Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAiR HnAUMAAnAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
2PAÞWVAiRAJ CAoHANAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
3KLPAnAA CAAVALAAGAOHELA nATVARMore »
 
4aAVA RE... VARsAAdMAAyAAVAAIDYAA MAÞdULAA aEsA.More »
 
5MAARA dESAnAA IVAxAAnAiaOMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
6aAVAO,BAEsAO,PAiaO,PAANAi ]PAAwYAAYA REkAAMore »
 
7¸AœA IyAVAEdinAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
8HRiSA nAAYAKnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
9a*tARnAi SAOwAaOSAOMore »
 
10sAFlAtAAnAi VAexAAInAK TEKnAiKCAowARi IBAsVARuPA ROYAMore »
 
11‹VAnA ‹VAVAAnAi KlAA¸Ai LAILAtAP~AbAMore »
 
12sAi>ET#sA aOF sAUPAR sAKsAEsALAkAOITYAA sAUbAAzAMore »
 
13nAVAnAitA JnARLA nAOLAEJRAVALA aEnA.‹ -sA*PAAdKMore »
 
14JANAO,MAANAO,JGA IPAcANAOIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
15nAADi wAOYAE aADA* bAAGAEGAqVAi MAnAUbAA[More »
 
16sAMAJUDiGAqVAi MAnAUbAA[More »
 
17MAULLAA nAsARUdinA-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
18MAULLAA nAsARUdinA-3JOzAi YAOGAESAMore »
 
19MAHAbAARtAnAA* aMAR PAAyAO-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
20RAMAAYANAnAA* aMAR PAAyAO-4JOzAi YAOGAESAMore »
 
21sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA:11 PA*CAALA ISARizA sA*KLAnAMore »
 
22sAURESA JOzAinAU* sAAIHtYAIVAZVA: 9PA*CAALA ISARizA sA*KLAnAMore »
 
23IVAZVAnAO sAoWAi MAHAnA sAELsAMAEnAMAEInDnAO aOGAMore »
 
24KHEVAtA aAwAAIRtA KWAAaOPARikA aIVAnAASAMore »
 
25nAAstAAgAR anAE BAi‹ P~AERK VAAtAAraOPARikA aIVAnAASAMore »
 
26MAARU* nAAMA LAAVANYAbA’ IGARiSAMore »
 
27IXAItAJnAE PAELAE PAAR IVAKsAtAU* IVAxAAnAJGAtAAPA diPAKMore »
 
28MAEgAwAnAUzAnAA* R*GAKIDYAA KAIntA MA.More »
 
29xAAnA MAAPAE IVAxAAnAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
30MAnAGAMAtAA* GAitAOKMore »
 
31CA*˜KAntA (bAAGA-3)dEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
32CA*˜KAntA (bAAGA-2)dEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
33CA*˜KAntA (bAAGA-1)dEsAA[ [CcARAMA sAurYARAMAMore »
 
34sAEKYAULAR [IDYATSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
35HYAAtAinAA cELLAA HstAAXARdLAALA sAURESAMore »
 
36GAINAtAnAA CAMAKARAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
37BAyAisA PAutAlAi KWAAMAAlAA-1SAAMAlAbA’More »
 
38BAAlA sAAHsAKWAAaOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
39ISAXANAnAA ISALAALAEkAPARMAAR [ZVAR-sA*PAA.More »
 
40VAAtAAr-MAElAO(bAAGA-1)MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
41MAOR MAHARAJVA*wAAEPAAwYAAYA sAAeMYAMore »
 
42sAOTi anAE PAOQi-diPADA PAR sAVAARiSAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
43BAECARKAKAsAOnAi RMANALAALAMore »
 
44WAWAA WAE[!WAE[!WA[!sAOnAi RMANALAALAMore »
 
45BAKOR PATELA: ]JANAiaEVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
46xAAnA aE xAAnA nAWAiaOSAOMore »
 
47GAUJRAtA P~AVAAsA dSArnAPATELA JHAnAVAi KEMore »
 
48BAUIœCAAtAUYAr ÎKVAjPATELA RMAESAMore »
 
49tAMAARA P~AARBwAnAE SAOwAOSAMAAr ROIBAnAMore »
 
50wAnAVAAnA BAnAO anAE kAUSA RHOIKYAAEsAAKi RAEBATr Ti.More »
 
51KAYAdAnAi KEDiaE-2 MAAnAVA-aIwAKAROKARiaA tAMore »
 
52GAINAtAGAU*JnAPATELA KAIntALAALA JAE.More »
 
53PARiKWAAaOJAnAi RgAUVAiR P~AA.More »
 
54˜OPAdiMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
55HEILAKOPTR LAEVAU* J cE,BAAYAIsAKLA VAECAinAE!IyAPAAQi BAKULAMore »
 
56BAKOR PATELA: tAERi BAi CAuPA...!VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
57BAKOR PATELA: bAULAKNAAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
58KYAA* cE sA*BA*wAOnAi aAtMAiYAtAA?DO.VAORA wAeYArBAAlAAMore »
 
59nAIH nAAIVAK KEVAlA cE nAAVAaOSAOMore »
 
60TERO KADrj#kAyAi ZVAEtAAMore »
 
61P~ABA*wAnAnAA* MAulAtAtVAORA*GANAEKR SAvMore »
 
62¸Ai MAAtAA‹nAA sAAXAAtKAROCAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
63CAHERA PARWAi bAIVAzYA¸Ai VAeRATKR bAALACA*˜More »
 
64]PAInAzAdÃKWAAaO (bAAGA-3)wAuMAKEtAUMore »
 
65PA*CAtA*yAnAi VAAtAOPATNAi RAJnAMore »
 
66YAMARAJAnAO PAADOnAAYAK HRiSAMore »
 
67KLARVA BAALAKWAAMAAlAA-kAEtALAi RE kAEtALAiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
68BAOwAKWAAaORAYACAURA SAeLAEzA KE.More »
 
69aJBAGAJBA KWAAMAAlAA-I>KETnAO tARkAATGAOHELA nATVARMore »
 
70G~AHNASAAH P~AA. aEsA. aAR.More »
 
71bAARtAiYA HstAREkAAnAA CAMAKARAPARMAAR aEnA.BAi.More »
 
72PAuNArYAOGAnAi P~AAWArnAAaOCAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
73ID*GADO*GA ID*GADO*GAMAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
74PAA*CA PAALAinAi kAiRnAi VAARtAAGAOsVAAMAi ]MAESAMore »
 
75aAPANAA tAHEVAAROVAeŸ bAAVAnAAMore »
 
76KRtAA HO sAO IK‹YAEGAOsVAAMAi ]MAESAMore »
 
77sAAHIsAK BAAlAKOISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
78]kAANAARAVALA ]PAEnd^More »
 
79]PAdESA KWAAaOSAAH JYA*tA BAi.More »
 
80aEKtAAnAi SAIKtAVYAAsA dEVAEnAMore »
 
81MAEwAdutAIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
82aDUIKYAO-dDUIKYAO JELAMAA*JOzAi ‹VARAMAMore »
 
83CAi*...CAKLAi...CAK#...CAK#...CAK#...DO.IyAVAEdi IVAR*ICAMore »
 
84HAsYAVAAtAAr-MAAlAA(bAAGA-1)B~AMHbA’ wAiRJMore »
 
85aAtMAIsAIœSAAsyA P~AVACAnAMAAlAA(bAAGA-2)¸AiMAd# RAJCA*˜‹More »
 
86aAtMAIsAIœSAAsyA P~AVACAnAMAAlAA(bAAGA-1)¸AiMAd# RAJCA*˜‹More »
 
87PA*CAtA*yAnAi VAAtAO(bALAA[nAO BAdLAO)GAJJR wAiRJLAALAMore »
 
88MAARU* ‹VAnAsAuyAIyAVAEdi a*IKtA -sA*PAAdnAMore »
 
89XANAE XANAE aAtMAiYAtAAMAHEtAA nAiLAESA-sA*K.More »
 
90XANAE XANAE aAnA*dMAHEtAA nAiLAESA-sA*K.More »
 
91XANAE XANAE P~AERNAAMAHEtAA nAiLAESA-sA*K.More »
 
92IsA*HnAU* PAGALAU*sAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
93SAKUntALAAIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
94GAAtAi G~A*WAMAAlAA-dUHA anAE sAORQAIGAJUbAA[More »
 
95VAAsAVAdtAAIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
96nAAGAAnA*dIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
97MAALAIVAKA anAE aIGnAIMAyAIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
98KUMAARsA*bAVAIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
99VAsA*tAsAEnAAIVALAAsAi nAAetAMAKAntA sAA.More »
 
100IMAYAA*nAE MAOtAnAi sAJAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »