Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sA*tACAIRyA G~A*WAMAAlAAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
2IHtAAEPAdESAnAi KWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
3MA*GAlA KWAAMAAlAAInAMArLA bAGAVAtAi MAUnAiMore »
 
4bAAEPAARAMA bAMAbAMAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
5aAPANAA VAexAAInAKAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
6aAPANAA VAexAAInAKAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
7TARjnA G~A*WAAVAILA-10sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
8QAEKRbAGAdEVA KnAUMore »
 
9YAUVAAnAAEnAEsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
10sAUGA*wA KWAAMAAlAAMore »
 
11LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAA : 1GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
12aAPANAA VAexAAInAKAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
13aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi KWAAaAEMore »
 
14aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi KWAAaAEMore »
 
15PASAUPA*kAi KWAAMAAlAA-2sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
16PASAUPAU*kAi KWAAMAAlAA-1sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
17MAnAAER*JnA BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
18aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
19aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
20IVAxAAnA KWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
21RIsAKR*JnA BAAlAVAAtAAr MAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
22RAMAAYANA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
23IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
24IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
25IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
26IVAxAAnA VAATEnAE gAATEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
27IVAxAAnA VAATEnAE gAATEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
28VAiRKWAAMAAlAASAAH CA*d^ABAHEnA wA.More »
 
29VAiRKWAAMAAlAASAAH CA*d^ABAHEnA wA.More »
 
30TARjnAnAU* PAUnARAGAMAnACA*d^P~AKASAMore »
 
31RsAiLAi VAAtAArVAILAdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
32RsAiLAi VAAtAArVAILAdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
33RMAtA PARiCAYA MAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
34aPA*GA aVAsWAAnAA ‹VAnA sA*G~AAMAnAi aAnA*dYAAyAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
35VAAtsALYAMAuItAr dAdA : 7sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
36IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
37IVAZVAnAi IVAICAyAtAAaAEJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
38QGAKWAA KE BAAEwAKWAA !sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
39aAPANAA aMAR sAJrKAEnAi ‹VAnAKWAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
40sAAeRbA KWAA MAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
41MAnAAER*JnA BAAlAVAAtAArMAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
42ISAKAR KWAAMAAlAA-4sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
43HsAtAA* FuLA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
44HsAtAA* FuLA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
45RAMAAYANA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
46HsAtAA* FuLA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
47VAexAAInAK RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
48IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
49IdLAkAUSA PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
50MAHAbAARtA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
51MAHAbAARtA KWAAMAAlAAPATNAi RAJnAMore »
 
52sAAtA FuLA sAAEnAAnAA*JYAIbAkkAUMore »
 
53VAAtA KHiSAU* PHAERsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
54GAA*wAi‹nAA P~AERK P~AsA*GAAEJAESAi a*BAELAALA nAARNA‹More »
 
55IVA>MA-VAEtAAlAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
56IVA>MA-VAEtAAlAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
57aAPANAi {nd^iaAE : 2GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
58R*GALAAnAi IdVAAlAiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
59R*GALAAnAi REVADiJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
60aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi KWAAaAEMore »
 
61aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi KWAAaAEMore »
 
62aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi KWAAaAEMore »
 
63JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
64VAexAAInAK aVAKASAKWAAaAE : 4GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
65BAUIœCAAtAUrYA KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
66sA*sKAR sAAeRbA G~A*WAAVAILAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
67sA*sKAR sAAeRbA G~A*WAAVAILAVAAgAELAA MAAEHnALAALAMore »
 
68VAiRKWAAMAAlAASAAH CA*d^ABAHEnA wA.More »
 
69aSAAEK BAALAVAAtAArMAAlAA : 4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
70aAPANAA aMAR sAJrKAEnAi ‹VAnAKWAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
71bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
72MAGAwAPAItAMore »
 
73‹VARAMA JAEzAinAi 151 Tu*Ki VAAtAAraAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
74MAHAnA MAIHLAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
75RAEIBAnAsAnA >UjAEsAtYAMA#More »
 
76PASAUPA*kAi KWAAMAAlAA-4sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
77aJBAGAJBA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
78aJBAGAJBA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
79IVAxAAnA KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
80aJnABAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
81LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
82nAARd KWAAMAAlAAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
83aJBAGAJBA KWAAMAAlAAGAAEHELA nATVARMore »
 
84BAAlAKAEnAA ]wAAEGAAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
85IVAxAAnAKWAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
86PASAUPA*kAi KWAAMAAlAA-3sAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
87RMAjT BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
88RMAjT BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
89RMAjT BAALAKWAAMAAlAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
90tAPAAEVAnAnAi VAAtAAERAVALA KnAUbAA{More »
 
91BAUIœCAAtAUYAr G~A*WAMAAlAASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
92BAUIœCAAtAUYAr G~A*WAMAAlAASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
93BARFnAi RANAiMore »
 
94GAINAtA GAMMAtAMAAlAASAEQ RJnAiMore »
 
95LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
96LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
97LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
98cELA anAE cBAAEJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
99IsA*dBAAdnAi sAAHsAKWAAaAEnAAYAK KLPAnAABAEnAMore »
 
100ISASAU BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »