Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1ISASAU BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
2RgARAE nAtAAEDMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
3Z~AiKaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
4kAAsADAnAAE MAARsA*. bA’ HREnd^ P~A.More »
 
5IMAYAA* FUsAKinAU* MARNAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
6LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
7LAAEKAEPAYAAEGAi G~A*WAMAAlAA : 1GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
8sAAEnAAnAi CAKLAiaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
9aLABAELAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
10aLABAELAi PARiKWAAMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
11KULAinA GANAESAnAA* PARA>MAAEdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
12TARjnA G~A*WAAVAILA-6sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
13BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
14BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
15BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArMAAlAARAVALA KnAUbAA{More »
 
16aSAAEK BAALAVAAtAArMAAlAA : 2MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
17aSAAEK BAALAVAAtAArMAAlAA : 1MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
18IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAJYAIbAkkAUMore »
 
19IVAwAAWAi VAACAnAMAAlAAJYAIbAkkAUMore »
 
20VADLAAEMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
21KAeMAAR-asA*bAVAMA#PA*DYAA YASAVA*tAMore »
 
22IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAsA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
23TARjnA G~A*WAAVAILA-2JAESAi sAUSAiLAA anAU.More »
 
24TARjnA anAE sAAEnAERi sAAVAJIGAJUbAA{ anAE tAARABAEnAMore »
 
25BAGAdAdnAAE gAAEgAAE gAA*CAiIGAJUbAA[More »
 
26nAiLAPA*kAiIGAJUbAA[More »
 
27IVAxAAnA VAATEnAE gAATEIGAJUbAA[More »
 
28CAALAAE KRiaE KAGAlAKAMAIGAJUbAA[More »
 
29CAALAAE SAAKbAA‹ ]GAADiaEIGAJUbAA[More »
 
30sAAEnAPARinAU* sVAGArIGAJUbAA[More »
 
31bAuLAnAi MAJAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
32RgAUVA*SARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
33aYAAEwYAAnAA RAJAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
34nAiItAKWAAIGAJUbAA[More »
 
35sAAHsAnAi SAAEwAMAA*nAAYAK JnAKMore »
 
36IVA>MA-VAEtAAlAMAiR nAJABAtA aLAiMore »
 
37IVAxAAnAnAA* RMAKDA*More »
 
38IVAxAAnAnAA* RMAKDA*nAAYAK JnAKMore »
 
39sAAeRbA BAALAKWAAMAAlAAdv avINAKA MAnAAEJMore »
 
40sAAeRbA BAALAKWAAMAAlAARACc P~AbAAKRMore »
 
41P~AERK P~A*sAGAKWAAaAEKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
42P~AERK P~A*sAGAKWAAaAEgAAEDAsARVAAlAA GAAEIVA*dbAA{More »
 
43GAiJUbAA{nAi IKSAAERKWAAaAEMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
44TARjnA anAE J*GALAi dEVAB~AuK PAiTRMore »
 
45PARiKWAAbA’ aMAuLAkAMore »
 
46BAiRBALAnAi VAAtAAEbA’ aMAuLAkAMore »
 
47BAAlAKAEnAU* IH*dUstAAnAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
48nAVAR*GAbAA{nAi nAVAinA VAAtAAraAEMAIDYAA CAUnAiLAALA anAU.More »
 
49aREIBAYAnA nAA{T#sAnAi VAAtAArVALAibAT aIZ~VAnAiMore »
 
50VAexAAInAK aVAKASA KWAAaAE : 1GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
51bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
52bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
53bAARtAnAi sAnnAARiaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
54VAAtAAr-]JANAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
55aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
56aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
57aMARVAELA BAAlAVAAtAArVAILAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
58sAU*dR KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
59sAU*dR KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
60sA*UdR KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
61vPAKDi BAAlAVAAtAAE-3RACc P~AbAAKRMore »
 
62MAAkANALAALAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
63P~AERK P~AsA*GAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
64aMAUtAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
65aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
66IJxAAsAA anAE KAetAUKWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
67IJxAAsAA anAE KAetAUKWAAnAKi HRsAUkAMore »
 
68{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
69{sAPAAnAi BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
70{sAPA BAALAKWAAVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
71KAELABAELAZ~AiwARANAi KMore »
 
72MAUKtAAtMAA Z~Ai MAUKtAAnA*d sVAAMAinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
73VAAtAAr-]JANAisAAEnAi RMANALAALAMore »
 
74BAAlA sAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
75BAAlA sAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
76BAAlA sAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
77BAAlAsAAIHtYA GAUCcIGAJUbAA[More »
 
78sA*sKAR KWAAMAAlAAGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
79IsA*HAsAnABAyAisAibA’ SAAMAlAMore »
 
80IVAxAAnAnAi IVAKAsAGAAWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
81P~AANAi PAURANAsAUnA*dnAMore »
 
82{sAPAnAi BAAlAVAAtAAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
83IVAxAAnA PAuRK PAUIstAKA - 3GAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
84‹VAnA-gADtAR-MAAlAAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
85xAAnA-GAMMAtA PAUstAKMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
86P~AANAi PAURANAsAUnA*dnAMore »
 
87aREIBAYAnA nAA{T#sA VAAtAAr sAiRiJsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
88IVAxAAnAnAi IVAKAsAGAAWAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
89P~AAeq KWAAMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
90aPA*GA nAIH aSAKtAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
91xAAnACAAtAURi VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
92JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
93JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
94JnAJAGARNA KWAAMAAlAAP~AEMACA*dMore »
 
95bAARtARtnA {*IdRA GAA*wAiJAESAi ]MAASA*KRMore »
 
96xAAnACAAtAURi VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
97aAPANAi {nd^iaAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
98VAeIdK sAMPAIttASAMAAr RgAUnA*dnAMore »
 
99sAHKAR G~A*WAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
100tARUVAR sAHUnAA* tAARNAHAR : 5sA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »