Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAAeRbA KWAA MAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
2MAHAbAARtA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
3GAA*wAi‹nAA P~AERK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
4GAA*wAi‹nAA P~AERK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
5‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAaAEjA VAewA nAVAinAbAA{More »
 
6cyAPAItA ISAVAA‹aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
7SAAeYArPAuNAr sAACAi ISAKARKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
8SAAeYArPAuNAr sAACAi ISAKARKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
9SAAeYArPAuNAr sAACAi ISAKARKWAAaAEsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
10nAARd KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
11aAPANAA aMAR sAJrKAEnAi ‹VAnAKWAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
12aSAAEK BAALAVAAtAArMAAlAA : 3MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
13sAACAnAE nA aAVAE aA*CA !MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
14IVAZVAsAAIHtYA P~AsAAdMAAlAA-8RiD CAALsArMore »
 
15IVAZVAsAAIHtYA P~AsAAdMAAlAA-9MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
16dESAdESAnAi BAAlAVAAtAAraAEdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESAMore »
 
17sAdACAAR KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
18GAAEnAujAnAi GAMMAtAAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
19MAULLAA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
20MAULLAA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
21HAsYA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
22PAAIRJAtAnAA* FuLAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
23aVAnAVAi PARiKWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
24sAAGAR sAAHsA KWAAMAAlAASAEQ RtAUbAA{More »
 
25KAE{ FRiYAAd nAWAisA*. PAiQIDYAA RMANAiKMore »
 
26KAE{ FRiYAAd nAWAisA*. KAEQARi MAwAUMore »
 
27Z~VAEtA PAyAJAnAi IVAnAAEdMore »
 
28kAELAsAAEnAi RJnAiKAntAMore »
 
29IVAZ~VAIVAkYAAtA IVAbAuItAaAE G~A*WA-4dLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
30IVAZ~VAIVAkYAAtA IVAbAuItAaAE G~A*WA-3dLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
31IVAZ~VAIVAkYAAtA IVAbAuItAaAE G~A*WA-2dLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
32IVAZ~VAIVAkYAAtA IVAbAuItAaAE G~A*WA-1dLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
33SAunYAnAA sARVAAlAASAAH RISMAMore »
 
34BAAHUBA*wAGAAEHELA nATVARMore »
 
35IVAZ~VAnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAESAAsyAi IVAJYA anAU.More »
 
36TARGAETbAGAdEVA KnAUMore »
 
37InAdAErzA kAunAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
38diVAAdA*DiaInJInAYAR VA*dnAAMore »
 
39MAEgAANAinAi sAMAG~A nAVAILAKA bAAGA-1MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
40sAtYAnAi SAAEwAMAA*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
41PAAIKstAAnAaAEjA IdGA*tAMore »
 
42kAAEFbAGAdEVA KnAUMore »
 
43KCcDAE nYAARAE REvPAARELA MAulARAJMore »
 
44CAAEVAisA tAiWArK*RwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
45bAARtAnAAE [ItAHAsAPATELA JSAUbAA{More »
 
46aEKAIKnAisAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
47IsAwwA VAetAALA bAAGA-3wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
48IsAwwA VAetAALA bAAGA-2wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
49aMAR BAALAKWAAaAE-1IyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
50kAELAADibAGAdEVA KnAUMore »
 
51MAAEtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
52KAEMPYAUTR F*DAMAEnTLA (bAAGA-1)SAAH sAAEnALAMore »
 
53>A*ItAbAGAdEVA KnAUMore »
 
54sAMAAJbAGAdEVA KnAUMore »
 
55RELVAE PLAETFAEMArbAGAdEVA KnAUMore »
 
56fAE[D sVAPnA LAAEKnAA d#zTAMAA*KD aLAKA aEMA.P~AA. DAèMore »
 
57axAAtA VAAsASAMAAr GAAetAMAMore »
 
58PADKARbAGAdEVA KnAUMore »
 
59MAAsAuMAbAGAdEVA KnAUMore »
 
60IKRNA KeF anAE KAMAinAiSAMAAr GAAetAMAMore »
 
61WAAERiaAE Ti*BAAESAMAAr GAAetAMAMore »
 
62b~AMAJAlASAMAAr GAAetAMAMore »
 
63VAD anAE TETAdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
64IVAwAAtAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
65aGAnAISAkAAKAETK JYAZ~AiMore »
 
66BA*wAnA tAuTYAA* - RAJLAXMAi (kA*D-2)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
67dUPAdnA*IdnAiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
68BA*wAnA tAuTYAA* - PAAeRVAi (kA*D-1)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
69IsAwwAIGAIR tAAERi MAIHMAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
70HeYAA VALAAENAU*nA*dA GAULASAnAMore »
 
71wA aAELD MAEnA aèEnD wA sAiQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
72JYA BAJR*GA !sA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
73JYA BAJR*GA !dVAE nARHRiMore »
 
74sA*GAitA tAPAIsVAnAiSAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
75GAA*wAi GAUNA GAU*JnAMore »
 
76GAUJRAtAMAA* GAA*wAi‹More »
 
77KLAKttAAnAAE CAMAtKARMore »
 
78sA*PAuNAr dAv InAzAEwAMore »
 
79a*BAR CARkAAEsA*. KAEQARi IVA”LAdAsA MAGAnALAALAMore »
 
80bAKtA sAUdAMAAPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
81dA*DiKuCAdEsAA{ {ZVARLAALA {.More »
 
82dA*DiKuCAMAHEtAA KLYAANA‹ IVA”LAbAA{More »
 
83aEKnAAWAi bAAGAVAtAMore »
 
84P~AJABA*wAARNAMore »
 
85HsAtAi KLAi RDtAA* FuLAGAA*wAi GAUNAVAtAi VA.More »
 
86kAEDA sAtYAAG~AHPARikA SA*KRLAALA  ARKAdAsAMore »
 
87GAA*wAi‹nAA ‹VAnAP~AsA*GASAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
88aAkARi FE*sALAAE-1-2More »
 
89{sAPA KWAAaAEaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
90LAAEKAEPAYAAEGAi KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
91F‰DnAA FDAKA HAsYA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
92F‰DnAA FDAKA HAsYA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
93MAULLAA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
94P~AAGAVADnAA* PA*kAiGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
95VAiRA*GAnAAnAi KWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
96VAiRA*GAnAAnAi KWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
97KMAInAYA KA*GAsAiVAAlAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
98BATUbAA[nAA* nAATKAE]MARVAADiYAA BATUbAA{More »
 
99[*IGLASA Tè·nAKAPA*CAALA MAAEHnAbAA[More »
 
100SYAAMA kA*D 1-2PARMAAR JYAntA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »