Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tA*yAnAi sAAwAnAAsAEnA IXAItAMAAEHnAMore »
 
2JenA nAXAyA SAAsyA anAE JenA JYAAEItAzA (tAtVAdSArnA)SAAH HEMA*tAMore »
 
3IJ*dGAi nAU* BAiJU nAAMAPATELA JYAVAdnAMore »
 
4gARgARnAAE aAYAUVAErdICAIKtsAKMore »
 
5tAAE bALAE tAEMA J HAEPATELA MAAEHnALAALA anAU.More »
 
6dESAdESAnAi BAAlAVAAtAAraAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
7dESAdESAnAi BAAlAVAAtAAraAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
8MAnAbAAVAnA KWAAMAAlAAdVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
9MAnAbAAVAnA KWAAMAAlAAdVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
10IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
11IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
12BAALA-bAARtAi : 3RACc P~AbAAKRMore »
 
13IGAJUbAA{nAi BAALAKWAAMAAlAABAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
14wAMAArtMAAaAEnAA* CAIRtAAEsA*. JAnAi KMore »
 
15wAMAArtMAAaAEnAA* CAIRtAAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
16sAVAAErttAMA dESAbAIKtAnAi KWAAaAEPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
17bAARtAnAA MAHAnA sVAAtA*yYA IVARAE]dESAi IVAQMore »
 
18KHEVAtA KWAAMAAlAAdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
19IyAPAUTinAAE tARkAATMAHEtAA P~AEMAnAAWAMore »
 
20CAANAKYAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
21sAAEnAPARinAU* sVAGArbA’ MAnAUbAA{More »
 
22HsAAHsA G~A*WAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
23HsAAHsA G~A*WAMAAlAAQAKAER KUsAUMABAEnAMore »
 
24IVAZVAsAAIHtYA P~AsAAdMAAlAA-10MAHEtAA YASAVAntA anAU.More »
 
25IVAZVAsAAIHtYA P~AsAAdMAAlAA-7MAHEtAA YASAVAntA anAU.More »
 
26aEnAgAEnA diVAAgAEnABAuCA HIsAtA H.More »
 
27SAKUInAVAewA bAAVAnAAMore »
 
28ICAnAGAARiJAEzAi nATUbAA{More »
 
29LAAEKbAARtAbA’ nAAnAAbAA{More »
 
30PA*CAAMAMAHEtAA VA*dnAAMore »
 
31‹VAnA gADtAR G~A*MAAlAAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
32KAE{ FRiYAAd nAWAisA*. JAEzAi IdLAiPAMore »
 
33KAE{ FRiYAAd nAWAisA*. GAA*wAi wAiREnAMore »
 
34KAE{ FRiYAAd nAWAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
35GAAetAMA BAUwwAbA’ CA*d^bAA{More »
 
36GAuJRAtAnAA* P~AANAiaAEnAi sAVAArnAU>MANAiaACAAYAr HIRnAARAYANA GAiRwAARLAALAMore »
 
37YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
38dESAbAKtA KWAAMAAlAAPATELA {ZVARbAA{More »
 
39LAAEKMAAnYA ITlAKSAUKLA MAwAUKRMore »
 
40aMAR SAHid GANAESASA*KR IVAwAAWAirMAAEdi aMAMore »
 
41aMAR G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
42‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAVAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
43LAAEKbAARtA : 10bA’ nAAnAAbAA{More »
 
44LAAEKbAARtA : 9bA’ nAAnAAbAA{More »
 
45LAALAU LAPALAIPAYAAESAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
46HsAAHsA KWAAMAAlAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
47bAULAAYA aE SAE* Kdi ?PAETLAiKR {ZVARMore »
 
48nYAU JAELAi JAEKsAnAAYAK FAELAiMore »
 
49c aA*GAlA cETU*SAMAAr GAAetAMAMore »
 
50aREBAiYAnA nAA{T#sAnAi KWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
51aREBAiYAnA nAA{T#sAnAi KWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
52jGAMAGA BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
53aVAnAVAi PARiKWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
54RIsALAi VAAtAArVALAidv avINAKA MAnAAEJMore »
 
55BAAdSAAH BAiRBALAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
56nAVAAE aVAtAARMore »
 
57MAALAIVAKA anAE aIGnAIMAyAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
58P~AEMACA*d IKSAAER G~A*WAAVAILAKDiKR YASAVA*tA anAU.More »
 
59GAUJRAtA GAAeRVAKWAAMAAlAAMore »
 
60aJnABAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
61dAdAnAi MAu*cMore »
 
62BAAEwAK BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
63RIsALAi VAAtAArVALAidv avINAKA MAnAAEJMore »
 
64bANAKARA anAE VAwAUCA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
65sAuRdAsAMAHEtAA VAnALAtAAMore »
 
66MAUsLAiMA MAHAtMAAaAEMore »
 
67ISAXANAgADtAR KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
68ISAXAgADtAR KWAAMAAlAAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
69sAAR*GA-nAAR*GA sAAHsA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
70sAAR*GA-nAAR*GA sAAHsA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
71PAAzAANAiMHEtAA RMANAiKLAALA KiSAnALAALA anAU.More »
 
72PAAzAANAiRAYA I JEnd^LAALAMore »
 
73RsA‹VAnAPA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
74nAAT#YAsAAeRbAMore »
 
75MAHAtAQ‰R ‹tAEnd^More »
 
76sAAXAAtKARMore »
 
77YAUGAdSArnASAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
78tAMAARA nAAMAnAU* MAwYAIBAndUSAAH Z~AiKAntAMore »
 
79VAAtAAr RE VAAtAArdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
80MAnAAER*JnA BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
81sAItA CAIRyA sA*G~AHMore »
 
82nAATYARsABAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
83sVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
84IyAbAETEQ‰R dXAAMore »
 
85anAE HU*SAAH Z~AiKAntAMore »
 
86bAVAnAi bAVAA{PATELA wAivBAHEnAMore »
 
87IVAxAAnA KWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
88aKBARnAU* aEdikAAnAU*KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
89PARiKWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
90PARiKWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
91PARiKWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
92PA*CAtA*yAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
93LAAEKKWAA VAAtAArVAILAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
94PARiKWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
95PARiKWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
96xAAnA-GAMMAtA PAUstAKMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
97RAMAAYANA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
98ISAKAR KWAAMAAlAA-2sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
99IVAxAAnA PAuRK PAUIstAKAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
100ISAKAR KWAAMAAlAA-1sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »