Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai bAAIMAnAibAuzANA -P~AWAMA aLA*KARZ~Ai MAnnAMore »
 
2VAAtAArIVASAEzA IHMAA*SAi SAELAtAVAiJlAiVAAlAA SARiFAMore »
 
3KYAA* cE gAR?GAADitA JYA*tAMore »
 
4TAGAORnAi ¸AEzQ VAAtAAraOPATNAi RAJnA anAU.More »
 
5bA˜*bA˜nAiLAK*Q RMANALAALAMore »
 
6H*uFnAO sPASArISAMAOF MAsAirMore »
 
7H*uFnAO sPASArHOWAOnAr JEInAFR IRDMore »
 
8VAexAAInAKOnAA* ‹VAnACAIRyAPATELA RMAESAMore »
 
9KBAuLAAtAnAAMAU* dEsAA[ KESAUbAA[More »
 
10HOMAi JHA*GAiR bAAbAAPATELA P~~AHÃLAAdbAA[ P~AA.More »
 
11GAUJRAtAMAA* sKA]T-GAA[D KAYAr>MAPATELA wAVALAMore »
 
12MAARO sA*gAzArIHTLAR aEDOLFMore »
 
13sA*WAARORAaOLA‹ MAHiPAtAIsA*HMore »
 
14sAICAnA tAE*dULAKRbA’ bARtA nAA.More »
 
15MAnAnAU* MAANAsAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
16MAAnAsAdSArnA (bAAGA-3)MAORAIRBAAPAUMore »
 
17KAYAdAnAi KEDiaE-7 G~AAHKsAURXAA KAYAdO G~AAHKOnAA HAWAMAA*PATELA SAitALA KE.More »
 
18IH*dU LAGnAwAARA a*tAGArtA cuTAcEDAPATELA P~AA. BAinALA sA*JYAMore »
 
19KAYAdAnAi KEDiaE-5 BA*wAARNAnAA* aAMAUkA,MAulAbAutA aIwAKARO anAE MAulAbAutA FRJOKARiaA tAMore »
 
20nAAGAVA*SAaIMAzAMore »
 
21PAtA*IGAYAA JEVAU* sAPAnAU*PARMAAR tAUzAARMore »
 
22HUHUPALAANA nARAEtAMAMore »
 
23CAEMBARKWAAdAMAANAi aSAOKMore »
 
24aAPANAi P~AANAisARAMAAnAUJ JAGAMore »
 
25aAPANAi P~AANAisARAMAAnAUJ VAi.More »
 
26VAsAAHtAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
27bAuLAA* PADELAA* MADO.IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
28nAiItAKWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
29MAHAPAURUzAOnAA ‹VAnAP~AsA*GAOPATNAi RAJnAMore »
 
30LAiLAA IyAPAAQi BAKULAMore »
 
31GAUJRAtAnAA gADVAeYAA (G~A*WA-2)MAHEtAA MAKRndMore »
 
32BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA (bAAGA-5)SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
33BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA (bAAGA-4)SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
34BAAlAKOnAU* MAHAbAARtA (bAAGA-3)SAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
35MAAyA VAAtAO KRVAAWAi VAJnA nAHi* ]tAREPAURi KALAiMore »
 
36KAlAA sAuRJnAA RHEVAAsAi VAnAr JuLAEMore »
 
37sVAsWA ÀdYA sVAsWA SARiRDO.MAEHAnA IVAVAEK KE.More »
 
38ROMAAnsA aOnA FEsABAUKIP~AYAA aIM~AtAAMore »
 
39sAoRAzT^ nAi RsAwAAR (bAAGA-2)MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
40tAARE JMAinA PARa*wAAIRYAA RVAind^More »
 
41reREVAAkA*DJOSAi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
42IVAxAAnAnAi IVAstARtAi IXAItAJEWAiPATELA P~AbAUbAA[More »
 
43MAUÎKtA-BA*wAnA (bAAGA-2)MAHEtAA HRIKsAnAMore »
 
44dEVA - dAnAVAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
45bAARtA RtnA sAICAnAKUMAAR IVAMALAMore »
 
46H*uFnAO sPASArHEnsAnA MAAKr IVAKTRMore »
 
47H*uFnAO sPASArJEK KEInFLD-LAE.More »
 
48wA awAR sAA[D aArF IMADnAA[TGAOIHLA MAHESA -anAU.More »
 
49wA awAR sAA[D aArF IMADnAA[TSAELDnA IsADnAiMore »
 
50ISAXAAP~Ad ]PAdESA KWAAaOsAMAANAA HInAFMore »
 
51MAuRkARAJdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
52IMAYAA* FUsAKi bAuVAAnAU* bAutAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
53wAMArPAUyAdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
54kAUdiRAMA BAOjSAAH aEMA.PAi.More »
 
55CAALAO sARKsA JOVAAIVAŸALA*KAR CA*˜MAoILAMore »
 
56sAUdAMAASAAH aEMA.PAi.More »
 
57BALARAMASAAH aEMA.PAi.More »
 
58CAtAUR BAiRBALA-anAOkAi sAJASAAH aEMA.PAi.More »
 
59DOLAi anAE sAOnAPARiji*jUVAADiYAA MAHEn˜More »
 
60sAACAi JAyAAdEsAA[ IJtAEnd^More »
 
61PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaO bAAGA-5GAJJR HIzArdAMore »
 
62ISAXAAP~Ad JAtAK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
63ROCAK JAtAK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
64IHtAOPAdESAnAi MAnAOR*JK VAAtAAraOKstAuIRYAA P~AItAbAA- sA*PAAdnAMore »
 
65PAPPAA, KHOnAE VAAtAArKDiKR YASAVA*tAMore »
 
66a¸AU-SAtAKP~AA.PATELA RMANALAALA cnAALAALAMore »
 
67BAOwA SAtAKP~AA.PATELA RMANALAALA cnAALAALAMore »
 
68JE IVACAARO tAE KEVAi RitAE MAElAVASAO?MAJuMAdAR aEMA. KE.More »
 
69DEPYAUTi sAEKsAnA aOIFsARPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
70sABA RIJsT^AR PARiXAA(VAGAr-3)PATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
71¸AwwAA-bAitAR PARnAO bAROsAObAAsKR RAJMore »
 
72LAAGANAi-LAOHinAO RNAKARbAAsKR RAJMore »
 
73jTPAT sAsALAiQKKR ]dYAnAMore »
 
74bAuGAU sA*IHtAAZ~AiMAAlAi RAwAAKuzNAMore »
 
75aIstAtVA aEK LAYAMAYA aALAYAPATELA aECA. aEMA.More »
 
76aIstAtVA aEK LAYAMAYA aALAYAPATELA aECA. aEMA.More »
 
77JenA PAyAKARtVABARVAAIlAYAA GAUNAVA*tAMore »
 
78CA*>MANAaOjA D*KESA sA*PAA.More »
 
79MAORPAi*cnAi RJA[MAOdi bAARtAiMore »
 
80DArKTRnAi DAYARi bAAGA-7QAKR SARd DAè.More »
 
81VAANAiPAtADBAAVAALAA aSARFMore »
 
82IsA>ETÃsA aArF P~AOBLAEMA sAOIL*VAGAVAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
83WAODiK VAAtAOKUndInAKA [SAAMore »
 
84sVA-IVAKAsAnAi CAAVAibAT< KAIntAMore »
 
85MAUkYA ISAXAK aIbAYAOGYAtAA KsAOTiPATELA JGAdiSA sA*PAA.More »
 
86KAnAkAJuRAnAA BAuTbA’ IGARA IPAnAAKinAMore »
 
87tADKAnAO PAAPADQAKR LAAbASA*KRMore »
 
8821MAi sAdinAO ]*dRdEVAIlAYAA GAnAAbAA[More »
 
89PA*CAtA*yALAAD LAILAtAMore »
 
90IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraOBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
91RAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAO-2JOzAi YAOGAESAMore »
 
92nAVAnAitA sAAMAAnYA xAAnA-3PATELA P~AHLAAdbAA{ aEMA.More »
 
93bAAGAVAtA bAAIVAKMAAlAABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
94bAARtAnAA tAHEVAAR-RXAABA*wAnAIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
95bAARtAnAA tAHEVAAR-IdVAAlAiIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
96sAUMAnAnAi BAUIœ CAAtAUYArnAi BAAlAVAAtAAraO`BLAU`]dESAi IVAQMore »
 
97kAULLAi InASAAlAP~AJAPAItA GAnAAbAA[ aECA.More »
 
98sAAHIsAK IsA*dBAAdnAi sAAtA sAFR (bAAGA-2)RAMAAnAUJ VAi.More »
 
99sAAHIsAK IsA*dBAAdnAi sAAtA sAFR (bAAGA-2)RAMAAnAUJ VAi.More »
 
100sAAHIsAK IsA*dBAAdnAi sAAtA sAFR (bAAGA-1)RAMAAnAUJ VAi.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »