Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
2‹VAnAMA*GALA G~A*WAAVALAiB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
3IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
4IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAKINArK MAAwAVARAYA bAA.More »
 
5MAUKtAAtMAA Z~Ai MAUKtAAnA*d sVAAMAisAAERIQYAA GAAERwAnAdAsAMore »
 
6P~AEMAsAkAi : Z~Ai P~AEMAAnA*d sVAAMAisAAERIQYAA GAAERwAnAdAsAMore »
 
7Z~Ai B~AÁAnA*d sVAAMAisAAERIQYAA GAAERwAnAdAsAMore »
 
8Z~AEzQ bAYAAnAK KWAAaAEbA’ aIZVAnAiMore »
 
9aKlA LAiLAASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
10VAexAAInAK sAAHsAKWAAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
11KHEVAtA KWAAMAAlAAQAKR sAURESAMore »
 
12sAd#GAUNA KWAAaAEdAESAi P~AbAULAALAMore »
 
13cELAbAA{ SAAeYAr KWAAMAAlAAbA’ dAELAtAMore »
 
14sAU*dR KWAAMAAlAASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
15sA*UdR KWAAMAAlAAbA’ MAnAUbAA{More »
 
16aKlA LAiLAAMAEwAANAi JYAntA anAU.More »
 
17aMAUtAKWAAaAEPA*WAKi IFRAEjMore »
 
18KHEVAtA KWAAMAAlAASAAH P~AVAiNAbAA{More »
 
19{sAPA BAALAKWAAVAILAnAAYAK HRiSAMore »
 
20{sAPAAnAi BAALAKWAAVAILAnAAYAK HRiSAMore »
 
21aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAsA*. SAUKLA JYA*tAbAA{More »
 
22{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsA*. SAUKLA JYA*tAbAA{More »
 
23nAEtAAaAE nAAnAA HtAA*sAVAANAi atAULA anAU.More »
 
24sAVArwAMAr KWAAaAEtAARABAEnAMore »
 
25BAAlAP~AERK VAAtAArVALAi-3PARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
26G~AAMAVAnAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
27tARUVAR sAHUnAA tAARNAHAR : 3BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
28IsA*HAsAnABAyAisAiJEsALAPAURA ISAVALAALA anAU.More »
 
29IsA*HAsAnABAyAisAiJEsALAPAURA ISAVALAALA anAU.More »
 
30VAisAMAi sAdinAU* IVAxAAnAbA’ MAnAUbAA{More »
 
31JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
32JnAaIbAYAAnA KWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
33BAAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
34BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
35CAALAAE bAMAiaE bAARtAdESAPATELA RMANALAALAMore »
 
36RAIzT^YA YAUœ KWAAMAAlAA-4nAAYAK HRiSAMore »
 
37P~AsA*GAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
38YAAd KRAE KURBAAnAi !PATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
39sAPtAR*GAi KWAAMAAlAAZ~AAEF REkAAMore »
 
40sAPtAR*GAi KWAAMAAlAAZ~AAEF REkAAMore »
 
41MAEgAwAnAUzA KWAAMAAlAA-2nAAYAK HRiSAMore »
 
42CAALAAE bAMAiaE bAARtAdESAPATELA RMANALAALAMore »
 
43IHtAAEPAdESA KWAAMAAlAAdEsAA{ RMAAKAntAMore »
 
44IVAZVAnAi Z~AEzQ PARA>MA KWAAaAEnAAYAK bAAELAiMore »
 
45P~AACAinA LAAEKVAAtAAraAEwAuMAKEtAUMore »
 
46]PAInAzAd KWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
47sAMAAJgADtARMAAlAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
48IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAbA’ CAnd^SA*KRMore »
 
49IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
50IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
51IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
52IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
53JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
54JAEDAXAR VAGARnAi MAAETA aXARnAi VAARtAAaAEnAAYAK HRiSAMore »
 
55SARiR IVAxAAnAMAAlAA-4aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
56SARiR IVAxAAnAMAAlAA-3aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
57sAMAAJgADtARMAAlAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
58BAAEwAKWAAaAEwAuMAKEtAUMore »
 
59sAtYAIJtA RAYAnAi RHsYAKWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
60aNAURAXAsAnAAYAK HRiSAMore »
 
61sAuXMA‹VA PAIRCAYAMAAlAA-10aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
62sAuXMA‹VA PAIRCAYAMAAlAA-9aVARANAi BAABAUbAA[More »
 
63MAAnAVAi kA*IDYAERAEKALAELAKR KAKA anAU.More »
 
64LAAEKsA*sKAR diPAAVAILAwAuMAKEtAUMore »
 
65VAeRAGYAMAuItAr Z~Ai InAzKUlAAnA*d sVAAMAisAAERIQYAA GAAERwAnAdAsAMore »
 
66sAtAnAU* CAA*dRNAU*PA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
67IHMAALAYA sVAvPAMAUnASAi aIVAnAASAMore »
 
68BAEHEstAi BAMAnASAAw~AUVA sAUMAnAsA#More »
 
69GAAetAMAinAANAAVATi SASAiKAntA anAU.More »
 
70aARtAinAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
71JAGAE a*tAR RAMAVAewA IVAZVAnAAWA IVA”LA‹More »
 
72SAunYASAEzAPARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
73KAeMAAR-asA*bAVAMA#PA*DYAA nATVARMore »
 
74RHsYAA*GAnAAwAuMAKEtAUMore »
 
75JHA*GAiR-nAuRJHAnAMAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
76IKSAAER nAATKAEVAMAAr SAARdAP~AsAAdMore »
 
77cBAiLAAE LAALACAAEKSAi RIsAKLAALA anAU.More »
 
78sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-5wAuMAKEtAUMore »
 
79aAKASAE KÂU*sA*. SAUKLA JYA*tAbAA{More »
 
80IVAwAA-diNA G~AWAAVAILA : 2JYAIbAkkAUMore »
 
81IVAMALA G~A*WAAVAILA : 5JYAIbAkkAUMore »
 
82IVAMALA G~A*WAAVAILA : 4dEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
83IVAMALA G~A*WAAVAILA : 3JYAIbAkkAUMore »
 
84bAARtAnAi LAAEKKWAAaAE-3sAUHAsAiMore »
 
85bAARtAnAi LAAEKKWAAaAE-5sAUHAsAiMore »
 
86vPAKDi BAAlAVAAtAAERACc P~AbAAKRMore »
 
87wAuPAG~A*WA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
88wAuPAG~A*WA G~A*WAMAAlAAgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
89JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
90JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
91JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
92MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
93MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
94MAHAbAARtAnAi BAALAVAAtAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
95BAAdSAAH anAE BAiRBALAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
96wAnYA wARNAi GAUJRAtAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
97IVAxAAnAnAi sAACAi sAAHsAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
98sAUGAMA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
99sAUGAMA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
100sAUGAMA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »