Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1FlAKWAAsAUnA*dnAMore »
 
2BAAdSAAH anAE BAiRBALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
3RED >AEsAnAi KHANAisARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
4sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAidLAALA HAERMAjIdYAARMore »
 
5IVATAIMAnA RAJAMore »
 
6HsAE tAEnAU* gAR VAsAE G~A*WAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
7HsAE tAEnAU* gAR VAsAE G~A*WAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
8IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
9IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAJMAUdAR BAALAAMore »
 
10IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAJMAUdAR BAALAAMore »
 
11nAiLAKMALA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
12nAiLAKMALA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
13aIbAxAAnASAAKUntALAMA#aAQVALAEE RA.BAMore »
 
14aIbAxAAnASAAKUntALAMA#KALAidAsA MAHARAJMore »
 
15P~AERK KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
16P~AERK KWAAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
17LAiLAAVAtAi ‹VAnAKLAAIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
18Z~AiMAd# bAGAVAd# GAitAAaACAAYAr Z~Ai CARNAtAiWAr MAHARAJMore »
 
19sMARNAAEnAi sAUVAAsAMAHEtAA sAAedAMAinAiMore »
 
20I REFnAi VAAtAAEPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
21sA*wYAAnAA R*GAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
22aJBA RHsYAKWAAaAEJAESAi MAUKUndMore »
 
23aJBA RHsYAKWAAaAEJAESAi MAUKUndMore »
 
24aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
25MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-5GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
26MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-4GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
27sAi. KE. nAAYADUdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
28G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
29G~AAMAIVAwAAPAiQnAi bAuIMAKAbA’ nAAnAAbAA{More »
 
30aIH*sAAGAA*wAi MAAEHnAdAsA KRMACA*dMore »
 
31SAA*ItAnAAE MAAGArdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
32SAA*ItAnAAE MAAGArG~AEGA RiCADr BAi.More »
 
33dAvBA*wAi SAA sAARUKUMAARPPAA bAARtAnAMore »
 
34‹VAnAgADtAR G~A*WAMAAlAA-8VAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
35‹VAnAgADtAR G~A*WAMAAlAA-7VAewA aAEjA nAVAinAbAA{More »
 
36KUMAARdEVAiMAUnASAi LAiLAAVAtAiMore »
 
37PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaAEGAŠJR HIzArdAMore »
 
38PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaAEGAŠJR HIzArdAMore »
 
39{ItAHAsAnAi tAEJMAuItAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
40CA>KnAU* CA‰RnAAYAK HRiSAMore »
 
41IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
42IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
43IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
44sAsAARANAAnAA* sAAtA BACCAA*dAtAE InAMArLAAMore »
 
45PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
46dRVAESA KWAAaAEbA’ MAulASA*KR P~AA.More »
 
47JnAJAGARNA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
48JnA JAGARNA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
49PAAQPAAEWAi G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
50bAARtARtnA {IndRA GAA*wAiJAESAi ]zAAMore »
 
51nAVAAE IBARBALA G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
52BAAlAnAATK Ij*dABAAdPATELA nATVARMore »
 
53‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVAILAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
54dIRYAAPAARnAA dPArNAMAA*MAHEtAA JYAAMore »
 
55KdLAiVAnAnAiLAK*Q IVAnAAEIdnAiMore »
 
56IMAIsAsA SAAHnAi aEK BAPAAERSAAsyAi IVAJYAMore »
 
57adSYA diVAALAAEMAHEZ~VARi MAAVA‹More »
 
58KAGADAE sMAATr cEIyAVAEdi nAiItAnAMore »
 
59aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
60aAPANAi LAAEKMAAtAAaAEB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
61BAALARHsYAKWAAaAEJAnAi KMore »
 
62BAALARHsYAKWAAaAEJAnAi KMore »
 
63JAdU{ wAAEKAEB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
64CAALAAE RMAiaE RMAtAwAuMAKEtAUMore »
 
65IVAxAAnAnAA MAR‹VAAwAuMAKEtAUMore »
 
66IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
67IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
68IVAwAAWAirVAACAnAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
69sAFRnAA* sAAWAiPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
70IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAJAEwAANAi MAnAUbAA{More »
 
71IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAbA’ CAnd^SA*KRMore »
 
72IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
73VAAET aEnD VAAYA G~A*WAAVAILAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
74MAnAPAsA*d LAAEKKWAAaAEGAAedAnAi HIRLAALA R.More »
 
75aIbAxAAnASAAKUntALAMA#sAAELAAEMAnA aEstAER aE.More »
 
76MAHAbAARtAnAi KWAAaAE-10wAuMAKEtAUMore »
 
77MAHAbAARtAnAi KWAAaAE-9wAuMAKEtAUMore »
 
78nARBA*KAaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
79VAEd-ICA*tAnAPARikA VAsA*tA anAU.More »
 
80VAEd-ICA*tAnAIVAnAAEBAAMore »
 
81aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAsA*. IGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
82aVALAAEKnA G~A*WAMAAlAAKAKA KALAELAKRMore »
 
83aZ~AU bAinAA nAenAAB~AÁbA’ P~AHLAAdMore »
 
84‹VAnA MA*GALA G~A*WAAVAILAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
85MAAERARi BAAPAUnAi sA*sKAR G~A*WAAVAILAMAAERARi BAAPAUMore »
 
86MAAERARiBAAPAUnAi sA*sKAR G~A*WAAVAILAMAAERARi BAAPAUMore »
 
87PAA*CA BAAlAnAAITKAaAEDAEsAA P~AAGA‹More »
 
88MAHAnA VAexAAInAKAEVAKiLA anA*tAMore »
 
89PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVAInAGAMA RAJ KE.More »
 
90PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVAKAEQARi GAAEPAAMore »
 
91JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
92LAAEKsA*sKAR diPAAVAILAwAuMAKEtAUMore »
 
93LAAEKsA*sKAR diPAAVAILAwAuMAKEtAUMore »
 
94MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
95MAHAbAARtAnAi KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
96SAEkACALLAi G~A*WAAVAILAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
97SAEkACALLAi G~A*WAAVAILAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
98JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
99JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
100JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »