnd^KAntA RtnAEZVARMore »
 
3sALAAMA aMAEIRKASAAH PAU®zAAEtAMAdAsA bAikAAbAA{More »
 
4GAUJRAtAi VAAnAGAiaAEMAAv bAAVAnAABAEnAMore »
 
5MAAnAVAbAT< KAIntAMore »
 
6REIDKLA HYAUMAEInAjMASAUKLA IdnAESA anAU.More »
 
7REIDKLA HYAUMAEInAjMAtAARKU*DE IVA.MA.More »
 
8aA[s>iMA KAELD D^i*KsAdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
9a*tARaAtMAAYAUsPAEnsKi PAi.Di.More »
 
10KesAi YAE JAEDi IMALAA[ MAAERE RAMAMAHEtAA tAARKMore »
 
11aAEVAnAnAi VAAnAGAiaAEQKKR JYAAEItAMore »
 
12RsA sAU*GAwAMAHEtAA HzAArMore »
 
13SABd anAE sAAIHtYABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
14DEsK TAEPA PAIBLAËSAGA aETLAE SAU*?JAEzAi sAUSAiLAA anAU.More »
 
15MAAnAsARVAiRANAi BARKtA `BAEFAMA`More »
 
16Fej aEHMAd FejjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
17GAUJRAtAi sAAIHtYAKAESA kA*D-3dVAE RMAESA R.More »
 
18RMAKDA* BAAlA vPAKDA* nAAMAdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
19JnARLA nAAèLAEJ VAwAARAEGAAELAiBAAR aEMA.VAAYA.More »
 
20wAnVAntARi tAMAARA* gARMAA*GAdEr bAA.KA.More »
 
21]JAsA anAE ]LLAAsAdVAE MAKRndMore »
 
22YAAEGAAnAUYAAEGAVAsAUBAHEnAMore »
 
23KAnA HAEYA tAE sAA*bAlAEMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
24SAU* tAMAARE dUInAYAAMAA* D*KAE VAGAADVAAE cE?VYAAsA P~AtAAPARAYA P~A.More »
 
25]JAsAnAA* aE*wAANAPAAQK RMANALAALAMore »
 
26BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArRAVALA KnAUbAA{More »
 
27VAAMAAGAAEHELA nATVARMore »
 
28VAtAnA VAcAEYAAaAEjA IdGA*tAMore »
 
29P~AEMA aEK PAuJAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
30KAGAlAnAi KRAMAtA bAAGA-2RAMAAnAUJ VAi.More »
 
31KAGAlAnAi KRAMAtA bAAGA-1RAMAAnAUJ VAi.More »
 
32KAERE KAGAlA sAHidVAE MAHESAMore »
 
33MALHARMAHEtAA KAeISAKMore »
 
34sAMAYA aEK awYAYAnAHNAEr PAUInAtAA aRUNAMore »
 
35KVAnA-VAATEKIVA ]MAESAMore »
 
36InAdErSAiKRNA P~AI>YAAQAKR }IMArLAAMore »
 
37sMAEK SARABA IsAGAARET MAsAALAAsAUVAAItArK BAEnJAIMAnAMore »
 
38MAlAAYAU*, PANA bAlAAYA*U nAIHbA’ RMAESA MA.More »
 
39anAE PA*WA kAuLYAAEKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
40P~AARBwA PALATAVAi SAKAYA cEJAEzAi RMAASA*KRMore »
 
41ËCAtAKAEnAA sAUIVACAARAEdEsAA[ ËCAtAnAMore »
 
42Z~AEzQ MAnAUzYAnAAE Z~AEzQ IVACAARRAMAi KAIntAMore »
 
43P~AAWAIMAK ISAXAK anAUSAAsAnAPATELA bAAsKRKUMAAR RA.More »
 
44P~AAWAIMAK ISAXAK anAUSAAsAnAPATELA sAuYAArBAHEnA RA.More »
 
45P~AAWAIMAK ISAXAK anAUSAAsAnAPATELA RAVA‹More »
 
46a*KSAAsyAKUMAAR IVAJYAMore »
 
47TERAET d^ARA bAIVAzYAKWAnAËwAGAARA GAUnAitAAMore »
 
48sAuYAr RAISAKUMAAR IVAJYAMore »
 
49nAAEsyAdEMAnAi aAGAAHiaAEKUMAAR IVAJYAMore »
 
50SAAD<.rgAR sA*IHtAAawVAYAUr RAJESA PAi.More »
 
51sA*BA*wAAEnAi sASAAH ]IMArLAAMore »
 
52BAAlAIVAKAsA anAE sA*bAAlAKAMAdAR HzArd VAi.More »
 
53IVACAARIVAstAAR,c*d,aLA*KAR,KAVYAnAU* RsAdSArnA anAE P~AsA*GAALAEkAnAQKKR nATUbAA{More »
 
54sAMAYA sAMAYAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
55[InDYAA aMAEIRKA HsAtAA* HsAtAA*IyAPAAQi BAKULAMore »
 
56HAsYAnAA P~AYAAEGAAEJAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
57IFTnAEsAKUMAAR IVAJYAMore »
 
58aAjAdi PAVAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
59aAjAdi PAHELAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
60MAHAtMAA anAE GAA*wAiBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
61nAbA jUKYAU*aDALAJA VAzAArMore »
 
62SAANAPANARAMAi KAIntAMore »
 
63P~AEMARAMAi KAIntAMore »
 
64jAKlAËBAdUKAETK VAJAUMore »
 
65VAAstAU SAAsyAKUMAAR IVAJYAMore »
 
66IVAnDAEj -P~AAR*IbAK PAIRCAYAMAHEtAA FALGAUnAiMore »
 
67CA>AE anAE nAADiaAEKUMAAR RVAind^More »
 
68HstAREkAA SAAsyAKUMAAR IVAJYAMore »
 
69HdYAnAi VAAtAPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
70P~AEMAnAE RstAEPAAèLA FAwAR VAGAirsAMore »
 
71GAurJR FAGAUsAAIHtYASAAH RMANALAALA CAi.More »
 
72nAXAyA ËCAtAnAJAESAi SARdMore »
 
73sAUkA SAA*ItA anAE sAMAsAReYAA aIJtAMore »
 
74GAUJRAtAnAU* sA*sKJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
75GAitAA*JILAwAuMAKEtAUMore »
 
76aARAEGYAnAi aADi LAiTi - sAiwAi LAiTiMAHEtAA MAUKUndMore »
 
77dULArbA YA*yA sAAwAnAA RHsYAXAIyAYA a*IBAKAPAsAAd aAR.More »
 
78bAAVAinAA GAuq RHsYAAEMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
79aEKLAU* tAMAnAE LAAGAE tYAARE...!nAAGAR P~AKASAMore »
 
80tAARKnAAE TPAUDAEMAHEtAA tAARKMore »
 
81BAHEnAAEnAEVAAERA KRiMAbAA{ anAU.More »
 
82>AEwAaAESAAEMore »
 
83PAIZ~VAMA WA{nAE RISAYAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
84]PAsA*HARsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
85sABARsAPAALAkAiVAALAA MAiRAMore »
 
86sABARsAJAEzAiPAURA SAISAKLAAMore »
 
87‹VAtARnAE ‹VAi JANAiaEIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
88sAAe*dYArnAi nAdi nAMArdAVAEGAD aMAMore »
 
89IVACAARIVAstAAR,c*d,aLA*KAR,KAVYAnAU* RsAdSArnA anAE P~AsA*GAALAEkAnASAAH P~AItAbAABAHEnAMore »
 
90sAnDE-FnDEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
91sAARi sARKAR KEVAi HAEYA?nAAYAK nAAnAUbAA{More »
 
92bAARtAiYA ISALPAMAA* nAsAAEMAPAURA HIRP~AsAAdMore »
 
93sAuYArVA*SA anAE VAAlAA RAJPAutA RAJVA*SAVAAlAA sAHdEVAIsAH‹More »
 
94KLAAPAinAAE KAVYAKLAAPARAVAlA anA*tARAYA anAU.More »
 
95nAbAAEVAANAiSAEQ bAAEGAiLAALA IGA.More »
 
96jLAK-dSAERAdLAALA sAURESAMore »
 
97[sLAAIMAK aAtA*KVAAd anAE MAUIsLAMA sAMAsYAAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
98sAAeRAzT^nAAE sAA*sKGAqVAi LAXMANA ËPAGAlASAiMore »
 
99aEKYAUP~AESARnAAE sA*‹VAnAi sPASArRAED^iGAEj DAELAAERsAMore »
 
100JenA wAMArnAU* HAdrIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »