Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1B~AÁCAYAAraACAAYAr JYA*tAiLAALA anAU.More »
 
2JAtAMAHEnAtAsA*. KElAEKR RVAind^More »
 
3HIRJnAsAEVAKAE MAATEsA*. KUMAARPPAA bAARtAnAMore »
 
4BAAPAUnAA aAZ~AMAMAA*PAAREkA BAALAUbAA{ anAU.More »
 
5BAAPAUnAA aAZ~AMAMAA*]PAAwYAAYA HIRLAALAMore »
 
6BAAPAUnAA KARAVAAsAnAi KHANAinAYYAR sAUSAiLAAMore »
 
7sAAeRAzT^MAA* GAA*wAi‹SAAH KAIntALAALAMore »
 
8MAHAtMAA GAA*wAi SAtAABdi G~A*WASAUKLA YASAVA*tA anAU.More »
 
9cELLAU* sA*wAAnAMore »
 
10G~AAMACAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAEsA*. dVAE RMAESA R.More »
 
11G~AAMACAEtAnAAnAi nAVAILAKAaAEsA*. CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
12GAA*wAi‹nAA ‹VAnAnAA IVAISAzT anAE LAAXAINAK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
13sAtYAAG~AH aAZ~AMAnAA* sA*bAARNAA*JAESAi cGAnALAALAMore »
 
14GAA*wAi‹nAAE ‹VAnAMAAGArdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
15GAA*wAi‹nAA sAA*InAwYAMAA*BAUCA PAURAtAnAMore »
 
16HIRJnAsAEVAKAE MAATEsA*. KUMAARPPAA bAARtAnAMore »
 
17MAHAtMAA GAA*wAiQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
18GAA*wAidiXAA aAZ~AMAMAA* anAE JELAMAA*JAESAi cGAnALAALAMore »
 
19bAARtA JnAnAi KstAURBAAKIVA dYAASA*KR bA.More »
 
20bAAIVA sAMAAJRCAnAAnAi IdSAAMAA*PYAARELAALAMore »
 
21MAHAtMAA GAA*wAiPYAARELAALAMore »
 
22GAA*wAi‹ - aEK awYAYAnAdEsAA{ SAA*ItALAALAMore »
 
23Ik~AstAi wAMArnAE GAA*wAi‹nAE PADKARSAUKLA CA*d^SA*KR anAU.More »
 
24wAMArwAMArnAi MAMArKWAAaAE : 4SAAH RAEIHtAMore »
 
25P~AERNAAnAA* jRNAA*bA’ MAnAUbAA{More »
 
26xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
27PAURUzAAWArnAi P~AItAbAAsA*gAVAi HRsAUkAbAA{More »
 
28nAVAAE YAUGA nAVAi IXAItAJsA*gAVAi HRsAUkAbAA{More »
 
29[ItAHAsA KVAijsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
30GAUJRAtAi GAAMAnAAMA-sAuICAbAAYAANAi HIRVALLAbAMore »
 
31]dur ILAIPA ISAIXAKAIKSAAER IGAIRRAJMore »
 
32SABdnAAE sAAEdAGARJAnAi KnAUbAA{More »
 
33]jRDAdiLAiPA RANAPAURAMore »
 
34MAAnAsAnAA H*sAdVAE P~AItAbAA MA.More »
 
35MAAnAsAnAA H*sAnAAGAR aMAMore »
 
36cxMVAESA#JAdVA IKSAAERMore »
 
37PAARkAU*PARMAAR dSARWAMore »
 
38XANAsVAPnAMAAwAVA HzArdEVAMore »
 
39aPARAwA-KWAAGAA*wAi KAKURAYAMore »
 
40sAunAA aAKASAnAU* PA*kAiKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
41aVAKASAi aAFtAIyAVAEdi aIZVAnAKUMAAR MAA.More »
 
42sAVArnAE MAARA nAMAsKARsAEnA sA*wYAAMore »
 
43sAVArnAE MAARA nAMAsKARMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
44P~AWAMA PAIRCAYA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
45P~AWAMA PAIRCAYA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
46P~AWAMA PAIRCAYA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
47PAYAArVARNA PASAUPA*kAi PARA>MA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
48PAYAArVARNA PASAUPA*kAi PARA>MA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
49PAYAArVARNA PASAUPA*kAi PARA>MA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
50HAWAiSA*KRnAi BAAlAVAAtAAraAEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
51IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
52IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
53IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
54IGAJUbAA[nAi BAAlAVAAtAAraAEBAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
55wAi*GAAMAstAi G~A*WAMAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
56wAi*GAAMAstAi G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
57HALARDA*-JAEDKNAA*-BAAlAGAitAAE G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
58HALARDA*-JAEDKNAA*-BAAlAGAitAAE G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
59JYAAEItAzA PAWA P~AdSArK‹VARAJANAi JMAnAAdAsAMore »
 
60RAE‹*di VAAnAGAiaAESAAH KAJLA sA*.More »
 
61IVAnAitA KAESAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
62HIRRsA G~A*WAPAi*GAlASAi PAAtAAbAA{More »
 
63aLAkAnAE aAETLAEsA*. GAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
64MAHAsAbAAnAA QRAVAAEsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
65CAEtAnAAnAAE dIRYAAEbAT< KAIntAMore »
 
66BAALYAAVAsWAA anAE KUMAARAVAsWAAnAi ISAXANA sAMAs¬AaAEMAHEtAA IH*MAtAbAA[More »
 
67KALAPAURUzAPATELA bAAElAAbAA[More »
 
68aWArSAAsyAP~AVAEISAKAMore »
 
69sALAAD,CATNAi anAE KCAU*BARSAAH KAJLA sA*.More »
 
70IVAVAEKAnA*dnAA* KAVYAAEPATELA wAivBAHEnAMore »
 
71JEsALA JGAnAAE CAAERTAEMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
72PARBAIVARANAi BARKtAMore »
 
73aMAEIRKAnAA sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAKnLAiF MAAKrsA#More »
 
74YAURAEPAnAA bAitARMAA*bAANAdEVAMore »
 
75MAnA Ki BAinARAYA MAwAUMore »
 
76Z~AEzQ RMAuJ bA*DARVAAERA aEnAAXAiMore »
 
77aEKA*tAnAi sAbAAJAEzAi JGAdiSAMore »
 
78Z~Ai PAAZVArnAAWA P~AbAUnAi CAMAtKARiK KWAAaAEMore »
 
79sAEKsA-LAA{FnAi MAu*jVANA anAE ]KELAsA*. PATELA nAREnd^More »
 
80RIsAK MAHEtAAnAA P~ANAYAPAyAAEMAHEtAA RsAiKMore »
 
81KCci IKssAA BAAVAnAiKARANAi dULAERAYAMore »
 
82VAed BAAPAAnAU* VAedU*QAKR LAAbASA*KRMore »
 
83sAAIHtYA anAE sAJrnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
84sAiVANA KAMAnAi WAiaRinAAE sARlA MAAGArIyAVAEdi LAAbASA*KR KESAVALAALAMore »
 
85aAnA*dnAi aARAwAnAAPAAQK RMANALAALAMore »
 
86VAAlA anAE tAEnAU* sAAe*d¬rVAewA SAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
87sALAAD,CATNAi anAE KCAU*BARdAESAi P~AiItAMore »
 
88sALAAD,CATNAi anAE KCAU*BARdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
89GAUJRAtAi nAVALAKWAASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
90GAUJRAtAi nAVALAKWAACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
91aMAEIRKAnAA sAAIHtYAnAAE {ItAHAsAJAEzAi sAURESA anAU.More »
 
92KERlA LAAEKAE anAE sA*sKaAEjA SAISAnA# anAU.More »
 
93sAEKsA-LAA{FnAi MAu*jVANA anAE ]KELAbA’ KAIntAMore »
 
94G~AAMAsAMAAJ MAAlAAPAETLAiKR {ZVARMore »
 
95bAJnARsAdVAE MAKRndMore »
 
96nAVAA YAUGAnAi nAVAi KWAAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
97GAAEVAwArnAP~AItAbAAsA*. JAESAi RMANALAALAMore »
 
98KALAELAKR G~A*WAAVAILAKAKA KALAELAKRMore »
 
99LAAEKKWAA VAAtAArVALAiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
100MAnAAER*JnA BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »