Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
2IVAxAAnAnAi RAECAK VAAtAAraAEbA’ MAnAUbAA{More »
 
3‹VAnAgADtARnAi VAAtAAEwAuMAKEtAUMore »
 
4‹VAnAPA*WA ]JAlASAAH RAEIHtAMore »
 
5‹VAnACAIRyAMAAlAA-2wAuMAKEtAUMore »
 
6aAPANAU* HVAA{dlAPATELA aInALA anAU.More »
 
7aAPANAU* HVAA{dlAP~AA]DFuT sAi. aELA.More »
 
8sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiSAAH VAiNAAMore »
 
9sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiMAAEMAinA MAUStAAKMore »
 
10aLAKMALAKnAi VAAtAAEsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
11IsA*HAsAnABAyAisAiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
12PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVAsA*. DGALAi VAADiLAALAMore »
 
13PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVAsA*. DGALAi VAADiLAALAMore »
 
14PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVABAAEgAANAi sAi. PAi.More »
 
15PAIRCAYA PAUIstAKA P~AVAsA*. DGALAi VAADiLAALAMore »
 
16sA*sKnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
17sA*sKnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
18IVAwAIVAwA IKSAAERKWAAaAEbA’ KMore »
 
19ISASAUIVAKAsA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
20VAAgAMAAnAVACAEtAnAMore »
 
21BAAlA JAEDKNAA*IGAJUbAA[More »
 
22wAMArnAiItA-KWAAaAEsAtYAMA#More »
 
23IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
24IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAdEsAA{ BAALAAbAA{ VAi.More »
 
25‹VAJGAtAnAi ad#bAutA KWAAaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
26xAAnA-aAnA*d PAUstAKMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
27aREIBAYAnA nAA{T#sA RAtAAEnAi VAAtAAE BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
28aREIBAYAnA nAA{T#sA RAtAAEnAi VAAtAAE BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
29IGAIRK*dRAnAi sAAHsAKWAAaAEbA’ KMore »
 
30sAAJA RHEtAA* SAikAiaEPATELA sAAEMAAbAA{More »
 
31sAAJA RHEtAA* SAikAiaE-1PATELA sAAEMAAbAA{More »
 
32JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
33JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
34JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
35JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
36MAAnAVA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
37MAAnAVA ISAXANA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
38P~AERK P~AsA*GAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
39P~AERK P~AsA*GAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
40MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAE : Z~AENAi-2-20GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
41IVAxAAnAnAi aJBA VAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
42vPAKDi BAAlAVAAtAAERACc P~AbAAKRMore »
 
43VAHEtAi VAAtAAEdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
44aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
45IVARATnAAE IVAnAASAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
46PA*CAtA*yAnAi VAAtAAEJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
47PA*CAtA*yAnAi VAAtAAEJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
48PARMAVAiR CA>dVAE KUsAUMA bAuPAEnd^More »
 
49sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiIP~AYAdSAirnAiMore »
 
50HAsYAIVAnAAEd G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
51sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiP~AdiPA H*sAAMore »
 
52sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
53sAHUnAE MAATE sAAIHtYA Z~AENAiKAEHLAi MAwAUIRMAAMore »
 
54‹VAnAPAIRCAYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
55‹VAnAPAIRCAYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
56{sAPAnAi sA*sKAR KWAAaAE-1BAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
57{sAPAnAi BAAEwA KWAAaAE-2BAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
58{sAPAnAi sA*sKAR KWAAaAEBAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
59MAAETA JYAARE HtAA nAAnAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
60MAAtAa*wAAIRYAA RVAind^More »
 
61KWAAnAATYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
62xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
63xAAnAVAwArK G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
64PASAUPAXAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
65PASAUPAXAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
66PASAUPAXAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
67````MAucAlAi MAA```` MAMAtAA G~A*WAZ~AENAiIGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
68sAICAyA KWAARtnAAEBAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
69sAICAyA KWAARtnAAEBAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
70PASAUPAXAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
71MAAtAa*wAAIRYAA RVAind^More »
 
72{sAPAnAi P~AERK KWAAaAE : 5BAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
73KWAAnAATYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
74KWAAnAATYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
75PAu*QAKAMA anAE BAUKBAA{InD*GAGAAEsVAAMAi sARLAAdEVAiMore »
 
76sAICAyA KWAARtnAAEBAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
77‹VAnAPAIRCAYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
78‹VAnAPAIRCAYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
79‹VAnAPAIRCAYA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
80sAMARA*GANAnAAE sAAd-1JAEzAi BAABAUbAA{More »
 
81GAAtAi G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
82RMYAKWAA G~A*WAMAAlAAIGAJUbAA[More »
 
83sAAtA YAUGAAEsLAAVA VAAtAAraAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAAR anAU.More »
 
84RAMAAYANAnAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
85VAnAVAGADAnAA* P~AANAiaAERAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
86sAACAi sAAHsAKWAAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
87BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
88sAACAi sAAHsAKWAAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
89BAALAaAnA*d VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
90{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
91{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
92aAPANAA VAexAAInAKAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
93IVAwAIVAwA IKSAAERKWAAaAEbA’ KMore »
 
94HsAAE anAE HsAAVAAEsA*. MAHEtAA †tAMbARAMore »
 
95BAAlAKAEnAU* MAHAbAARtASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
96BAAlAKAEnAU* MAHAbAARtASAAH RMANALAALA nAAnAALAALAMore »
 
97HsAAE anAE HsAAVAAESAAH BAinAAMore »
 
98IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAJYAIbAkkAUMore »
 
99IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAJYAIbAkkAUMore »
 
100sAUHAsAi sA*sKARKWAAMAAlAAsAUHAsAiMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »