Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
2BAAlAKAEnAi aAGAVAi dUInAYAA KWAAMAAlAABAARAET JYA*ItALAALA aEMA.More »
 
3IVAxAAnA KWAAMAAlAARAVAlA KnAUbAA{More »
 
4bAULAbAULAAMANAiJAEzAi bAAGArVAMore »
 
5‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
6‹VAnA gADtAR G~A*WAMAAlAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
7sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
8aMAiR GAULAAMAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
9BAALA-bAARtAi : 4RACc P~AbAAKRMore »
 
10BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
11sARsA BAAEwAKWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
12sARsA BAAEwAKWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
13aMAR BAALA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
14MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
15RAMAAYANA nAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
16RAMAAYANAnAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
17MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-3GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
18MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-2GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
19MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-1GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
20IsA*HAsAnABAyAisAiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
21BAAR PAutAlAinAA VAAtAAE-2PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
22PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVAsA*. DGALAi VAADiLAALAMore »
 
23IVAwAIVAwA IKSAAERKWAAaAEbA’ KMore »
 
24wAMArwAMArnAi MAMArKWAAaAE : 2sA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
25wAMArwAMArnAi MAMArKWAAaAE : 2dEVAHUMAAMore »
 
26VAAtAAr-]JANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
27xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
28xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
29IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
30IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
31MAAnAVA‹VAnAMAA* IVAxAAnAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
32MAAnAVA‹VAnAMAA* IVAxAAnA : PAU. 3GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
33BAAlA]LLAAsA VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
34BAAlA]LLAAsA VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
35aEK HAWAE CAPATidLAALA sAURESAMore »
 
36PAXAi JGAtAMAAeYAr IVAJYAGAUPtA anAU.More »
 
37PAXAi JGAtAaARA JMAALAMore »
 
38sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-2KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
39sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-1KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
40bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
41bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
42MAAnAVA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
43HU* J MAARi bAAGYAIVAwAAtAARijiYAA IVAQMore »
 
44MALAAKAGAqVAi P~AVAiNAMore »
 
45VAzAAr aDALAJAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAHEtAA {LAA aARBAMore »
 
46nAMArdB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
47VAALAiPANAAnAAE IsAœA*tAGAA*wAi‹More »
 
48HDtAAlAAEGAA*wAi‹More »
 
49PAARsAMAINA bAAGA-3MAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
50GAA*wAi‹nAAE aXARdEHGAA*wAi‹More »
 
51GAA*wAi‹nAAE aXARdEHGAA*wAi‹More »
 
52GAA*wAi‹nAAE aXARdEHGAA*wAi‹More »
 
53GAA*wAi‹nAAE aXARdEHGAA*wAi‹More »
 
54GAA*wAi‹nAAE aXARdEHGAA*wAi‹More »
 
55G~AAMA sVARAJsA*. VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
56G~AAMA sVARAJGAA*wAi‹More »
 
57sAUVANArdAnAsA*. RAVA YAU. aAR.More »
 
58sAUVANArdAnAGAA*wAi‹More »
 
59JAtAMAHEnAtAGAA*wAi‹More »
 
60HIRJnAsAEVAKAE MAATEGAA*wAi‹More »
 
61BAAPAUnAA KARAVAAsAnAi KHANAidEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
62GAA*wAi‹nAA sAHVAAsAMAA*YAAIxAK {ndULAALAMore »
 
63bAARtAnAA* nAVAA* RAJYAAEsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
64bAARtAnAA* nAVAA* RAJYAAEGAA*wAi‹More »
 
65dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
66GAA*wAi : nAVAi PAEqinAi nAJRESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
67tYAAGAMAuItAr anAE BAiJA LAEkAAEGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
68MAHAtMAA GAA*wAi SAtAABdi G~A*WAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
69MAHAtMAA GAA*wAi SAtAABdi G~A*WAsA*. sAVArPALLAi RAwAAKMore »
 
70Z~AiMAHAbAARtAMAHIzAr KMore »
 
71IH*d sVARAJYAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
72BAAPAUnAA PAyAAE-2sA*. PATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
73aARAEGYAnAi CAAVAiGAA*wAi‹More »
 
74BAA anAE BAAPAUsA*. KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
75HIRJnAsAEVAKAE MAATEGAA*wAi‹More »
 
76tYAAGAMAuItAr anAE BAiJA LAEkAAEGAA*wAi‹More »
 
77VANAArZ~AMAwAMArsA*. P~AbAU aAR. KE.More »
 
78VANAArZ~AMAwAMArGAA*wAi‹More »
 
79MAHAsAbAAnAA MAHARWAiaAERA*dEIRYAA MAwAUKRMore »
 
80Z~AiMAd# RAJCA*d^ anAE GAA*wAi‹ aEK anVAYAGAALAA nAEMACA*d aEMA.More »
 
81bAAIVA sAMAAJRCAnAAnAi IdSAAMAA*dEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
82MAHAtMAA GAA*wAidEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
83GAA*wAi ‹VAnA MAHAKAVYAawVAYAUr RItALAALAMore »
 
84BAAPAUnAi P~AsAAdiMAWAURAdAsA IyAKMA‹More »
 
85dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi‹More »
 
86dIXANA aAIfKAnAA sAtYAAG~AHnAAE {ItAHAsAGAA*wAi‹More »
 
87MAAEHnA GAA*wAi MAHAKAVYAPATELA DAÂAbAA{More »
 
88sAtYAnAA P~AYAAEGAAE aWAVAA aAtMAKWAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
89RAzT^bAAzAA IVAzAE IVACAARGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
90Ik~AstAi wAMArnAE GAA*wAi‹nAE PADKARJYAAEJr aEsA. KE.More »
 
91tYAAGAMAuItAr anAE BAiJA LAEkAAEGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
92BAAPAUnAi P~AsAAdiMAWAURAdAsA IyAKMA‹More »
 
93G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAPARikA nARHIRMore »
 
94G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
95G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
96nAVA‹VAnA Z~AENAi : 4JAEzAi BAABAUbAA{More »
 
97MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-19GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
98MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-18GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
99MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-17GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
100MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-16GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »