Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tARUVAR sAHUnAA* tAARNAHAR : 5sAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
2tARUVAR sAHUnAA* tAARNAHAR : 4sA*. SAAH RAEIHtAMore »
 
3tARUVAR sAHUnAA* tAARNAHAR : 4sAAELA*Ki VA*dnAAMore »
 
4VAiRKWAAMAAlAASAAH CA*d^ABAHEnA wA.More »
 
5bAIGAnAi InAVAEIdtAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
6BAALAR*JnA VAAtAArMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
7aMAAEnAE MAlAi PAVAnAnAi PAA*kADAEsAA P~AAGA‹More »
 
8IVAxAAnAnAA* RMAKDA*MAEKVAAnA YAAEsAEFMore »
 
9TGAR TGARPATELA nATVARMore »
 
10Z~Ai MAHAbAARtA KWAAPATELA PARAIJtAMore »
 
11SAA*ItAnAA* PAXAiSAAH CA*dULAALA anAU.More »
 
12VAARtAA VAARtAA RMAiaEMAHEtAA MAAEHnAdAsA (sAAEPAAnA)More »
 
13YAUGAE YAUGAEPAETLAiKR {ZVARMore »
 
14MAeyAi KRARjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
15RAzT^IVAwAAYAK sARdARVYAAsA sAItASAMore »
 
16aMMAAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
17}GAi aMARtAVAELA anAE }JlAi dUInAYAAnAi KEDsA tARFIyAVAEdi ]PAEnd^ vPAA*.More »
 
18PAilAU* GAULAABA anAE HU*VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
19sVAAMAi IVAVAEKAnA*dPA*DYAA PARMAsAUkAMore »
 
20MAiRA* HIRnAi LAADLAi anAE BAiJA* BAAlAnAATKAEjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
21KHtA KBAiRACAAewARi RgAUVAiRMore »
 
22nYAAYAMA*IdR anAE BAiJA* BAALAnAATKAEPAUVAAR [ndUMore »
 
23aMAE RE VAsAnAARA* bAARtA dESAnAA*B~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
24IPAYAAE GAAERidVAE JAUGAtARAMAMore »
 
25IPAYAAE GAAERi anAE BAi‹ nAAITKAaAEdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
26JMAA{RAJPARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
27MAnAnAA* bAutAKIVA ]MAESAMore »
 
28J*GALA ‹VAi GAYAU* RE LAAELADAEsAA P~AAGA‹ anAU.More »
 
29yANA sAFlA vPAA*tARAELAHUTE nAAMAdEVAMore »
 
30MAAEK T^AYALsASAAH sAUbAAzA anAU.More »
 
31nATiSAunYA P~AHsAnAAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
32nAATK nAATK RMAtAA*nAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
33aHLYAAWAi aELAijABAEWAPATELA JYA*tAibAA{More »
 
34sA*sKI VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
35MAAEtAnAA MAUkAMAA*PA*DYAA KeLAAsAMore »
 
36R*GAnAAYAK P~AANAsAUkASAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
37yANA nAATKAEsA*. YAAIxAK {ndULAALA KnAeYAALAALAMore »
 
38aEKA*KiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
39nAVALASAA HiR‹More »
 
40MAEgAANAinAA* nAATKAEMore »
 
41dinABA*wAUJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
42{ZVARnAU* kAunAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
43nAMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
44KUMAARnAA* syAiRtnAAEMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
45VAiJLAZ~AiwARANAi KMore »
 
46SA*IKtA ÀdYAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
47ISAkAIRNAiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
48nAAGARVAELAQAKAER RVAind^More »
 
49sVAAMAi IVAVAEKAnA*dCAAeHANA LAILAtAMore »
 
50anA SAIKtA YAAEGACA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
51Z~AiRAMAKKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
52MAinAlAnAAE nYAAYA anAE BAiJA* BAAlAnAATKAEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
53IPAYAAE GAAERi anAE BAi‹ nAAITKAaAEsA*. dVAE {nd^VAdnA KA.More »
 
54bAudAnAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
55a*tARALAPARMAAR IVAnAAEdMore »
 
56PAAPAiIyAVAEdi Z~AwwAAMore »
 
57tAuTi dAER PAtA*GAnAiBAARADi HsAMAUkAMore »
 
58aHLYAAWAi aELAijABAEWAPAAQK sARAEJMore »
 
59VAAnYAAMAAMAAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
60sAAEnAAnAi MAAlAAIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
61sAAtA sAFlA aEKA*KiMAAEdi ICAnAUMore »
 
62MAAERnAA* {*DA* anAE PAIšnAiGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
63nATiSAunYA P~AHsAnAAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
64sA*CAYA BAiJAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
65nAVAA* KLAEVARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
66JALAKAKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
67aAPANAAE aMAR VAARsAAEnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
68ISASAUsA*sKARMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
69aAPANAA VAexAAInAKAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
70IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
71aAPANAA VAexAAInAKAEGAŠJR wAiRJLAALAMore »
 
72ISASAU sA*sKARMAAlAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
73sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-3KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
74sAdACAAR G~A*WAMAAlAA-2KLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
75VAexAAInAK RHsYAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
76ISASAUIVAKAsA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
77ISASAUIVAKAsA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
78ISASAUIVAKAsA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
79sAHKAR G~A*WAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
80sAHKAR G~A*WAMAAlAAsAU*dRMA# ISAVAMA#More »
 
81kAAEVAAYAELAi dUInAYAAnAi sAFREMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
82kAAEVAAYALAi dUInAYAAnAi sAFREMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
83kAAEVAAYAELAi dUInAYAAnAi sAFREMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
84IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
85IVAxAAnAnAA MAR‹VAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
86IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
87IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
88IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
89KsABAiaAEnAA* KAVYAAEBAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
90IVAwAAWAir VAACAnAMAAlAAMore »
 
91GAURUbAIKtASAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
92aEK HtAAE RAJAsVAAMAi MAnAsAUkAMore »
 
93sAUMA*GALA BAALAVAAtAArVAILAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
94ItAlA wYAA, GAUlA wYAAIGAJUbAA[More »
 
95VAsA*tA aAVAiIGAJUbAA[More »
 
96sAAHsAVAiR aJEYAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
97sAUGAMA KWAAMAAlAAJAEzAi BAABAUbAA{More »
 
98MAAnAVAi kA*IDYAERAEMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gA. anAU.More »
 
99MAAnAVAi kA*IDYAERAEBARJEsA PAERiMore »
 
100sAMAG~A nAATYAKsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »