Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ISAKAR KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
2PARiKWAAMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
3RNAKAR gA*TnAi PADKAR sA*tAnAAEZ~Ai RtnAsAU*dRIVAJYA‹ MAHARAJMore »
 
4[MAAESAnAILA [nTEILAJnT LAiDR/MAEnAEJRdstAUR BAi. aEnA.More »
 
5RAE‹*di VAAnAGAiaAEwAnAESAA RAJEZ~AiMore »
 
6RAE‹*di VAAnAGAiaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
7IVAnAitA KAESAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
8aLAkAnAE aAETLAEdEsAA{ RMAAKAntAMore »
 
9wAnVAntARi tAMAARA* gARMAA*GAdEr bAA.KA.More »
 
10nAkALAinAA nAHAERjVAERi sAUSAiLAAMore »
 
11wAUMAADAnAi JEMAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
12JPA-wYAAnA RHsYASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
13DEsK TAEPA PAIBLAËSAGA aETLAE SAU*?MA*yAi RAJEnd^More »
 
14SAunYAnAi sMAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
15GAUJRAtAi IVAZ~VAKAESA kA*D-15QAKR wAiRUbAA{ anAU.More »
 
16ICA*tAnA JYAAEtAdAESAi bAuPAEnd^ aELA.More »
 
17RMAKDA* BAAlA vPAKDA* nAAMASAAH dEVAIsMAtAAMore »
 
18P~AANAi IMAyAa*JARiaA JYAVAiRMore »
 
19VAdEsAA[ dAELAtAbAA[More »
 
20FE*GASAU[nAA[K MAAsTR CAARUHAsAMore »
 
21aEK,BAE anAE aqiSAAH JAènAiMore »
 
22HAsYA IVAPLAVAMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
23RMAKDA* BAAlA vPAKDA* nAAMASAAH dEVAIsMAtAAMore »
 
24RMAKDA* BAAlA vPAKDA* nAAMASAAH KAJLA sA*.More »
 
25nAAJUK XANAAEVYAAsA aIMAtAMore »
 
26nAAJUK XANAAEVYAAsA aIMAtAMore »
 
27PAEHELAi CAAEPADiMore »
 
28KèIsAYAAE VAGAADtAA* SAikAAEsAUJZ~AiMore »
 
29BAALA-bAARtAi : 2RACc P~AbAAKRMore »
 
30BAALA-bAARtAi : 1RACc P~AbAAKRMore »
 
31sAAHsAnAi sAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
32sAAHsAnAi sAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
33{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
34{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
35PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
36aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
37BAAEwAdAYAK VAAtAAraAEsA*. sAUnA*dnAMore »
 
38BAAEwAdAYAK VAAtAAraAEsAUnA*dnAMore »
 
39Z~AiKPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
40IVA>MA anAE VAEtAALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
41vPAKqi BAAlAVAAtAAE-3RACc P~AbAAKRMore »
 
42sAAGARgAELAiSAUKLA YASAVA*tA anAU.More »
 
43sAAGARgAELAi{BAsAnA HEnAIRKMore »
 
44ICAyAA*GAdAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
45‹VAnA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
46‹VAnA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
47sARsVAtAiCA*d^MAAEdi CA*PAKbAA{ R.More »
 
48RXAABA*wAnASAAH CAndKAntA FuLACA*d anAU.More »
 
49nAARd‹sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
50BAAdSAAH anAE BAiRBALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
51IGAJUbAA{nAi BAALAVAAtAAraAEIGAJUbAA[More »
 
52SAEK#sAPAiaR dSYAAVALAiSAEK#IsPAYARMore »
 
53aIbAnA*dnA-G~A*WAsA*. PAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
54aIbAnA*dnA-G~A*WAawVAYAUr ISAVAAnA*dMore »
 
55IdLAnAA dAnAPAAGALA MANAiLAALA yAibAAEVAnAMore »
 
56REtAiMAA* VAHANAVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
57P~AEMA LAGnA PAciRAJPAURA MA*GAlA KE.More »
 
58MAiRA* anAE RANAAEsVAAMAi sVAYA*JYAAEItA tAiWArMore »
 
59RAGA-VAeRAGARAMAAnAUJ MAAwAVAMore »
 
60aMAR wAMArKWAAaAEGAAedANAi HIRLAALAMore »
 
61aMAiR GAULAAMAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
62BAALA-bAARtAi : 3RACc P~AbAAKRMore »
 
63BAALA-bAARtAi : 2RACc P~AbAAKRMore »
 
64BAALA-bAARtAi : 1RACc P~AbAAKRMore »
 
65BAAlA sAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
66BAAlA sAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
67BAAlA sAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
68BAAlA sAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
69VAexAAInAK RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
70aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAAr sAiRij nA*. : 9sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
71‹VAnA-gADtAR-MAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
72{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
73IKSAAER sAAHsAKWAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
74GAuJrR IVAxAAnAKWAA Z~AENAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
75sA*sKAR KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
76PAAeq KWAAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
77P~AAeq KWAAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
78sAMAAJ ISAXANA G~A*WAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
79sAMAAJ ISAXANA G~A*WAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
80sAMAAJ ISAXANA G~A*WAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
81VAexAAInAK aVAKASAKWAAaAE : 6GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
82VAexAAInAK aVAKASAKWAAaAE : 5GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
83aPA*GA nAIH aSAKtAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
84sAAHIsAK TAElAiGANAAyAA IGARiSAMore »
 
85IKSAAER sAAHsAKWAACAAVADA IKSAnAIsA*H anAU.More »
 
86GAURU nAAnAKYAAEGAi cGAnALAALA sA*.More »
 
87sAMAG~A nAATYAKsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
88sAMAG~A nAATYAKMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
89tARUVAR sAHUnAA tAARNAHAR : 2sA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
90tARUVAR sAHUnAA tAARNAHAR : 2sAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
91tARUVAR sAHUnAA* tAARNAHAR : 3sA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
92GA*MAtAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
93BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAaKBARSAAHkAAnA sAAHEBAMore »
 
94aEKLAVAAYAAESAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
95xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
96xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
97aIbAxAAnASAAKUntALAMAaAQVALAEE RA.BAMore »
 
98RMYAKWAA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
99RMYAKWAA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
100RMYAKWAA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »