Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GAA*wAi-ISAXANAMore »
 
2Ik~AstAi wAMArnAE GAA*wAi‹nAAE PADKARSAUKLA CA*d^SA*KR anAU.More »
 
3IVAxAAnA VAAITKAKAEQARi YAAEGAESAMore »
 
4R*GAbAuIMAQAKUR SAeLAEnd^ anAU.More »
 
5RKtAKAEQARi LAiPAiMore »
 
6dIRYAAWAi dIRYAA sAUwAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
7MAu*jARAECAAeHANA dLAPAtA sA*.More »
 
8nAR PATAwAR nAiPAJEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
9nAR PATAwAR nAiPAJEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
10nAR PATAwAR nAiPAJEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
11GAiwACAAeHANA dLAPAtA sA*.More »
 
12anAARKLAi (]tARAwAr)MAHEtAA RIsAKMore »
 
13anAARKLAi (PAuVAArwAr)MAHEtAA RIsAKMore »
 
14P~AItAnAAYAKJAEzAi IdnAKRMore »
 
15MA*IdRnAi PAci tAECAAewARi RgAUVAiRMore »
 
16GAitAAnAVAinAtAMA#sVAAMAi awYAAtMAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
17CAU*dDi anAE CAAEkAAKAETK VAJAUMore »
 
18aXARAE aA*sAUnAA...!JAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
19Z~AAVANA tAARA* sARVADA*aDALAJA VAzAArMore »
 
20nAATKPAAyAnAAE P~AVAESACAAVADA P~AVAiNAIsA*HMore »
 
21aèLAEKjAnDR FLAEËMAGAJAESAi ]zAAMore »
 
22R*GA cE RtnAAKR bAAGA-2MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
23a*tAGArtAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
24MAiQA VAGARnAAE RAETLAAEB~AHMAbAT< bAGAiRWAMore »
 
25sVAGArnAi nAiCAE MAnAUzYAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
26LAXMAiVA*dnAAMAHEtAA JYAAMore »
 
27agAAERiaAE sAAWAE PAA*CA IdVAsAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
28GAA*wAiIVACAARsAARsA*. MAiRA*BAHEnAMore »
 
29KAE*G~AEsAnAU* bAAIVAsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
30KAE*G~AEsAnAU* bAAIVAGAA*wAi‹More »
 
31dAvBA*wAi-KAE{ PANA bAAEGAEsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
32dAvBA*wAi-KAE{ PANA bAAEGAEGAA*wAi‹More »
 
33aAkARi FE*sALAAEsA*. dVAE nATVARLAALA MAANAEKLAALAMore »
 
34BAAPAUnAA KARAVAAsAnAi KHANAidEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
35‹VAnAnAU* PARAEqGAA*wAi P~AbAUdAsA cGAnALAALAMore »
 
36GAA*wAi‹nAi VAAtAAEsA*. GAA*wAi sAi. aECA.More »
 
37InAtYA MAnAnAGAA*wAi‹More »
 
38bAARtAnAA* nAVAA* RAJYAAEsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
39bAARtAnAA* nAVAA* RAJYAAEGAA*wAi‹More »
 
40GAA*wAi‹nAi VAAtAAEsA*. GAA*wAi sAi. aECA.More »
 
41aAPANAAE kAAERAKnAAE P~AZnAsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
42aAPANAAE kAAERAKnAAE P~AZnAGAA*wAi‹More »
 
43dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
44BAAPAUnAA PAyAAE-5sA*. KALAELAKR KAKAMore »
 
45IH*d sVARAJGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
46GAitAAnAAE sA*dESAsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
47GAitAAnAAE sA*dESAGAA*wAi‹More »
 
48IH*di IVAwAAWAiraAEnAEsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
49IH*di IVAwAAWAiraAEnAEGAA*wAi‹More »
 
50dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi‹More »
 
51BAAPAUnAA P~AERK P~AsA*GAAEsA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
52aAPANAAE kAAERAKnAAE P~AZnAsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
53aAPANAAE kAAERAKnAAE P~AZnAGAA*wAi‹More »
 
54IBAHAR PAci IdLHiGAA*wAi MAnAUBAHEnAMore »
 
55dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi‹More »
 
56KAGADAnAi nAJREMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
57KAGADAnAi nAJRE]LLAU aAZ~AMAnAAEMore »
 
58MAiQAnAE P~AtAAPAEKAKA KALAELAKRMore »
 
59Ik~AstAi wAMArnAE GAA*wAi‹nAAE PADKARJYAAEJr aEsA. KE.More »
 
60GAA*wAi‹nAi VAAtAAEsA*. GAA*wAi sAi. aECA.More »
 
61PAuVAr aAIfKAMAA*KAKA KALAELAKRMore »
 
62sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
63sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
64dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi‹More »
 
65sAtYA aE J {¹AR cEsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
66sAtYA aE J {¹AR cEGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
67GAA*wAi‹nAi ]ttAR ‹VAnAKWAAPAAnAVAALAA IyAbAUVAnAdAsA FKiRCA*dMore »
 
68dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
69aAPANAAE kAAERAKnAAE P~AZnAsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
70J*tAR MA*tAR cu MA*tAR:1RAMAAnAUJ VAi.More »
 
71vPAA anAE PARidAsA VAzAAr anAU.More »
 
72PARiaAEnAA dESAMAA*GAUJrR CA*PAABAEnAMore »
 
73kADkADATGAUJrR CA*PAABAEnAMore »
 
74dESA-IVAdESAnAA J*GALAi P~AANAiaAERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
75PAAWArnAE KHAE CADAVAE BAANA bAAGA-5PATELA PAnnAALAALAMore »
 
76sAuRJ }GAE nA }GAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
77P~AVAAHPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
78aARsAnAU* sVAPnAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
79RAtAi RA*YANAnAi RtAASABAi.KESARISAVAMA#More »
 
80aJAYABA KWAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
81dAstAAnAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
82P~AEMA-KTARi aAR*PAAR!MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
83aACAAYArZ~AinAi aAkYAAIYAKAaAEZ~AiMAnnAWAURAMASAMAArMore »
 
84aRU*wAtAiJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
85sAuRJ }GAE nA }GAEPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
86GAA*wAi‹nAi IdnAVAARisA*. dLAALA CA*dULAALA bAGAUbAA{More »
 
87GAA*wAi BAAPAUnAAE PAVAADAEkABARdAR aRdESAR FRAMA‹More »
 
88sAAGAR sAAVAj sARVANAMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
89clAKPATbAGAdEVA KnAUMore »
 
90dAGAbAGAdEVA KnAUMore »
 
91QAEKRbAGAdEVA KnAUMore »
 
92sA*KRbAGAdEVA KnAUMore »
 
93SAyAUnAi SAAEwAMAA*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
94kAAEFbAGAdEVA KnAUMore »
 
95KAHE KAE,MAnAVAA!sAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
96JAVAD SAEQwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
97VAHALAPAnAA VAENAbAT< dAELAtAMore »
 
98ICAtKARSAMAAr GAAetAMAMore »
 
99tAU* aEK GAULAABAi sAPAnAU* cEaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
100KSMAKSAPATNAi RAJnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »